Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bintang cerah

Puisi
 

Sesudah malam bulan cerah,
     Bintang jua tumpang berada;
Jangan adik duk ambil susah,
     Abang ada di depan mata.


Lihat selanjutnya...(3)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อง ฟัง Aini meluahkan perasaan kepada rakan sebiliknya. 2 ดู ระบายสี ระบายส ี [-si  :] ก mewarnakan: แซมม ี่ ระบายส ีภาพต ้ นไม ้ ด ้ วยส ีเข ียว Sammy me­ war­na­kan gambar pokok-pokok de­ ngan warna hijau. ระบำ [rabam] น tarian ระบ ือ [ra b:] ว tersebar: ความเก ่ งกาจ ของไทเกอร ์ วูดส ์ ระบ ือไปท ั่ วโลก
Kamus Thai 2.indb
จุกเส ียดก ่ อนจะเป ็นลม Dia berasa sesak nafas lalu jatuh pengsan. จุกจ ิก [cukci  k] ก 1 menetekbengekkan: ในฐานะห ัวหน ้ าหน ่ วยงานท ่ านอย ่ าจ ุกจ ิกงานของ จี๊ ด จุกจ ิก Kamus Thai 2.indb 112 4/15/2008 11:05:50 AM จ 113 ลูกน ้ อง Selaku ketua jabatan, anda ja­ nganlah menetekbengekkan kebajikan men­ ceburi bidang perniagaan. เจร ิญร ุ ่ งเร ื ่ อง [-ruˆra] ว maju jaya: ประเทศเจร ิญร ุ ่ งเร ืองภายใต ้ การบร ิหารงาน ของผ ู ้ นำท ี่ เป ็นธรรม Negara maju jaya di bawah pentadbiran pemimpin yang adil. เจร ิญหูเจร ิญตา [ -hu-ta:] ดู เจร ิญตา เจร ิญใจ เจว ็ด [cawet] น berhala เจอ, เจอะ [c:, c
Kamus Thai 2.indb
ว selekeh: เขาไปโรงเร ียนในสภา พ ที่ ปอนมาก Dia datang ke sekolah dalam keadaan sangat selekeh = ปอน ๆ ปอน ๆ [-p:n] ดู ปอน ป ้ อน [p:n] ก menyuap, menyuap- kan: เขาป ้ อนไอศกร ีมให ้ น ้ องคนเล ็กของเขา Ia menyuap adik bongsunya aiskrim; Ia menyuapkan aiskrim ke mulut adik bongsunya. ปอนด ์ [p:n] น paun ปอเนาะ [p:n] น pondok ปอบ [p:p] น hantu pop ป ้ อม 1 [p:m
Kamus Thai 2.indb
ยถ ูกจ บ เป ็นจำนวนมาก Ekoran peristiwa 11 September, ramai yang disyaki telah ditangkap. คว ั่น 1 [kwan] น tampuk: ทุเร ียนล ูกน ั ้น คว ั ่ นหล ุดแล ้ วเลยหล ่ นลงมา Durian itu sudah tanggal dari tampuknya lalu gugur. คว ั่น 2 [kwan] ก menggelang: เขาคว ั ่ นก ิ่ ง ส ้ มโอ Dia menggelang ranting ิขส ิทธ ิ ์ [-li  kka si  t] น bayaran ro­ yalti: น ั กเข ียนคนน ั ้นได ้ ร ั บค ่ าล ิขส ิทธ ิ์จากบร ิษ ท ภาพยนตร ์ น ั ้ น Penulis itu mendapat ba- yaran royalti daripada syarikat per- fileman itu. ค ่ าเล ่ าเร ียน [-laurian] น yuran seko- lah: ร

Kembali ke atas