Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Adakah anda bermaksud : loh,lah,lueh,let

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata leh


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
muleh[mu.leh]kata kerja1. mendapat habuan atau hukumanKalu hang usek adek hang sekali lagi, hang muleh la.[kA.lu hAN u.se/ A.de/ hAN s«.kA.li lA.gi hAN mu.leh lA]Kalau awak usik adik awak sekali lagi awak akan mendapat hukuman.
geredi[g«.Ò«.di]kata kerjamengorek lubang telinga dengan menggunakan sesuatu (seperti tangan, putik kapas, mancis dan lain-lain).Beat Pak Leh suka geredi telinga dengan rokok daon.[bE.At pA lEh su.kA g«.Ò«.di t«.li.NA d«.NAn ҍ.k dAon]Tabiat Pak Saleh suka korek telinga dengan rokok daun.
   2. akan mendapat kemahiran baru berkenaan bayiBulan lepaih budak ni buleh merangkak, bulan ni nak muleh takteh kot.[bu.lAn l«.pAC bu.dA/ ni bu.leh m«.ÒAN.kA/ bu.lAn ni nA/ mu.leh tA/.teh kot]Bulan lepas budak ini boleh merangkak, bulan ini boleh tatih agaknya.
   2. setakatTera ni la hat aku buleh tulong pon.[t«.ÒA ni lA hAt A.ku bu.leh tu.loN pon]Setakat inilah yang saya boleh tolong.
   2. berkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tidak tersusun; bededam-dedam.Buleh hang dok biaq pinggan bededam di dapok?[bu.leh hAN do/ bi.jA)Ö piN.gAn b«.d«.dAm di dA.po)Ö]Boleh kamu membiarkan pinggan bededam di dapur?
   2. mengawasi atau mengekori pergerakan seseorang.Pak Mat tak buleh pi mana pasai bini dia dok becendoi.[pA mAt tA bu.leh pi mA.nA pA.sAj bi.ni di.jA do b«.tSEn.doj]Pak Mat tidak boleh pergi ke mana-mana kerana isterinya senantiasa mengawasinya.
cek[tSE]kata nama1. ganti nama diri pertama tunggal; saya, akuKalu buleh cek pon nak pi jugak.[kA.lu bu.leh tSE pon nA pi dZu.gA]Kalau boleh saya pun hendak pergi juga.
   2. berkenaan dengan tulisan yang tidak cantikBudak-budak ni tuleh herot-petot, payah sunggoh nak baca.[bu.dA.bu.dA ni tu.leh hE.ҍt.pE.tt pA.jAh suN.goh nA bA.tSA]Budak-budak ini tulis tidak cantik, payah sungguh hendak membacanya.
peredeh[p«.Ò«.dEh]kata namatapak semaian padiPeredeh dah siap, isok buleh meredeh.[p«.Ò«.dEh dAh si.jAp i.so bu.leh m«.Ò«.dEh]Tapak semaian padi sudah siap, besok boleh menyemai padi.
nerai[nE.ÒAj]kata namabarisan yang sejajarBagi seekaq kita buleh tanam lima nerai anak getah.[bA.gi s«.E.kA)Ö ki.tA bu.leh tA.nAm li.mA nE.ÒAj A.nA g«.tAh]Tiap seekar kita boleh tanam lima baris anak pokok getah.
12345

Kembali ke atas