Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata anak bangsa


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
itu. รองเง็ง รอมชอม Kamus Thai 2.indb 311 4/15/2008 11:12:00 AM ร 312 รอย [r:y] น kesan: ผงซ ักฟอกน ี้ สามารถ ขจ ัดรอยเป ื้ อนหม ึกบนเส ื้ อของฉ ันได ้ Serbuk pencuci ini dapat menghilangkan ke- san dakwat pada baju saya. ร ่ อยหรอ [ryr:] ก berkurangan: เสบ ียงอาหารของเราร ่ อยหรอลงท ุกว ัน Bekalan makanan kita semakin
Kamus Thai 2.indb
ธรรม [tam] น ajaran Buddha ธรรมจ ักร [-macak] น roda Buddha ธรรมชาต ิ [-ma ca:t] น alam semula jadi ธรรมดา [-ma da:] ว biasa: ในเวลาไม ่ ทำงานเจ ้ าหน าท ี่ ตำรวจคนน ั้ นสวมช ุดธรรมดา Waktu tidak bertugas anggota polis itu memakai pakaian biasa. ธรรมน ูญ [-ma nu:n] น piagam: ธรรมน ูญ สหประชาชาต ิได ัรับการลงนามและอน ุมัติจาก สมาช ิก 50
Kamus Thai 2.indb
ื่ อนออกไป Dia duduk di terminal bas sehingga bas yang dinaiki emaknya bertolak. จนกระท ั่ ง [-kra taˆ] ส ั น sehingga, sampai: บรรดาคนงานจะต ้ องทำงานจนกระท ั่ ง เท ี่ ยงค ืน Para pekerja harus beker­ ja sampai tengah malam. = จนถ ึง จนกว ่ า [-kwa:] สัน sampai, sehingga: ตำรวจจะคอยคนงานชาวก ัมพ ูชาจนกว ่ าเขาจะมา รายงานต ัวท ี่ สถาน ีตำรวจ Polis ya sa:t ] น etika: คุณคร ูสอนว ิชาจร ิยศาสตร ์ แก ่ นักเร ียนช ั้ นม ัธยม ปลาย Guru mengajar etika kepada pe­ la­jar menengah atas. จร ิยศ ึ กษา [ca ri  ya s ksa:] น pen­ didikan moral: กระทรวงศ ึ กษาธ ิการเน ้ นหน ัก เร ื่ องจร ิยศ ึ กษา Kementerian Pelajaran me­nekankan pendidikan moral. จลาจล
Kamus Thai 2.indb
kementerian กฎเกณฑ ์ [-ke:n] น kaedah กฎข ้ อบ ังค ับ [-k:bakap] ดู กฎ กฎจราจร [-cara:c :n] น peraturan lalu lintas: ผู ้ ข ั บข ี่ ยานพาหนะต องเคารพกฎจราจร Pemandu kenderaan harus mematuhi peraturan lalu lintas. กฎธรรมชาต ิ [-tammaca:t] น hukum alamiah: เก ิดและตายไปเป ็นกฎธรรมชาต ิที่ ทุก คนไม ่ สามารถหล ีกเล ี่ ยงได ้ Hidup dan mati

Kembali ke atas