Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[dra.ma] | دراما

Definisi : 1. karya yg dipersembahkan oleh pe­lakon di pentas, radio, atau TV, sandiwara: mereka akan mengadakan pementasan ~ bersempena perayaan Hari Kebangsaan Malaysia; seni ~ seni mengenai sandiwara (spt cara menyusun skrip, latar, hiasan pentas, dsb); 2. Id lakonan yg mengharukan (sedih); 3. ki situasi atau urutan peristiwa penuh emosi, tragik, atau bergelora: suatu ~ tembak-menembak telah berlaku antara anggota polis dgn perompak-perompak itu; ~ bacaan drama yg lebih sesuai utk dibaca drpd dilakonkan; ~ komedi drama yg lucu; ~ muzikal drama dgn iringan muzik (nyanyian dan tarian); ~ pentas drama yg dilakonkan di atas pentas; ~ radio drama yg dilakonkan melalui corong radio yg memberi tekanan pd suara pelakonnya dan muzik atau bunyi latar utk menimbulkan kesan pd cerita; ~ rakyat drama yg mengisahkan cerita-cerita rakyat; ~ satira drama yg membicarakan sesuatu persoalan secara sindiran; ~ televisyen drama yg dilakonkan utk ditayangkan di kaca te­levisyen; ~ wira drama yg mengisahkan ke­perwiraan atau keberanian seseorang pah­lawan; berdrama 1. mengadakan pementasan drama (sandiwara), bersandiwara: mereka ~ utk mengutip derma bagi tabung persatuan; 2. ki bertutur atau bertingkah laku dgn agak berlebihan: apabila ramai orang di situ, mulailah dia ~; mendramakan menjadikan drama, mem­per­sembahkan dlm bentuk drama: boleh juga diadakan acara-acara spt ~ sebahagian drpd kandungan buku, mendeklamasikan puisi, mengadakan peraduan bercerita, dsb; pendramaan perihal (usaha, perbuatan, dsb) mendramakan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata drama


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ก merampas barang- barang: พวกโจรร ูดทร ัพย ์ ผู ้ โดยสารรถเมล ์ ทั้ งหมด Perompak merampas barang- barang semua penumpang bas. รูป [ru:p] น 1 gambar ลน 2 a orang: พระสงฆ ์ สามร ูป tiga orang sami b keping: รูปถ ่ ายสามร ูป tiga keping gambar foto รูปถ ่ าย [-ta:y] น gambar foto รูปทรง [-so] น bentuk รูปธรรม ้ บร ิษัทต ้ องร ับ ภาระขาดท ุน 150 ล ้ านบาท Projek itu gagal menyebabkan syarikat menanggung kerugian sebanyak 150 juta baht. ลวก [luak] ก mencelur: ลีลาลวกผ ักเพ ื่ อขาย Leela mencelur ulam untuk dijual. ลวก ๆ [-luak] ว rambang, rawak: คุณคร ู คนน ั้ นตรวจการบ ้ านของน ักเร ียนอย ่ างลวก ๆ Cikgu itu memeriksa kerja rumah murid-murid
Kamus Thai 2.indb
kecil. บรรล ุ [banlu ] ก mencapai: รายได ้ ของ บร ิษัทในป ีนี้ บรรล ุเป ้ าท ี่ ตั้ งไว ้ Pendapatan syarikat pada tahun ini telah menca- pai sasaran yang dijangkakan. บรรเลง [banle:] ก memainkan lagu บร ั่ นด ี [brandi:] น brandi บร ิการ [bri  ka:n] น 1 perkhidma- tan: หล ังจากองค ์การโทรศ ัพท ์แปรร ูปเป ็นบร
Kamus Thai 2.indb
ี้ เก ียจอ ่ านหน ังส ื อเขา จึงสอบตก Oleh sebab adik lelaki saya malas membaca buku, maka dia gagal dalam peperiksaan. 3 barulah: เม ื่ อเขารวย เขาจ ึงจะซ ื้ อรถยนต ์ Apabila dia kaya baru­ lah dia hendak membeli kereta. จืด [c :t] ว (รสชาต ิ) tawar: อาหารญ ี่ ปุ ่ นม ัก จะม ีรสจ ืด Makanan Jepun biasanya ta

Kembali ke atas