Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
tanah (kata nama)
Bersinonim dengan daratan, benua, bumi, ardi, bentala, butala;,
Kata Terbitan : bertanah, mengetanahkan,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
น (สารเคม ี) asid กรดกำมะถ ัน [-kamma tan] น asid sulfurik กรดเกล ือ [-kl:a] น asid hidroklorik กรดด ินประส ิ ว [-pra si  u] น asid nitrik กรดถ าน [-ta:n] น asid karbonik กรดน ้ ำส ้ ม [-namsom] น asid asetik กรน [kron] ก berdengkur: เม ื่ อค ืนฉ ั น นอนไม ่ ค ่ อยหล Jabatan Kaji Cuaca telah meramalkan hujan akan turun pada petang ini. กรมการขนส ่ งทางบก [-konso ta:- bok] น Jabatan Pengangkutan Jalan กรมการค ้ าต ่ างประเทศ [-ka:nka:- ta:pra te:t] น Jabatan Perdagangan Antarabangsa กรมการค ้ าภายใน [-ka:nka:pa:ynay] น Jabatan Perdagangan Dalam Negeri กบาล กรม Kamus Thai 2.indb 4 4/15/2008 11:02
Kamus Thai 2.indb
ัดภาคใต ้ Jurucakap Pejabat Po­ lis Kebangsaan sengaja datang ber­ jumpa dengan rakyat di tiga wilayah Selatan Thai. จงร ักภ ักด ี [-rakpakdi:] ก taat setia: ประชาชนต ้ องจงร ักภ ักด ีต ่ อแผ ่ นด ินเก ิด Rakyat mesti taat setia terhadap tanah tum­ pah darahnya. จงอาง [coa:] น ular tedung selar จด 1 [cot] ก 1 bersempadan dengan ้ เป ็นคนท ี่ มีจรรยาด ี Dia diasuh supaya menjadi orang yang mempunyai budi yang baik. จรรยาบรรณ [-ban] น etika: นายแพทย ์ จะต ้ องย ึดถ ือจรรยาบรรณแพทย ์ Doktor mesti berpegang kepada etika perubatan. จรวด [caruat] น roket จระเข ้ [c:rake:] น buaya จราจร [ca ra:c:n] น lalu lintas, trafik จร ิง, จร ิง ๆ [ci, cici] ว
Kamus Thai 2.indb
ั้ น ร ้ อยดอกมะล ิเพ ื่ อทำเป ็นพวงมาล ัย Wanita itu mencucuk bunga melur untuk dijadi- kan karangan bunga. 2 mengarang: คุณมาล ีกำล ังร ้ อยมาล ัย Encik Mali sedang mengarang bunga malai. ร ้ อย 2 [r:y] ว ratus ร ้ อยละ [-la] น peratus ร ้ อยเอ ็ด [-ed] ว seratus satu ร ้ อยกรอง [r:ykr Thai mencurigai kakitangan kerajaan. ระส ่ ำระสาย [ra samra sa:y] ก kacau- bilau: เม ื่ อเก ิดสงครามบ ้ านเม ืองก ็ระส ่ำระสาย Apabila peperangan berlaku, negara menjadi kacau-bilau. ระหกระเห ิน [ra hokra h:n] ก mem- bawa diri: เม ื่ อถ ูกข ับออกจากว ังพระธ ิดาก ็ ระหกระเห ินไปย ังต ่ างเม ือง Setelah di- halau keluar dari istana, Tuan

Kembali ke atas