Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[is.te.ri] | ايستري

Definisi : 1. bh perempuan yg menjadi pasangan hidup kpd seseorang lelaki, bini: upacara pembukaan pasar ria itu dilakukan oleh ~ Menteri Pendidikan; laki ~ = suami ~ laki dan bini bersama-sama; 2. perempuan yg sudah berkahwin, wanita: kaum ~; ~ muda isteri yg terkemudian dikahwini; ~ tua isteri yg terdahulu dikahwini; beristeri 1. mempunyai isteri, berbini: bagi saya soal duit tidak penting kalau hendak ~;2. sudah berkahwin (bagi lelaki), berbini: dia sudah ~; beristerikan mempunyai seseorang sbg isteri; memperisteri mengambil akan isteri, menjadikan isteri, mengahwini: setelah tuan puteri itu masuk Islam lalu diperisteri oleh baginda; memperisterikan memberi isteri, mengahwinkan (anak laki-laki): bila anaknya telah galak lalu diperisterikanlah dgn tidak usul lagi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Puisi
 

Bahulu dalam pinggan,
     Tiga hidangan roti raji;
Jangan malu jangan segan,
     Kita sudah suami isteri.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Menggantikan lapik.

Bermaksud :

Memperisteri bekas isteri saudaranya.

 

Lihat selanjutnya...(45)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
รวมคะแนน mengira markah 2 ber- gabung: ผู ้ เล ่ นท ีมเอรวมก ับผ ู ้ เล ่ นท ีมบ ีเพ ื่ อเป ็น ทีมท ี่ แกร ่ ง Pemain pasukan A bergabung dengan pasukan B untuk membentuk satu pasukan yang kuat. ร ่ วม [ruam] ก menyertai: ศาสตราจารย ์ สมปราชญ ์ ไม ่ สามารถร ่ วมการประช ุมปฏ ิบัติการ รม ร ่ ่ องเท ี่ ยวคนน ั ้ น Pihak kerajaan menge­ rah­kan pasukan juruselam untuk men- cari mayat pelancong itu. ระด ับ [radap] น paras: ระด ับน ้ ำในแม ่ ้ ำ สายน ั ้ นส ูงมากในฤด ูฝน Paras air di sungai itu sangat tinggi pada musim hujan. ระด ู [radu:] น haid ระทม [ra tom] ก menderita: หญ ิงสาว
Kamus Thai 2.indb
kaki Yusuf dengan minyak gamat. 2 (ข ้ าวเปลือก) mengirik: ชาวนาในภาคอ ีสานของไทยเคย ใช ้ ควายนวดข ้ าว Pesawah di timur laut Thailand pernah menggunakan kerbau untuk mengirik padi. 3 (แป ้ง) menguli: คุณแม ่ กำล ังนวดแป ้ งเพ ื่ อทำโรต ี Emak sedang menguli tepung untuk membuat roti. น นก นวด Kamus Thai 2.indb 206 4/15/2008 11:09 run menjelma menjadi Seri Rama. แบ ่ งแยก [-yε :k] ก 1 memisahkan: ขบวนการไออาร ์ เอต ้ องการแบ ่ งแยกด ินแดน ไอร ์ แลนด ์ เหน ือออกจากสหราชอาณาจ ักร I.R.A mahu memisahkan Ireland Uta­ ra daripada United Kingdom. 2 (โฉนด) memecah: พี่ ชายของฉ ันไปสำน ักงานท ี่ ดิน เพ ื่ อแบ ่ งแยกโฉนด Abang saya pergi ke pejabat tanah untuk
Kamus Thai 2.indb
menuju ke Kuwait. 2 (จ ังหวะ โอกาส) menunggu: คนต ่ างชาต ิจ ้ อง โอกาสท ี่ จะเข ้ ามาต ั้ งบร ิษัทประก ันในเม ืองไทย Orang asing menunggu peluang mem­ bangunkan syarikat insurans di Negara Thai. 3 mengacukan: ชายในเคร ื่ องแบบน ั้ น จ ้ องป ืนของเขามาท ี่ เรา Lelaki berpakaian seragam itu mengacukan senapangnya ke arah kami. จองหอง [c:h: golongan. จำปา [campa:] น cempaka จำปาดะ [campa:da] น cempedak จำป ี [campi:] น cempaka putih จำพวก [campuak] น jenis, golongan: มดเป ็นส ัตว ์ จำพวกแมลง Semut ialah bina­ tang jenis serangga. จำเพาะ [camp] ด ู เฉพาะ จ ้ ำม ่ ำ [cammam] ว montel: เด ็กคนน ี้ จ ้ ำม ่ ำ เหล ือเก ิน Budak ini montel sungguh. จำเร
Kamus Thai 2.indb
02:57 AM ก 6 กรมธรรม ์ [kromma tan] น (เอกสาร ประก ันภ ัย) surat jaminan กรรไกร [kankrai] น gunting = กรรไตร กรรเจ ียก [kanci  ak] ดู ห ู กรรเช ียง [kancia] น kemudi กรรโชก [kanco:k] ก mengugut, me­ ngancam = กระโชก กรรณ ิกา [kanni  ka:] น bunga กรรไตร [kantrai] ดู กรรไกร กรรม [kam, kamma-] น 1 karma: ตามความเช ื่ ร ั ฐบาลกำล ั ง ก ่ อสร ้ างถนนเพ ื่ อความสะดวกในการต ิดต ่ อ ระหว ่ างสองประเทศ Kerajaan sedang mem-­ bina jalan raya untuk memudah­ kan hubungan antara dua buah negara. กอก [k:k] ก 1 berbekam: เขากอก เล ือดป ีละคร ั ้ง Dia berbekam setahun seka- li. 2 membekam: เขาจะไปกอกฝ ีบ ้ านล ุงอาล ี Dia akan membekam bisulnya

Kembali ke atas