Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
pagar (kata nama)
Bersinonim dengan pagar pokok, pagar hidup, pagar renek, pagar kawat, pagar pancang, pagar sua;,
Kata Terbitan : berpagar, berpagarkan, memagar, memagari,

Puisi
 

Kebun kecil pokok berjenis,
     Pagar dengan buluh berdaun;
Kecil-kecil kayu tempinis,
     Terasnya tahan berpuluh tahun.


Lihat selanjutnya...(4)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ialah di Chiangmai. 2 keturunan: ชาวม ุสล ิมท ่ าอ ิฐส ่ วนใหญ ่ มีรกรากมาจากป ัตตาน ี Kebanyakan orang Muslim di Thai terdiri daripada keturunan Pattani. รด [rod] ก menyiram: อาซ ูรารดต ้ นไม ้ ตอนบ ่ าย Azura menyiram pokok pada waktu petang. รถ [rod] น kereta รถกระบะ [-kraba] น pikap รถก ุดัง [-kuda] น lori รถเก ๋ ง [-ke yang sedang mem- baca surat khabar. รบเร ้ า [-raw] ก mendesak: มาล ีรบเร ้ า ให ้ สาม ีของเธอซ ื้ อรถค ันใหม ่ Malee mendesak suaminya supaya membeli kereta baru. รม [rom] ก mengasapi: คนงานกำล ัง รมยางแผ ่ น Pekerja itu sedang mengasa- pi kepingan getah. ร ่ ม [rom] น 1 (เคร ื่ องใช ้ ) payung: 2 (เงา) naungan
Kamus Thai 2.indb
าอ ี้ ต ั ว ไหนก ็ได ้ Duduk di kerusi mana-mana pun boleh. กก 1 [kok] น menderung: ชาวบ ้ านปล ูกต ้ น กกเพ ื่ อป ้ องก ั นตล ิ่ งพ ั ง Penduduk kampung menanam pokok menderung supaya tebing sungai tidak runtuh. กก 2 [kok] ก mengeram: นกกระทากำล ั งกกไข ่ Burung puyuh sedang mengeram. ก ] น undang-un- dang sivil: เขาทำผ ิดกฎหมายแพ ่ งมาตราท ี่ 49 Dia melakukan kesalahan mengikut undang-undang sivil Fasal 49. กฎหมายระหว ่ างประเทศ [-ra wa:- pra tet] น undang-undang antara- bangsa กฎหมายเล ือกต ั ้ ง [-l akta ] น un- dang-undang pilihan raya: ผู ้ สม ั ครจะ ต ้ องปฏ ิบ ั ติตามกฎหมายเล ือกต ั ้ง
Kamus Thai 2.indb
1 mungkum, lungkum 2 (เลนส ์ ) cembung 3 (ต ัวหน ั งส ื อ ลาย) tim- bul เนตรนาร ี [ne:tna:ri:] น pandu puteri เน ้ น [ne:n] menekankan: อธ ิการบด ีเน ้ น ว ่ าในป ี หน ้ าน ักศ ึกษาป ี สุดท ้ ายท ุกคนต ้ องพ ักนอก หอพ ักมหาว ิทยาล ัย Presiden menekankan bahawa ่ างกาย หญ ิงชราคนน ั้ นบอบบางมาก Badan perem- puan tua itu sangat lemah. 2 getas, mubut: เก ้ าอ ี้ ไม ้ ยางพาราด ูบอบบางกว ่ าเก ้ าอ ี้ ไม จำปา Kerusi kayu getah lebih getas บวบ บอบบาง Kamus Thai 2.indb 218 4/15/2008 11:09:08 AM บ 219 daripada kerusi kayu cempaka. บ ่ อย [b

Kembali ke atas