Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[meng.ha.di.ri] | مڠحاضيري

Definisi : datang dan turut serta dlm mesyuarat, persidangan dll; mengunjungi majlis dsb; mengikuti; menyertai: Lebih seratus orang peserta dr negara-negara Asia Tenggara, Australia dan New Zealand telah ~ seminar antarabangsa tsb. Banyak sahabat handai yg telah ~ majlis perkahwinan itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[meng.ha.di.ri] | مڠحاضيري

Definisi : hadir di (persidangan, majlis, kursus, dll) menyertai, mengikuti: lebih 100 orang peserta dr negara-negara Asia Teng­gara, Australia, dan New Zealand telah ~ seminar antarabangsa tersebut; ~ persi­dang­an Parlimen; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
hadir (kata kerja)
1. Bersinonim dengan wujud: berada, muncul, terbit,

2. Bersinonim dengan datang: menyertai, mengikuti, menunjukkan diri, memperlihatkan diri, turut serta, mengambil bahagian,

Kata Terbitan : menghadiri, menghadirkan, kehadiran, hadirin,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
าพจนาน ุกรมภาษาไทย – ภาษามลาย ูซึ่ งบรรจ ุคำศ ั พท ์ 10,311 คำน ั้ น จะ สามารถสนองตอบความต ้ องการท ี่ จะยกระด ั บความสามารถในการใช ้ ภาษามลาย ูของ น ั กศึกษาไทยได ้ โดยเฉพาะน กศึกษาท ี่ มีเช ื้ อสายมลาย ูอ ั นท ี่ จริงย ั งมีช ่ องว ่ างอีกมากสำหร ั บ การปร ั บปร ุงแก ้ ไขเพ ื่ อเติมเต ็มพจนาน ุกรมภาษาไทย – ภาษามลาย ูของเราให
Kamus Thai 2.indb
lahi pulau-pulau kecil: นักท ่ องเท ี่ ยวจำนวน มากไปล ่ องแก ่ งท ี่ กาญจนบ ุรี Ramai pelan- cong pergi menghilir dan mencelahi pulau-pulau kecil di Kanchanaburi. ลวด ่ อง Kamus Thai 2.indb 330 4/15/2008 11:12:14 AM ล 331 ลองกอง [l:k:] น buah dokong ลองจ ิจูด [l:ti cu:t] น าส ูงส ุดของประเทศไทยได ้ แก ่ น ้ ำม ันเช ื้ อเพล ิง Barangan import ter- tinggi negara Thai ialah petroleum. สินค ้ าออก [-ka::k] น barangan eks­port: ผล ิตภ ัณฑ ์ หน ึ่ งตำบลหน ึ่ งผล ิตภ ัณฑ ์ กลายเป ็นส ินค ้ าออกท ี่ สำค ัญ Barangan kelua­ran OTOP menjadi barangan eksport yang penting. สินเช
Kamus Thai 2.indb
untuk dijual. เบ ื ่ อ 2 [ba] ว jemu, jelak, bosan เบ ื้ องต ้ น [baton] ว mula-mula เบ ื้ องบน [babon] น pihak atasan เบ ื้ องหน ้ า [b ana :] ว masa hadapan เบ ื้ องหล ัง [bala] ว di sebalik: คน ส ่ วนใหญ ่ ไม ่ ทราบเบ ื้ องหล ังเหต ุการณ ์นั้ น Ra 2 (ดาว) planet Utarid พุ ่ ม [pum] น silara พุ ่ มดอกไม ้ [-d:kma:y] น jambangan bunga พุ ่ มไม ้ [-ma:y] น semak: ไก ่ ตัวน ั้ นวางไข ่ ใน พุ ่ มไม ้ Ayam itu bertelur dalam semak. พุ ่ มพวง [pumpua] น gadis jelita พุ ่ มม ่ าย [pumma:y] ว 1 (หญ
Kamus Thai 2.indb
Kesalahan pengurus syarikat itu dapat dilihat de­ ngan sangat ketara. โตงเตง [to:te:] ดู ต ่ องแต ่ ง โตนด [tano:t] ดู ตาล โต ๊ ะ [to] น meja โต ๊ ะกลม [-klom] น meja bulat โต ๊ ะก ินข ้ าว [-kinka:w] น meja ma- kan โต ๊ ะเข ียนหน ังส ือ [-kiannas :] น meja tulis โต
Kamus Thai 2.indb
่ อย [k:i] น pokok renek ขะม ั กเขม ้ น [ka makkame n] ว bersungguh-sungguh, bertungkus lu- mus, gigih: เขาทำงานอย ่ างขะม ั กเขม ้ น Dia bekerja bersungguh-sungguh. ขะม ุกขะมอม [ka mukka m:m] ว comot ข ั ง [kaˇ ] ก 1 (คน ส ั ตว ์ ) mengurung: เขาข ั งว ั วและควายของเขาไว ้ ในคอก Dia me­ ngurung lembu dan

Kembali ke atas