Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ben.tu/] | بنتوق

Definisi : 1. lengkung, lentur: ~ busur panah; pedang ~; 2. penjodoh bilangan utk barang yg melengkung: se~ cincin; 3. bangun, rupa, perawakan: api begitu garang hingga jelas ternampak ~ tubuh orang itu; 4. cara, gaya, corak, susunan: ~ dan gaya penulisan serta bahasa kurang diperhatikan; ~ pemerintahan; membentuk 1. melengkung, melentur: ~ spt kail; 2. menjadikan atau membuat supaya melengkung; 3. menjadikan sesuatu mengikut bentuk yg tertentu, membuat sesuatu dgn bentuk atau rupa yg tertentu; 4. membuat, mendirikan, menubuhkan, menyusun: ~ kata terbitan yg baru; ~ syarikat kerjasama; ~ kabinet baharu;terbentuk dibentuk: batu-batu spt batu kapur dan batu pasir menyebabkan ~nya bukit-bukit; tidak ~ tidak terdidik, tidak terajar;bentukan sesuatu yg sudah dibentuk; kata ~ Id kata terbitan, kata buatan (baru); pembentukan perihal (perbuatan, usaha, dsb) membentuk: ia berazam utk mengambil peranan dlm ~ masyarakat baru; pembentuk orang atau alat yg membentuk. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bentuk

Puisi
 

asdf asdf asd afasdf asf


Lihat selanjutnya...(1000)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ 1 พ.ศ. 2551 © สภาภาษาและหน ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 sumber dengan bahasa sasaran merupakan cabaran utama yang dihadapi dalam penyusunan kamus ini. Oleh sebab bahasa Thai dan bahasa Melayu tergolong dalam dua keluarga bahasa yang berbeza, maka terdapat perbezaan bentuk, nilai dan budaya penutur kedua- dua bahasa. Sesungguhnya perbezaan ini menyulitkan kami mencari padanan bagi sesuatu kata entri bahasa Thai. Kes satu kata Thai yang mempunyai Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb
ำม ่ ำ เหลือเกิน Budak ini montel sungguh. จำเริญ [camr:n] ดู เจริญ จำลอง [cam:] ก meniru: เขาจำลองแบบ บ ้ านของเขาเพื่ อนเป็นแบบในการก ่ อสร ้ าง Dia me­niru bentuk rumah kawannya untuk dijadikan sebagai model pembinaan. จำเลย [caml:y] น 1 (คดีอาญา) ter- tuduh 2 (คดีแพ ่ ง) defendan จำแลง [camlε:] ก menjelma: พ ่ อมดตนนั้ น จำแลงร di suatu tempat dalam Daerah Maesot. 4 soalan: คำตอบของนายกรัฐมนตรีไม ่ ถูกจุด Jawapan Perdana Menteri tidak mene­ pati soalan. ก 5 menitik: นักออกแบบเอา ดินสอจุดไว ้ บนผ ้ าขาวเพื่ อวาดลายบาติก Pe­ reka bentuk itu menitik kain putih un­ tuk melukis corak batik. 6 mencucuh: คนบ ้ าจุดไฟแล ้ วเผากระท ่ อมของเขา Orang gila itu mencucuh api lalu membakar pondoknya. จุดไข ่ ปลา [-kaipla
Kamus Thai 2.indb
ลน 2 a orang: พระสงฆ ์ สามรูป tiga orang sami b keping: รูปถ ่ ายสามรูป tiga keping gambar foto รูปถ ่ าย [-ta:y] น gambar foto รูปทรง [-so] น bentuk รูปธรรม [-patam] น konkrit รูปภาพ [-pa:p] ดู รูปความหมาย 1 รูปร ่ าง [-ra:] น rupa bentuk เร ่ [re:] ก merayau: เจ ้ าหน ้ าที่ คนนั ้ นเร ่ ไป โต ๊ ะโน ้ นโต ๊ ะนี้ Pegawai itu merayau dari satu meja ke satu
Kamus Thai 2.indb
่ วยเป็นคางทูม Anak bongsunya demam kerana menghidap penyakit beguk. คางหมู [-mu:] น trapezium: ลุงของผม ซ ื้ อที่ ดินผืนหนึ่ งที่ มีล ั กษณะเป็นคางหมู Pak cik saya membeli sebidang tanah yang ber­bentuk trapezium. ค ่ าง [ka:] น lotong ค ้ าง [ka:] ก 1 tersangkut, tergantung: ลูกฟุตบอลค ้ างอยู ่ บนกิ่ งไม ้ Bola tersang- kut di celah dahan เครือข ่ าย [-ka:y] น rangkaian, jari­ ngan: บริษ ั ทแห ่ งนี้ กำล ั งสร ้ างเครือข ่ ายของ บริษ ั ทท ั ่วประเทศ Syarikat ini sedang mem­bentuk rangkaiannya di seluruh negara. เครือจักรภพ [-cakrapp] น Koman- wel: มาเลเซ ี ยเป็นประเทศหนึ่ งในเครือจ ั กรภพ Malaysia merupakan salah sebuah negara Komanwel. เครือญาติ [-ya:t] น saudara-mara เครื ่ อง

Kembali ke atas