Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.ji] | کجي

Definisi : tidak sopan atau tidak manis (bkn kelakuan, perkataan dll); sangat buruk; hina: perbuatan yg ~; perkataan yg ~. mengeji menganggap atau memandang keji; menghina; mencela; mencaci. kekejian keadaan atau sifat keji; keburukan; kehinaan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ke.ji] | کجي

Definisi : sangat buruk (rendah), hina (bkn sifat, kelakuan, perbuatan, dll), amat tidak sopan (bkn kelakuan, perbuatan, dll): kalau orang yg jahat mati ia akan meninggalkan nama yg ~; ia menyumpah-nyumpah sambil mengeluarkan kata-kata yg ~; berkeji; ~ diri merendahkan diri (sedia atau sudi mengerjakan sesuatu); mengeji menghina, memandang rendah (pd): Islam sangat ~ sifat dusta; membuat baik tiada dipuji, membuat jahat tiada dikeji prb mementingkan diri sendiri semata-mata dan tidak menghiraukan orang lain; mengejikan menimbulkan rasa keji: perbuatannya itu sungguh ~; memperkejikan sl menganggap (meman­dang) keji, menghina, merendahkan, mencela (menista, mencaci, dll): jangan kiranya fakir diperkejikan; kekejian sifat (perbuatan) yg keji, keburuk­an, kehinaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Peribahasa

Umpama anjing makan muntahnya.

Bermaksud :

Orang yang tamak dan gelojoh tidak memilih (keji atau terlarang) apa yang akan diperbuatnya.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
สถิต [satit] ก bersemayam สถิติ [satiti] น perangkaan, statis- tik: ความรู ้ ทางสถิติมีความจำเป็นอย ่ างยิ่ งต ่ อ กระบวนการวิจัย Ilmu perangkaan penting sekali dalam proses penyelidikan. สถุล [satun] ว hina, keji: จัณฑาลเป็น กลุ ่ มที่ สถุลตามความเชื่ อของลัทธิฮินดู Can- tala merupakan golongan yang hina mengikut kepercayaan Hindu. สน [son] น ru: รูสะมิแลมีความหมายว ่ าสน เก ้ าต ้ น Ru Samilae bermaksud ก 1 (คน) bersetubuh, bersenggama: กลุ ่ มคนหนุ ่ มสาวพวกนี้ มักจะ กระทำสิ่ งไม ่ ดีเสมอ ๆ เช ่ น สมสู ่ กัน Kumpu- lan muda-mudi ini sering melakukan perbuatan keji seperti bersetubuh. 2 (สัตว ์ ) mengawan สมการ [samaka:n] น persamaan: นักเรียนกำลังเรียนคณิตศาสตร ์ ในเรื่ องสมการ Pelajar sedang belajar matematik ten- tang persamaan. สมดุล [samadun] ว seimbang สมรู ้ ร ่
Kamus Thai 2.indb
betul, sungguh, amat, sangat: คำพูดของเขาแสดงให ้ เห็นว ่ าเขาเป็นคน โง ่ บัดซบ Tutur katanya menunjukkan dia seorang yang bodoh betul. การทิ้ งทารก เป็นการกระทำที่ เลวบัดซบ Membuang bayi merupakan perbuatan yang amat keji. บ ่ อย บัดซบ Kamus Thai 2.indb 219 4/15/2008 11:09:09 AM บ 220 บัดสี [batsi  :] ว memalukan, mengaib- kan: พฤติกรรมของชายคนนั้ นน ่ าบัดสีเหลือเกิน Kelakuan ปฏิบัติ [patibat] ก mengamalkan, mempraktikkan: เราต ้ องปฏิบัติสิ่ งที่ ชอบ และห ่ างไกลจากสิ่ งชั่ วร ้ าย Kita mesti menga- malkan perkara yang baik serta men- jauhkan diri daripada yang keji. ปฏิบัติการ [-ka:n] น operasi: ในการ ปฏิบัติการนั้ นตำรวจได ้ จับผู ้ ต ้ องสงสัยไว ้ หลาย คน Dalam operasi itu polis telah mem- berkas beberapa orang yang disyaki. ป ปก
Kamus Thai 2.indb
itulah yang mencuri. ต ่ ำ [tam] ว rendah: เขาเป็นคนงานที่ มี รายได ้ ต ่ ำ Dia seorang pekerja yang ber­ pendapatan rendah. ต ่ ำช ้ า [-ca:] ว keji: การข ่ มขืนเป็นการกระทำ ที่ ต่ำช ้ ามาก Merogol adalah perbuatan yang sangat keji. ต ่ ำต ้ อย [-t:y] ว hina: เขารู ้ สึกต่ำต ้ อยเมื่ อ คบค ้ ากับผู ้ ดี Dia berasa hina apabila ber­gaul dengan golongan bang­ sawan

Kembali ke atas