Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : ; rumput ~ sj tumbuhan (rumpai), aring-aring, keremak jantan (hutan), urang-aring, Eclipta alba. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. anak laki-laki kpd (digunakan pd nama orang): Ali ~ Abdullah; 2. bp nama bapa: sudah sahlah dia, namanya, ~nya dan tempat tinggalnya serupa betul; 3. bp utk menyatakan amat sangat (dipakai pd perkataan-perkataan yg sama ertinya): ganjil ~ ajaib; hairan ~ takjub;berbin bp memakai nama ayah (di belakang nama sendiri): nama Mat dgn tiada ~; berbinkan mempunyai (memakai) nama seseorang (ayah angkat dsb) sbg nama ayah: walaupun dia dipelihara oleh bapa angkatnya sejak kecil lagi, Ahmad masih ~ ayah kandungnya sendiri; membinkan memberikan atau membubuh nama bapa kpd anak lelaki: hukum ~ atau membintikan anak angkat kpd bapa angkat adalah haram di sisi Islam; ® ibnu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bin


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
yang ingin mempelajari bahasa Melayu atau bahasa Thai. Semoga kerjasama antara kedua-dua buah negara, khususnya dalam bidang pendidikan akan terus disemarakkan dengan kegiatan yang boleh memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Mudah-mudahan Kamus Thai-Melayu Dewan ini akan menjadi simbol dan jambatan ke arah mempertingkatkan hubungan antara Malaysia dengan Thailand dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan ekonomi. Dato' Seri
Kamus Thai 2.indb
น gaya bahasa ไว [wai] ว cepat: ลูกคนเล ็กของฉ ันเด ินได ้ ไว Anak kecil saya cepat pandai berjalan. ไวไฟ [-fai] ว mudah terbakar: น้ำม ัน เป ็นว ัตถ ุไวไฟ Minyak merupakan bahan mudah terbakar. ไว ้ [wai] ดู เก ็บ ไว ้ ใจ [-cai] ก menaruh kepercayaan: หัวหน ้ าของเขาไว ้ ใจอ ัดน ันมาก Ketuanya me- naruh kepercayaan kepada Adnan ื่ อย หล ังจากเล ่ นเทนน ิสเป ็นเวลาสองช ั่ วโมง Para- dorn berasa penat setelah dia bermain tenis selama dua jam. เห ็บ [hep] น kutu babi เหม ็น [men] busuk: ซากส ัตว ์ เน ่ าน ั้ นม ีกล ิ่ น เหม ็น Bangkai binatang itu berbau busuk. เหม ็นเข ียว [-ki  aw] ว maung: ใบช ุมเห ็ด
Kamus Thai 2.indb
gila harta บ ้ า ๆ [-ba:] ว tidak senonoh บาก [ba:k] ก menakik, menakuk, me- nakah: คุณพ ่ อบากลำต ้ นมะพร ้ าวหล ังบ ้ าน Ayah menakik pokok kelapa di bela- kang rumah. บากบ ั่ น [ba:kban] ว gigih: นักเร ียนบากบ ั ่ น หาความร ู ้ เพ ื่ ออนาคตท ี่ สดใส Para pelajar gigih mencari ilmu
Kamus Thai 2.indb
melekat: เขม ่ าดำจากท ่ อไอเส ีย รถจ ับท ี่ กางเกงเขา Asap hitam dari ekzos kereta melekat pada seluarnya. จับกล ุ ่ ม [-klum] ก berkumpul, berhim- pun: ชาวบ ้ านจ ับกล ุ ่ มพ ูดถ ึงเร ื่ องการข ึ้ นราคาน ้ ำม ัน Orang awam berkumpul membicara­ kan hal kenaikan harga petroleum. จับก ุม [-kum] ดู จ ับ² จับไข ้ สัน yang: เขาเป ็นน ักศ ึกษาซ ึ่ งได ้ รับ ทุนของร ัฐบาล Dia pelajar yang mendapat biasiswa kerajaan. ซึ่ งหน ้ า [-na:] ว secara terang-terang: ตำรวจสามารถจ ับอาชญากรท ี่ กระทำความผ ิด ซึ่ งหน ้ า Polis dapat menangkap pen­ jenayah yang melakukan kesalahan secara terang-terang. ซึ่ ง ๆ หน ้ า [-s na:] ว bersemuka: ตัวแทน ผู ้ ประท
Kamus Thai 2.indb
ก menjangkakan, men- sasarkan, menganggarkan: พวกเราคาดว ่ า โครงการน ี้ จะเสร ็จเร ็วข ึ้ น Kami menjangka- kan projek ini dapat diselesaikan lebih cepat. คาดการณ ์ [-ka:n] ก meramalkan, men­duga: เขาคาดการณ ์ ว ่ าเหต ุการณ ์ น ั ้นจะ เก ิดข ึ้ น Mereka meramalkan kejadian itu akan berlaku. คาดคะเน [-kane:] ก menganggar- kan: ร ั ฐบาลคาดคะแนว ่

Kembali ke atas