Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.nya/] | باڽق

Definisi : 1 besar jumlahnya: Sekarang ini ~ orang perempuan yg menjadi anggota polis. 2 jumlahnya; bilangannya: Saya tidak tahu berapa ~ wang yg disimpannya di bank. berbanyak-banyak dgn bilangan yg banyak: Patik ~ menjunjung kasih kerana anugerah tuanku kpd patik. membanyakkan menjadikan banyak: Projek ‘Buku Hijau’ bertujuan ~ bahan makanan. memperbanyak menjadikan lebih banyak: Utk ~ susu dan dagingnya, lembu itu telah dikacukkan. kebanyakan 1 sebahagian yg banyak; jumlah yg terbesar: Kambing kampung ~nya dipelihara oleh orang Melayu dan orang India. 2 biasanya; umumnya: ~, asal belajar tentu pandai. 3 biasa: orang ~ orang biasa. pembanyakan perihal atau perbuatan membanyakkan. sebanyak sama banyak dgn: Wang saya tidak ~ itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata banyak

Puisi
 

Banyak-banyak bintang tinggi,
     Ada sebiji bintang tembaga;
Banyak-banyak orang di sini,
     Ada seorang berkenan di mata.


Lihat selanjutnya...(195)
Peribahasa

Menggeriak bagai anak nangui.

Bermaksud :

Banyak sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai anak nangui). geriak = berkerumun banyak-banyak.

 

Lihat selanjutnya...(160)

551

There's no accounting for tastes

Dalam kehidupan ini, setiap insan berbeza cara, kesukaan, perangai, tabiat dan sebagainya. Inilah hakikat yang harus kita terima dan fahami meskipun aneh.

Banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam.

I don't understand why he would rather spend so much money on expensive furniture for his broken-down house. Well I guess, there’’s no accounting for tastes.

Saya tidak faham kenapa dia sanggup berbelanja besar dengan membeli perabut yang mahal-mahal untuk rumahnya yang retak seribu itu. Gamaknya inilah yang dikatakan banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(39)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
DBP dengan Prince of Songkhla University (PSU) pada 21 Ogos 1995. Kita sedar bahawa kamus terbitan DBP menjadi rujukan paling berautoriti bagi semua lapisan masyarakat, khususnya di Malaysia. Saya percaya kamus ini sangat ditunggu-tunggu oleh pelajar bahasa Thai dan bahasa Melayu, terutama pelajar berketurunan Melayu di Thailand yang ingin menjejaki dan meningkatkan penguasaan bahasa ibunda mereka. Mudah-mudahan kamus ini dapat memenuhi hasrat tersebut. Saya sangat berbangga kerana
Kamus Thai 2.indb
ipar lelaki น ้ องชาย [-ca:y] น adik lelaki น ้ องสะใภ ้ [-sa pai] น adik ipar pe­ rem­puan น ้ องสาว [-sa:w] น adik perempuan นอต [n:t] น 1 (ตัวเมีย) nat 2 (ตัวผู้) skru นอน [n:n] ก tidur นอนก ้ น [-kon] ก mendap, mendak, mengendap, mengenap น ้ อม [n:m] ก 1 ่ อนทำลาย [bntamla:y] ก 1 meng- khianati: อย ่ าพยายามบ ่ อนทำลายชาต ิ Ja­ ngan cuba mengkhianati negara. 2 me- rosakkan: กล ุ ่ มคนเหล ่ าน ั้ นกำล ังบ ่ อนทำลาย ความสาม ัคค ีของประชาชน Kumpulan itu se- dang merosakkan perpaduan rakyat. บอบช ้ำ [b:bcam] ว lebam: ร ่ างกาย นักมวยคนน ั้ นบอบช ้ ำไปหมดเพราะถ ูกหม ัดของ คู ่
Kamus Thai 2.indb
ั้ น Mereka me- nangis apabila diberitahu mengenai berita sedih itu. รองเง ็ง [r:e] น (tarian) ronggeng ร ่ องแร ่ ง [r rε  ] ว terkulai, terkele- pai: แขนของหน ุ ่ มคนน ั ้ นห ้ อยร ่ องแร ่ งเพราะ อุบัติเหต ุ Tangan pemuda itu terkulai akibat kemalangan. รอด 1 [r:t] น rasuk รอด 2 [r:t Kamus Thai 2.indb 322 4/15/2008 11:12:10 AM ร 323 penyakit meredap. เร ือกสวน [raksuan] น kebun เร ืองแสง [rasε :] ว berpendar: หิ่ งห ้ อยม ีสารท ี่ เร ืองแสงอย ู ่ ในต ัว Kunang-ku- nang mempunyai bahan yang berpen- dar di dalam tubuhnya. เร ื่อง [r a ] น 1 (เร ื่ องเล ่
Kamus Thai 2.indb
ู ่ นักเร ียน เพ ื่ อฝ ึกการสนทนาภาษาอ ังกฤษ Guru me­ masang-masangka­ n murid-murid un­ tuk membuat latihan. 3 menjodohkan: ในท ี่ สุดกำน ันก ็จับค ู ่ ลูกสาวของเขาก ับตำรวจ คนหน ึ่ ง Akhirnya datuk penghulu itu menjodohkan anak perempuannya de­ngan seorang polis. จับจอง [-c:] ดู จอง จับใจ [-cai] ว memikat: เส ี ยงเพลงน ั้ น จับใจมาก Kemerduan AM จ 111 จิตสำน ึก [-samn k] น kawalan diri: ถึงแม ้ คุณพ ่ อจะอาย ุมากแล ้ วแต ่ จิตสำน ึกของ ท ่ านย ังด ีอย ู ่ Sungguh pun ayah sudah ber­usia, namun kawalan dirinya masih baik. จิตรกร [citrak:n] น pelukis: เลโอนาโด ดาว ินซ ีเป ็นจ ิตกรเอกของโลก Leonardo da Vinci merupakan pelukis teragung dunia. จิตรกรรม [citrakam] น seni
Kamus Thai 2.indb
ก 29 rusa. ว 2 melengkung: ค ั นเบ ็ดของเขาโก ่ ง เม ื่ อปลาช ่ อนก ินเหย ื่ อ Joran kailnya me- lengkung apabila umpannya di­sambar haruan. โก งราคา [-ra:ka:] ก menaikkan harga: พ ่ อค ้ าก ั กต ุนส ินค ้ าเพ ื่ อโก ่ งราคา Para peniaga menyorokkan barang-barang dengan tujuan untuk menaikkan namle:u] ก hampa, ti­ dak berjaya, sia-sia, gagal: แม ้ จะพยายามแล ้ ว แต ่ สุดท ้ ายเขาก ็คว ้ าน ้ำเหลว Walaupun diu- sahakan namun akhirnya dia hampa. คว ้ าง [kwa:] ว terapung-apung: ผู ้ เคราะห ์ ร ้ ายจากเร ือล ่ มลอยคว ้ างอย ู ่ กลางทะเล Mangsa kapal karam terapung-apung di permukaan

Kembali ke atas