Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ja.di] | جادي

Definisi : 1. (sebenarnya) berlaku, sebenarnya (benar-benar) melakukan sesuatu, ber­lang­sung: Ali ~ pergi ke Ipoh; 2. berhasil, berjaya: akhirnya ~ juga pekerjaan itu; 3. selesai (dikerjakan); tidak ~ gagal, tidak berhasil; 4. lahir, dilahirkan; hari ~ a) hari dilahirkan; b) Id hari natal (Krismas); sejalan ~ saudara seibu; semula ~ sejak lahir (bkn bakat dll); 5. = jadinya kerananya, kerana itu: ibunya sakit, ~ terpaksalah dia pulang; 6. = jadilah (ber)setuju: dia ~ hendak membeli tanah itu dgn harga yg ditetapkan; kalau begitu, ~; 7. bertukar kpd: sepatutnya boleh sampai ke rumah dlm masa setengah jam, tetapi sekarang sudah ~ dua jam; 8. sudah siap (dibuat), sudah selesai: baju yg sudah ~; boleh ~ mungkin, barangkali; ~ alas cakap = ~ pelapik kaki prb hadiah (sagu hati) yg diberi kpd seseorang yg telah berjasa; ~ air mandi prb perkara yg sudah menjadi kebiasaan; ~ bapa kuda prb orang lelaki yg suka berkahwin di sana sini dan bersenang-senang tanpa membuat sesuatu pekerjaan; ~ bumi langit prb orang yg sangat diharapkan; ~ dinding lasak peti manian prb orang yg menjadi harapan raja; ~ kuda beban prb orang suruhan; ~ penghubung kaki ta­ngan = ~ penghubung mata telinga prb tempat harapan yg selalu memberi per­to­longan; ~ penghubung hujung lidah (mulut) prb orang yg menyampaikan pe­sanan sese­orang; ~ teluk olakan air prb perdebatan yg hanya berkisar pd satu masalah; lubuk ~ pan­tai, pantai ~ lubuk prb nasib manusia itu tidak tetap, ada kalanya senang, ada kalanya susah; sejadinya asalnya (semula jadi): akal ma­nusia dgn keadaan ~ mengandungi se­bahagian drpd makrifat semula jadi; sejadi-jadi, sejadi-jadinya sekuat-kuat­nya, sekeras-kerasnya: berteriak ~; menjadi 1. utk dikenali (diiktiraf, dianggap, dll) sbg, utk memegang jawatan (peranan dll) sbg: dia terpilih ~ ratu kebaya; dilantik ~ penge­rusi jawatankuasa; 2. bekerja (berlaku, bertindak, memegang jawatan, dll) sbg: dialah yg ~ ketua dlm kumpulan itu; 3. bertukar atau beralih kpd sesuatu keadaan (bentuk dll): tempat yg kesibukan itu ~ lengang selepas pergaduhan itu; air yg tadinya jernih, kini ~ keruh; 4. berjaya spt yg diharap-harapkan: dia begitu bangga sekarang kerana anak-anaknya semuanya ~, dua orang menjadi doktor, dua orang guru, seorang peguam, dan seorang lagi pengurus bank; 5. men­jelma sbg; menjadi-jadi, berjadi-jadi bertambah-tam­­bah (banyak, besar, hebat, keras, dll): setelah kena hujan demamnya ~; menjadikan 1. membuat: mereka bersorak-sorak, ~ suasana hingar bingar; 2. menye­bab­kan: kelakuan beginilah yg selalu ~ orang tua kamu susah; 3. menimbulkan: kelewatan penyanyi itu telah ~ keadaan huru-hara; 4. mencipta, mewujudkan: Tuhanlah yg ~ alam semesta ini; 5. mengangkat (memilih) sbg: majikannya telah ~nya pengawas­ perusa-haan itu; terjadi (sudah) berlaku (dibuat, dijadikan, dll): kebakaran itu ~ disebabkan oleh ke­rosakan elektrik; ~ drpd Id terdiri (ter­bentuk) drpd: bahan itu ~ drpd beberapa unsur; jadi-jadian, jadian 1. manusia yg boleh mengubah dirinya menjadi binatang (ter­utamanya harimau): harimau ~; ilmu ~ ilmu yg membolehkan seseorang itu mengubah diri menjadi binatang dll; 2. nampak tidak spt yg sebenarnya: bunga ~;kejadian 1. perkara yg berlaku, peristiwa: polis telah menyiasat ~ itu; 2. perihal ter­jadinya atau dijadikan, kelahiran: ~ langit dan bumi; ilmu ~ pengetahuan utk mengenal tumbuh-tumbuhan dan hidup-hidupan; 3. Id (sudah) berlaku, terjadi: hal itu boleh ~ pd setiap orang; hal-hal yg ~ di merata tempat; penjadian perihal (proses) menjadikan, pen­ciptaan, pewujudan; penjadi ark orang dll yg membuat (men­jadikan) sesuatu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
jadi (kata kerja)
Bersinonim dengan berhasil, berjaya;,
Kata Terbitan : sejadi-jadinya, menjadi, menjadi-jadi, menjadikan, terjadi, jadian, jadi-jadian, kejadian,

Puisi
 

Kalau mandi abang kini,
     Letakkan dastar atas batu;
Kalau jadi-jadi begini,
     Belikan kita sehelai baju.


Lihat selanjutnya...(171)
Peribahasa

Jadi penghubung kaki tangan.

Bermaksud :

Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan.

 

Lihat selanjutnya...(79)

512

A shut mouth catches no flies

Lebih wajar berdiam diri daripada terus berkata-kata supaya konflik dapat dielakkan

Dikulum menjadi manikam, dimuntah jadi sekam

As my wife is usually irritable upon returning from work, I refrain myself from arguing her. She turns our house topsy-turvy if I open my mouth. A shut mouth catches no flies.

Memandangkan isteriku lekas naik marah sekembalinya dari tempat kerja, aku menahan diriku daripada bertengkar dengannya. Rumahku akan jadi porak-peranda jadinya jika aku membuka mulut. Dikulum menjadi manikam, dimuntah jadi sekam.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(50)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
นด ิน ธรณ ีประต ู [-pratu:] น bendul pintu ธรณ ีวิทยา [-wi  ttaya:] น geologi ธรณ ีสงฆ ์ [-so] น tanah milik wat: ที่ ธรณ ีสงฆ ์ ไม ่ สามารถซ ื้ อขายได ้ Tanah mi- lik wat tidak boleh dijual beli. ธรรม [tam] น ajaran Buddha ธรรมจ ักร [-macak] น roda Buddha ธรรมชาต ิ [-ma ca:t] น alam semula บร ิสุทธ ิ์ Pro- fesor ini terkenal dalam bidang sains tulen. 2 suci: มักกะฮ ์เป ็นนครบร ิสุทธ ิ์ สำหร ับ มุสล ิม Mekah merupakan bandar suci bagi orang Islam. 3 (คน) tidak bersalah: ผู ้ พิพากษาต ัดส ินว ่ าเขาบร ิสุทธ ิ์ Hakim memu- tuskan dia tidak bersalah. บร ิสุทธ ิ์ ใจ [b:ri sutcai] ว tulus ikhlas: ฉันขอมอบของท ี่ ระล
Kamus Thai 2.indb
อประเทศไทย Ke­ banyakan pelancong mempunyai sikap yang positif terhadap negara Thai. เจตจำนง [ce:tcamno] น hasrat, niat: คณะร ัฐมนตร ีมีเจตจำนงท ี่ จะแก ้ ปัญหาเศรษฐก ิจ ของชาต ิ Kabinet mempunyai hasrat un­ tuk menyelesaikan masalah ekonomi negara. เจตนา [ce:tta na:] น 1 niat: ประชาชน สน ับสน ุนร ัฐบาลท ี่มีเจตนาขจ ัดความยากจน Rakyat menyokong kerajaan yang mem­ punyai niat untuk membasmi kemiski­ nan เจ ี๊ ยวจ ๊ าว [ ci:awcá:w ] ว bising, riuh- rendah เจ ือ [ca] ก mencampurkan: คุณแม ่ เจือ น ้ ำร ้ อนกั บน ้ ำเย ็น Ibu mencampurkan air panas dengan air sejuk. แจ ้ [cε:] น ayam serama แจก [cε:k] ก membahagi-bahagikan แจก ัน [cε:kan] น jambangan: นักเร ียน เจาะ แจก ัน Kamus Thai
Kamus Thai 2.indb
แต ่ อย ู ่ ที่ การกระทำ Kemuliaan seseorang bukan bergantung pada keturunannya tetapi pada budi pekertinya. เก ียรต ินิยม [-ni  yom] ว kepujian: ลูกของเขาได ้ ร ั บปร ิญญาตร ีเก ียรต ินิยม อ ั นด ั บสอง Anaknya mendapat ijazah sar- jana muda dengan kepujian kelas dua. เก ียรต ิยศ [-ti  yot] น maruah: เขาร ั กษา เก ู ้ สึกโกรธได ้ อีก Rakyat Iraq tidak dapat lagi mengawal pera­ saan marah. ข ่ มขว ั ญ [-kwan] ก mematahkan semangat: น ั กมวยคนน ั ้นข ่ มขว ญค ู ่ ต ่ อส ู ้ ด ้ วย การกระท ืบพ ื้ นเวท ีสามคร ั ้ ง Petinju itu me- matahkan semangat lawannya de­ ขนบธรรมเน ียม ข ่
Kamus Thai 2.indb
ขวาน) belakang 3 (หน ังส ือ) tulang be- lakang 4 (จม ูก) batang สันเขา [-kau] น rabung bukit สันดอน [-d:n] น beting pasir สันหล ัง [-la] น tulang belakang สั่น [san] ก 1 bergetar 2 (กระด ิ่ ง ระฆ ัง) menggoyang, menggoyang-goyangkan สันดาน [sanda:n] น tabiat = กมลส ันดาน สันโดษ [sando:t] ว zuhud สันต ิ [santi ] ว aman ุด [yut] ก berhenti: รถเมล ์ คันน ั้ นหย ุด หน ้ าธนาคาร Bas itu berhenti di hadapan bank. หย ุมหย ิม [yumyi  m] ว remeh-temeh: เร ื่ องท ี่ กำล ังพ ิจารณาอย ู ่ นั้ นเป ็นเร ื่ องหย ุมหย ิม Perkara yang sedang dibincangkan itu merupakan perkara yang remeh- temeh. หรด ี [h:radi:] น barat daya

Kembali ke atas