Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[dé.sa] | ديسا

Definisi : (désa) 1. kampung (di luar kota atau bandar), dusun, udik, daerah pedalaman (ka­wasan hulu atau pelosok negeri): sudah lama dia berhajat hendak pulang ke ~, tetapi masa belum terluang baginya utk berbuat de­mikian; guru ~ Id guru sekolah kampung (rakyat); sekolah ~ Id sekolah kampung (rakyat); 2. sl daerah, kawasan, tempat: tandang ~ pergi ke merata-rata tempat; mendesa sl melalui (merentasi) desa: jikalau kita berjalan menurut pesisir ini, sebulan lamanya, dan jikalau berjalan ~, dua puluh hari; kedesaan spt orang desa (sifatnya, orang­nya); pedesaan kawasan desa: kawasan kampus tetap UKM adalah hutan dara berbukit-bukit seluas 1096 hektar dan terletak di ~ Bangi; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata desa

Puisi
 

Cik Desa pergi ke laut,
     Hendak mencari ikan parang;
Sakit hati rasa nak ikut,
     Takut kena tunang orang.


Lihat selanjutnya...(13)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
โทรเลข [-praisani:] น Jabatan Pos กรมพลศึกษา [-palasksa:] น Jabatan Pendidikan Jasmani กรมพลังงานแห ่ งชาติ [-palaa:n- hε:ca:t] น Jabatan Tenaga Negara กรมพัฒนาชุมชน [-pattana:cum- con] น Jabatan Pembangunan Desa กรมพัฒนาที ่ ดิน [-pattana:ti:  din] น Jabatan Pembangunan Tanah กรมพิธีการทูต [-piti:ka:ntu:t] น Jabatan Protokol Kedutaan กรมโยธาธิการ [-yo:ta:ti  ka:n] น Ja­ba กระหม ่ อม 2 [kram:m] ส (ชาย) patik กระหยิ ่ ม [krayi  m] ก bergembira กระหาย [kraha:y] ก 1 mendahagai: มีชาวชนบทอีกจำนวนมากที่ ย ั งกระ หายวิชาความรู ้ Orang desa masih ramai yang menda- hagai ilmu pengetahuan. ว 2 dahaga: คนงานน ั ้นรู ้ สึกกระหายเมื่ อทำงานใต ้ แสงแดดจ ้ า Pekerja itu berasa dahaga apabila be­ kerja di bawah sinaran
Kamus Thai 2.indb
เป็นสถาบันทาง สังคมที่ สำคัญอย ่ างหนึ่ งของสังคมไทย Sami merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat Thai. สงบ [saop] ว tenang, aman, tente­ ram: สังคมชนบทมักจะสงบกว ่ าสังคมเมือง Ke­hidupan masyarakat desa selalunya lebih tenang daripada masyarakat bandar. สงบเสงี ่ ยม [-sai  am] ว tertib: เด็กคน นั้ นนั่ งอย ่ างสงบเสงี่ ยมต ่ อหน ้ าผู ้ ใหญ ่ Budak itu AM ส 360 นั้ นมีพระสนมหลายองค ์ Raja itu mempunyai beberapa orang gundik. สนอง [san] ก memenuhi: รัฐบาล ได ้ สนองความต ้ องการของเกษตรกรในชนบท Kerajaan telah memenuhi keperluan para petani di kawasan desa. สนั่น [sanan] ว bergemuruh: เสียงระเบิด สนั่ นไปทั่ วเมืองฟาลูจาห ์ Bunyi letupan bom ber­gemuruh di seluruh bandar Fal- lujah. สนับแข ้ ง [sanapkε:] น alas tulang kering สนับมือ [sanapm
Kamus Thai 2.indb
ช ชก ชน Kamus Thai 2.indb 127 4/15/2008 11:06:00 AM ช 128 ชนกลุ ่ มน ้ อย [-klumn:y] น golongan minoriti ชนบท [connabot] น desa, kampung: ส ั งคมชนบทให ้ ความเคารพต ่ อผู ้ สูงอายุเสมอ Masyarakat desa sentiasa menghor­ mati orang tua-tua. ชนก [canok] น bapa ชนนี [connani:] น ibu ชนวน [canuan] น 1 (หินแปร) sabah, batu loh 2 (ดินปืน) penyebu: ชนวนระเบิด penyebu bom 3 (ต
Kamus Thai 2.indb
09:11 AM บ 222 บ ้ านเกิดเมืองนอน [-k:tman:n] น tanah tumpah darah บ ้ านจัดสรร [-catsan] น rumah pemaju บ ้ านนอก [-n:k] น 1 kampung, desa ว 2 kekampungan, kedesaan: แม ้ ว ่ าเขา อาศัยอยู ่ ในเมืองนานแล ้ วแต ่ วิถีชีวิตเขาก็ยัง เป็นบ ้ านนอกอยู ่ Walaupun dia telah lama tinggal di bandar, cara hidupnya ma ว selalu: คุณตามักไปมัสยิด ในตอนเช ้ าตรู ่ Datuk selalu ke masjid waktu awal pagi. มักคุ ้ น [makkun] ก biasa: ประชาชนใน ชนบทมักคุ ้ นกับวิถีชีวิตที่ ไม ่ ซับซ ้ อน Penduduk desa biasa dengan kehidupan yang tidak kompleks. มักง ่ าย [maka:y] ก ambil mudah: เขาชอบมักง ่ ายทิ้ งก ้ นบุหรี่ ไปทั่ ว Dia suka am- bil mudah membuang puntung rokok

Kembali ke atas