Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
wang (kata nama)
1. Bersinonim dengan duit: fulus, pitis, dukat, tikal,

2. Bersinonim dengan gaji: upah, pendapatan, elaun,

Kata Terbitan : berwang, mengewangi,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ น Kamus Thai 2.indb 9 4/15/2008 11:02:59 AM ก 10 ร ั ฐบาลกระตุ ้ นประชาชนให ้ ประหย ั ด Kerajaan menggalakkan rakyat supaya berji- mat. 2 merangsang: ร ั ฐบาลอ ั ดฉีดเงินจำนวน 1,500 ล ้ านบาทเพื่ อกระตุ ้ นเศรษฐกิจ Kerajaan menyuntik wang sebanyak 1,500 juta baht untuk merangsang perkembangan ekonomi. กระแต [kratε:] น tupai kericik, tupai lengkuas กระถาง [krata:] น pasu กระถิน [krati ˇ ] น petai padi กระเถิบ [krat e
Kamus Thai 2.indb
้ าน Anak lelaki saya membaca doa selamat tiga kali sebe­ lum keluar dari rumah. จบ 2 [cop] ก 1 tamat, berakhir: งานจบลง ด ้ วยการอ ่ านบทขอพร Majlis ta­mat de­ngan bacaan doa selamat. 2 mengakhi­ri: เขาจบ การเจรจาด ้ วยการเลี้ ยงอาหารว ่ าง Dia menga­ khiri perundingan itu dengan jamuan ringan. จม [com] ก tenggelam: ในที่ สุดเรือไททานิค ก็จมลงในมหาสมุทรนั้ ในตอนเช ้ า Mandur membahagikan kerja kepada anak buahnya sebelum memula­ kan kerja pada waktu pagi. 2 (เงิน) mem- belanjakan: ทำไมคุณต ้ องจ ่ ายเงินมากขนาดนั้ น Kenapa anda harus membelanjakan wang begitu banyak? 3 (กับข ้ าว) mem- beli: คุณแม ่ จ ่ ายกับข ้ าวที่ ตลาดทุก ๆ เช ้ า Ibu membeli lauk di pasar setiap pagi. 4 (หนี้ ) membayar
Kamus Thai 2.indb
t] ก menjumlahkan: บริษัทจะรวบยอดบัญชีทุกสิ้ นปี Pada akhir tahun syarikat akan menjumlahkan semua pendapatannya. รวบรวม [-ruam] ก mengumpul: ชาวบ ้ าน ตำบลเมาะมาวีรวบรวมเงินบริจาคเพื่ อสร ้ าง มัสยิด Penduduk kampung Mak Mawi mengumpul wang derma untuk mem- bina masjid. รวบรัด [-rat] ก memendekkan: ประธาน ที่ ประชุมรวบรัดการอภิปรายของบรรดาสมาชิก สหกรณ ์ นั้ น Pengerusi mesyuarat me- mendekkan perbahasan para ahli koperasi itu. รวม [ruam] ก 1 (เงิน sedih: ครูกำลังเล ่ าชีวิต รันทดของปู่เย็น Cikgu sedang mencerita- kan kisah sedih kehidupan Datuk Yen. รับ [rap] ก 1 menerima: โต ๊ ะอีหม ่ ามรับเงิน บริจาคจากนายกรัฐมนตรี Tuan Imam me­ ne­rima wang derma daripada perdana menteri. 2 menyambut: นาถยาสามารถรับ ลูกบอลที่ น ้ องของเธอโยนไปให ้ ได ้ Nataya da- pat menyambut bola yang dilemparkan oleh adiknya. 3 (การเดินทาง) mengambil, menjemput: เย็นวันนั้ นอรุณไปรับเพื่ อนของเขา

Kembali ke atas