Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[fi.ki.ran] | فيکيرن

Definisi : 1 daya berfikir; akal: hilang ~ tidak tahu akan apa yg harus dilakukan; hilang akal. 2 hasil berfikir; pendapat: Itu bukan ~nya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[fi.ki.ran] | فيکيرن

Definisi : 1. daya berfikir, akal, ingatan; hilang ~ hilang akal; kurang (panjang, tajam) ~ kurang (panjang, tajam) akal; sakit ~ gila; 2. hasil pemikiran, pendapat, pertimbangan akal, upaya, muslihat: itu bukan ~nya sendiri; apa ~mu sekarang ini, kita sudah kena tipu; mendapat ~ mendapat muslihat; 3. niat, cita-cita, angan-angan: tidak ada ~ hendak bekerja; 4. perhatian, minat: sangat sedikit ~nya pd pelajaran; menaruh ~ menaruh perhatian; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata fikiran

Puisi
 

Besok hari selasa,
     Lusa hari Rabu;
Kalau buat kerja tak dapat rasa,
     Fikiran kita langsung tak tentu.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Leka senantiasa di lipatan sanggul;
     fikiran singkat akal pun tumpul.

Bermaksud :

Gilakan seorang perempuan sehingga lupa akan makan dan minum.

 

Lihat selanjutnya...(17)

Lihat selanjutnya...(1)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
kwa:m] น karangan ขลุ่ย ข ้ อ Kamus Thai 2.indb 34 4/15/2008 11:03:12 AM ข 35 ข ้ อคิด [-ki  t] น buah fikiran, panda­ ngan: ผมใคร ่ จะขอให ้ ท ่ านให ้ ข ้ อคิดเกี่ ยวก ั บ เรื่ องนี้ Saya ingin meminta buah fikiran anda berkenaan hal ini. ข ้ อคิดเห็น [-ki  then] น pendapat: ข ้ อ คิดเห็นที่ มีคุณค ่ าน ั ้นได ้ ร ั บการยอมร ั บเป็นอย ่ าง ดี
Kamus Thai 2.indb
อเวลา 9.15 น Mereka mula bekerja pada pukul 9.15 pagi. ลงรอย [-r:y] ว secocok: ความคิดของ คุณพ ่ อไม ่ ลงรอยกับความคิดของคุณแม ่ Fiki­ ran ayah tidak secocok dengan fikiran emak. ลงเรือ [-ra] ก menaiki bot, me- naiki sampan: พวกเราลงเรือที่ ท ่ าเรือ กัวลาเปอร ์ ลิศเพื่ อไปลังกาวี Kami menaiki bot di Pangkalan Kuala Perlis untuk ke Langkawi. ลงพุง [-pu] ว ่ แวว [wi:wε:w] น petanda วุฒิ [wutti] น kelulusan วุฒิบัตร [-bat] น sijil วุฒิสภา [-sapa:] น Dewan Negara วุฒิสมาชิก [-sama:cik] น senator วุฒิภาวะ [-pa:wa] น kematangan fikiran วุ ่ น [wun] ก sibuk: บรรดาคนงานวุ ่ นอยู ่ กับ งานของแต ่ ละคน Para pekerja sibuk de­ ngan tugas masing-masing. วุ ่ นวาย [-wa:y] ก tidak tenteram
Kamus Thai 2.indb
awak. เปลี้ ย [pli  a] ว lesu, penat เปลี ่ ยน [plian] ก menukar: มันโซรเปลี่ ยน ยางรถจักรยานยนต ์ ของเขา Mansor menu- kar tayar motosikalnya. เปลี่ ยนใจ [-cai] ก berubah fikiran, berubah hati เปลี่ ยนตัว [-tua] ก menggantikan: นายกรัฐมนตรีทักษิณเปลี่ ยนตัวพลเอกเชษฐา เป็นพลเอกสัมพันธ ์ ในตำแหน ่ งรัฐมนตรีว ่ าการ กระทรวงกลาโหม Perdana Menteri Thak- sin menggantikan General Chettha de­ngan General Samphan sebagai Menteri t] น ilmu kemanusiaan มนุษยสัมพันธ ์ [-sayasampan] น hubungan kemanusiaan มนุษย ์ อวกาศ [-awaka:t] น angka- sawan มโนกรรม [mano:kam] น pemikiran มโนภาพ [mano:pa:p] น gambaran dalam fikiran, imaginasi มโนราห ์ [mano:ra:] น menora มโนสาเร ่ [mano:sare:] น remeh- temeh: คดีมโนสาเร ่ จะไม ่ ถูกนำขึ้ นสู ่ ศาล Kes remeh-temeh tidak akan dibawa ke mahkamah
Kamus Thai 2.indb
ทุ ่ มน้ำหนัก [-na:mnak] น lontar peluru ทุ ่ มเท [tumte:] ก mencurahkan: รัฐบาล ทุ ่ มเทกำลังและความคิดเพื ่ อความผาสุกของ ประชาชนในวันข ้ างหน ้ า Kerajaan mencu­ rahkan tenaga dan fikiran demi keba­ hagiaan masa hadapan rakyat. ทุรกันดาร [turakanda:n] ว terpen- cil: ชนเผ ่ านั้ นอาศัยอยู ่ ในดินแดนที่ ทุรกันดาร Suku kaum itu tinggal di kawasan ter­ pencil. ทุรชน [tu:racon

Kembali ke atas