Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mat awang

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ง เท ี่ ยงค ืน Para pekerja harus beker­ ja sampai tengah malam. = จนถ ึง จนกว ่ า [-kwa:] สัน sampai, sehingga: ตำรวจจะคอยคนงานชาวก ัมพ ูชาจนกว ่ าเขาจะมา รายงานต ัวท ี่ สถาน ีตำรวจ Polis akan me­ nunggu pekerja Kampuchea sehing­ ga mereka datang melaporkan diri di balai polis. จนถ ึง [-t] ดู จนกระท ั ่ ง จบ 1 [cop] ลน kali: ลูกชายฉ ับข ้ าวท ี่ ตลาดท ุก ๆ เช ้ า Ibu membeli lauk di pasar setiap pagi. 4 (หน ี้ ) membayar: ฉันย ังไม ่ จ ่ ายค ่ าเช ่ าบ ้ านเด ือนน ี้ Saya belum membayar sewa rumah un­ tuk bulan ini. จ ่ ายตลาด [-ta la:t] ก berbelanja di pasar จารกรรม [ca:ra kam] น perisikan: เจ
Kamus Thai 2.indb
รังแค [rakε:] น kelemumur รังว ัด [rawat] ก menyukat, mengu- kur: เจ ้ าหน ้ าท ี่ ที่ ดินไปร ังว ัดท ี่ ดินล ุงเลม ัน Pe- gawai pejabat tanah pergi menyukat tanah Pak Leman. รังส ี [rasi  :] น sinar รังสรรค ์ [rasa n] ก mencipta: จิตรกรผ ู ้ นั ้ น รังสรรค ์ งานศ ิลปะช ิ้ นน ี้ Pelukis itulah คนน ั้ นล ืมตาไม ่ ได ้ เพราะฝ ุ ่ นเข ้ าตา Budak itu tidak dapat mencelikkan matanya kerana termasuk habuk. 2 membuka mata: เขาล ืมตาให ้ หมอหยอดยา Dia mem- buka matanya supaya doktor dapat menitiskan ubat. ลือ [l:] ก menyebarkan khabar angin: ชาวประมงท ี่ ภูเก ็ตล ือว ่ าจะเก ิดส ึนาม ิอีกคร ั ้ ง Ne- layan di Phuket

Kembali ke atas