Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dimasuki air


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ไทยร ่ วมม ือก ับประเทศเพ ื่ อนบ ้ านในการร ักษา สิ่ งแวดล ้ อม Kerajaan Thai bekerjasama dengan negara-negara jiran dalam menjaga alam sekitar. ร ่ วมสม ัย [-sa mai] ว semasa: ปัญหา ร ่ วมสม ัยได ้ ถูกนำเสนอในท ี่ ประช ุมน ั้ น Isu se- masa telah dikemukakan dalam me- syuarat itu. รวย [ruai] ว kaya รส [rot] น ก 1 mencucuk: สตร ีคนน ั้ น ร ้ อยดอกมะล ิเพ ื่ อทำเป ็นพวงมาล ัย Wanita itu mencucuk bunga melur untuk dijadi- kan karangan bunga. 2 mengarang: คุณมาล ีกำล ังร อยมาล ัย Encik Mali sedang mengarang bunga malai. ร ้ อย 2 [r:y] ว ratus ร ้ อยละ [-la] น peratus ร ้ อยเอ ็ด [-ed] ว seratus satu

Kembali ke atas