Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata adas cina

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ธำมรงค ์ [tammaro] ดู แหวน ธำรง [tamro] ก 1 menegakkan: ศาล ธำรงไว ้ ซึ่ งความเป ็นธรรมสำหร ับคนท ุกชนช ั้ น Mahkamah menegakkan keadilan untuk setiap lapisan manusia. 2 memelihara: ธำรงไว ้ซึ่ งความศ ักด ิ์ สิทธ ิ์ ของกฎหมาย memeli- hara kedaulatan undang-undang ธิดา [tida:] น puteri ธุระ [tu ra ] น urusan: อย ่ าถ ือว ่ า ธุระไม ่ ใช ่ น baris: เร ียงความน ี้ มี ความยาวร ้ อยบรรท ัด Panjangnya kara­ ngan ini seratus baris. บรรท ัดฐาน [bantatta:n] น norma บรรท ุก [bantuk] ก dapat memuatkan: เคร ื่ องบ ิน ด ี 130 บรรท ุกข ้ าวสารจำนวน 1,000 กระสอบเพ ื่ อนำไปช ่ วยเหล ือประชาชนชาวอ ีหร ่ าน ที่ ตกท ุกข ์ Pesawat D-130 dapat memuat- kan 1

Kembali ke atas