Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mé.dia] | ميديا

Definisi : (média) alat atau perantara dlm komunikasi atau dlm perhubungan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[mé.dia] | ميديا

Definisi : (média) alat atau perantara komunikasi (perhubungan), spt radio, televisyen dan akhbar; ~ am pelbagai jenis saluran atau perantara komunikasi, alat atau saluran komunikasi amnya atau keseluruhannya; ~ cetak alat atau saluran komunikasi yg berupa bahan cetakan atau terbitan (spt surat khabar, majalah, dll); ~ elektronik alat atau saluran komunikasi yg berupa atau yg menggunakan alat-alat elek­tron moden (spt radio, televisyen, dll); ~ massa pelbagai jenis alat komunikasi (spt televisyen, radio, surat khabar, majalah, dsb) yg dapat menyampaikan maklumat (berita dsb) kpd orang ramai dgn cepat (dlm masa yg singkat), sebaran am. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata media


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
งเส ียให ้ พวกเราอย ู ่ กันด ี ๆ Sebelum meninggal dunia, datuk berwasiat su- paya kami berbaik-baik. สั่ง 2 [sa] ก (น ้ำม ูก) menghembus สังกะส ี [sakasi :] น zink สังก ัด [sa kat] ก berada di bawah bidang kuasa: กรมทางหลวงส ังก ัดกระทรวงคมนาคม Ja­batan Jalan Raya berada di bawah bidang kuasa Kementerian Pengang- kutan. สังเกต [sake:t] ก memerhatikan: บรรดา ผู ้ สังเกตการณ ์ จากต ่ างประเทศได ้ เด ินทางไปย ัง ปัตตาน ีเพ ื่ อส ังเกตการปฏ ิบัติราชการท ี่ นั่ น Para pemerhati asing telah
Kamus Thai 2.indb
sudah lama di sini. 2 ดู นมนาน เน ิบนาบ [n:pna:p] ว perlahan-lahan เน ียน [nian] ว halus: ผิวผ ู ้ หญ ิงคนน ั ้ น เน ียนและสวย Kulit wanita itu halus dan cantik. เน ื ้ อ [na] น daging เน ื ้ อค ู ่ [-ku:] น jodoh เน ื ้ อร ้ อง [-r:] น ยงก ับโมฮ ัมหม ัดอาล ี Joe Frazier merupakan petinju yang setanding dengan Muhammad Ali. พอม ีพอก ิน [-mi:-kin] ว berpendapa- tan sederhana: ลุงอำนาจเป ็นคนพอม ีพอก ิน Pak Cik Amnat seorang yang ber- pendapatan sederhana. พอม ีอันจะก ิน [-mi:anca kin] ว be- rada: ครอบคร ัวของล ุงอาร ิฟเป ็นครอบคร ัวท ี่ พอม ีอันจะก ิน Keluarga Pak Arif meru- pakan keluarga yang
Kamus Thai 2.indb
ิเก ียรต ิศักด ิ์ จะต ีลังกาท ุกคร ั้ งเม ื่ อย ิงประต ูได ้ Biasanya Kiatisat menjungkir balik setiap kali dapat menjaringkan gol. ตีสน ิท [-sa ni  t] ก mendekati: เขาจะต ้ อง ตีสน ิทก ับคนในหม ู ่ บ ้ านน ี้ ทุกคนถ ้ าเขาต ้ องการ ความร ่ วมม ือ Dia mesti mendekati se­ tiap orang kampung ini jika dia ingin mendapat kerjasama daripada mereka. ตีสองหน ้ า [-s: na:] ก bermuka dua: ติ้ ว ตี
Kamus Thai 2.indb
เกลาบทความของเขา Dia sedang mem- baiki makalahnya. ข ั ด 3 [kat] ดู ข ั ดข ้ อง ข ั ดสน [katson] ก kekurangan: เน ื่ องจาก ครอบคร ั วน ั ้นข ั ดสนเง ินด ั งน ั ้ นล ูก ๆ ของเขาจ ึง เร ียนเพ ียงแค ่ ช ั นประถม Oleh sebab keluar­ ga itu kekurangan wang maka anak- anaknya hanya bersekolah setakat sekolah rendah. ข ั น 1 [kan] น batil ข ั น 2 [kan] ก (นอต

Kembali ke atas