Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
luas (adjektif)
1. Bersinonim dengan lapang: lebar, besar, lawas, selesa,

2. Bersinonim dengan lebar: besarnya

3. Dalam konteks kiasan
bersinonim dengan terbuka fikiran, mendalam,

2. Bersinonim dengan tidak terbatas: lantang, saujana,

Kata Terbitan : meluas, meluaskan, keluasan, peluasan,

Puisi
 

Budak-budak tanam lengkuas,
     Tanam mari tepi kota;
Sudah jumpa tempat yang luas,
     Cukup sedap main senjata.


Lihat selanjutnya...(1000)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ อยเพื่ อไม ่ ให ้ น้ำที่ ถือมา กระฉอก Berhati-hati apabila berjalan supaya air dalam gelas yang kamu bawa itu tidak melembak. กระฉ ่ อน [krac:n] ว tersebar luas: ข ่ าวการจ ั บกำน ั นคนน ั ้นกระฉ ่ อนไปท ั ่ วประเทศ Berita penangkapan datuk penghulu itu tersebar luas ke seluruh negara. กระฉับกระเฉง [kracapkrace] ว cergas, aktif = กระปรี ้ กระเปร ่ า กระเฉด [krace:t] น keman air, tangki กระชอน [krach:n] น tapis, penapis กระชั ้ น [kracan
Kamus Thai 2.indb
sangat. เป็นอันขาด [-anka:t] ว sama sekali: ห ้ ามเข ้ าบริเวณนี้ เป็นอันขาด Dilarang me- masuki kawasan ini sama sekali. เปรย [pr:y] ดู ปรารภ เปรอะเปื้ อน [pran] ว berje­luas, comot: นักเรียนกลับจากโรงเรียนด ้ วยเสื้ อผ ้ าที่ เปรอะเปรื้ อน Murid-murid pulang dari sekolah dengan pakaian yang berje­ luas. เปราะ [pr] ว rapuh: อย ่ าปีนกิ่ งไม ้ ที่ เปราะ เดี๋ ยวจะตกลงมา Jangan panjat dahan ra- puh nanti jatuh. เปรียบเทียบ [priaptiap] ก 1 berban­ ding: งบประมาณปีนี้ สูงกว ่ าเมื่
Kamus Thai 2.indb
พระเจ ้ าแผ ่ นดินเสด ็จไปย ั งพระราชพิธีจรดพระน ั งค ั ล Raja berangkat ke upacara pembukaan sawah diraja. งาน 3 [a:n] น (มาตราว ั ดเนื้ อที่ ) unit ukuran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan Satu lagi masalah yang kerap dihadapi dalam penyusunan kamus ini ialah sukarnya mencari padanan bahasa Melayu yang setara kelas katanya Kamus Thai 2 พระเจ ้ าแผ ่ นดินเสด ็จไปย ั งพระราชพิธีจรดพระน ั งค ั ล Raja berangkat ke upacara pembukaan sawah diraja. งาน 3 [a:n] น (มาตราว ั ดเนื้ อที่ ) unit ukuran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan ป ั ญหาอีกประการหนึ่ งที่ พบบ ่ อยในการจ ั ดทำพจนานุกรมนี้ คือ ความลำบากใน การหาคำแปลภาษามลายูที่ มีชนิดของคำตรงก ั บชนิดของคำศ ั พท ์ ในภาษาไทย แม ้ จะพยายามหาเต ็มที่
Kamus Thai 2.indb
้ ว Anggerik itu sudah layu. ไร [rai] น hama ไร ่ [rai] น 1 ladang: ไร ่ สับปะรด ladang nanas 2 (หน ่ วยวัดที ่ ดิน) rai (unit ukuran luas lebih kurang 0.4 ekar): ไร ่ สับปะรด นั้ นมีเนื้ อที่ 30 ไร ่ Ladang nanas itu luasnya เรื ้ อรัง ไร ่ Kamus Thai 2.indb 323 4/15
Kamus Thai 2.indb
pada kakak. จ ้ า [ca:] ว 1 terang-benderang: แสงจาก ดอกไม ้ ไฟสว ่ างจ ้ าทั่ วท ้ องฟ ้ า Cahaya bunga api terang-benderang di langit luas. 2 terik: แดดจ ้ า panas terik 3 terang: สีจ ้ า warna terang จ ๋ า [ca:] ya, saya จาก¹ [ca:k] น nipah จาก² [ca:k] ก 1 เจนสนาม Wong Peng Soon seorang pemain badminton yang cekap. จุลทรรศน ์ เจน Kamus Thai 2.indb 115 4/15/2008 11:05:52 AM จ 116 เจนจบ [-cop] ว berpengetahuan luas: หัวหน ้ าพรรคการเมืองสมควรต ้ องเป็นคนเจนจบ การเมืองภายในและภายนอกประเทศ Se­ orang ketua parti politik seharusnya berpengetahuan luas dalam politik tempatan dan luar negeri. เจนจัด [-cat] ดู จัดเจน เจ็บ [cep] ก sakit เจรจา [ce

Kembali ke atas