Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
seni2
Kata Terbitan : kesenian,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
kebesaran raja untuk dipersembahkan kepada baginda raja. กง [ko] น roda กงเกว ียน [-kwian] น roda kereta lembu กงจ ักร [-cak] น cakera ก ่ ง [ko ] ก 1 melenturkan: นายพราน ก ่ งค ั นธน ูของเขาแล ้ วผ ูกเช ือกท ี่ ปลายอ ีกข ้ างหน ึ่ ง ของค ั นธน ู Pemburu melenturkan bu- surnya kemudian mengikat tali pada hujung nbinponla- ran] น Jabatan Penerbangan Awam กรมการแพทย ์ [-ka:npe:t] น Jabatan Perubatan กรมการศาสนา [-ka:nsa:tsana:] น Ja­ ba­tan Agama กรมเจ ้ าท ่ า [-cauta:] น Jabatan Pela­ buhan กรมชลประทาน [-conlapra ta:n] น Jabatan Perairan กรมทร ัพยากรธรณ ี [-sappaya :k :n- t:rani:] น Jabatan Sumber Bumi กรมทะเบ ียนการค ้ า [-tabianka:n- ka:] น Jabatan
Kamus Thai 2.indb
้ น จากการเป ็นผ ู ้ แทนราษฎรไปหลายสม ัย Dia berhenti menjadi wakil rakyat buat beberapa tempoh. วาจา [wa:ca:] ดู วจนะ วาณ ิช [wa:nit] น peniaga วาณ ิชย ์ [wa:nit] น perniagaan วาด [wa:t] ก melukis: เด ็ก ๆ กำล ังวาด ภาพการ ์ ตูน Kanak-kanak sedang melu- kis kartun. วาดเข ียน [-kian] น lukisan วาตภ ัย [wa อรถค ันใหม ่ Ayah membeli kereta baru. 2 semula: คุณคร ูให ้ ฉันอ ่ านบทความน ี้ ใหม ่ Cikgu menyu- ruh saya membaca semula artikel ini. ไห [hai] น guri ไหน [nai] ว mana: คำตอบไหนท ี่ ถูกต ้ องท ี่ สุด Jawapan mana yang tepat sekali? ไหม [mai] น sutera ไหม ้ [mai] ก 1 terbakar: อาคารน ั้ นไหม ้ เน

Kembali ke atas