Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
rasa
1. Dalam konteks pelbagai rasa
bersinonim dengan manis, masam, masin, pahit, tawar, payau, pedas, maung, hambar, kelat,
(adjektif:)

2. Bersinonim dengan fikir
( kira, ingat, agak, )
(kata kerja:)

Kata Terbitan : rasanya, rasa-rasanya, berasa, merasai, merasakan, terasa, perasaan, berperasaan, perasa, berperasa,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Profesor Somprach tidak dapat menyertai bengkel pada hari ini. ร ่ วมใจ [-cai] ว bersatu hati: ชาวบ ้ าน ร ่ วมใจก ันต ่ อต ้ านโครงการวางท ่ อก ๊ าซไทย มาเลเซ ีย Orang kampung bersatu hati menentang Projek Penyaluran Gas Thai-Malaysia. ร ่ วมช ีวิต [-ci:wit] ก berkongsi hidup: สาม ีภรรยาค ู ่ นั้ นร ่ วมช ีวิตก ันมายาวนาน Pa­ sa­ngan suami isteri itu telah lama berkongsi hidup
Kamus Thai 2.indb
ิธีฮัจย ์ ในป ีหน ้ า Mereka ber­ hasrat untuk menunaikan fardu haji tahun hadapan. จำนน [camnon] ก mengalah: ด ้ วยหล ักฐาน ที่ แน ่ นหนาเขาต ้ องจำนน Dengan ada­ nya bukti yang kukuh, dia terpaksa me­ ngalah. จำนวน [camnuan] น amaun: หล ักทร ัพย ์ ประก ันน ี้ มีมูลค ่ ามากกว ่ าจำนวนหน ี้ ของเขาในธนาคาร Nilai cagaran ini melebihi ิมาน ั บร ้ อย ๆ ปี Orang bangsa Thai telah bersama- sama membina negara mereka selama ratusan tahun. ชาต ิตระก ูล [-traku:n] น kerabat ชาต ินักรบ [-nakrop] น keturunan pahlawan ชาต ินิยม [-ni  yom] น nasionalisme ชาต ิพันธ ์ วิทยา [-ti  panwi  tta ya:] น etnologi ชาต ิภูมิ [-ti  pu:m] น tanah air ชาน
Kamus Thai 2.indb
ini. พอฟ ัดพอเหว ี ่ ยง [-fat-wia] ว setan­ ding: โจ ฟราเซ ียร ์ เป ็ นน ักมวยท ี่ พอฟ ัด พอเหว ี่ ยงก ับโมฮ ัมหม ัดอาล ี Joe Frazier merupakan petinju yang setanding dengan Muhammad Ali. พอม ีพอก ิน [-mi:-kin] ว berpendapa- tan sederhana: ลุงอำนาจเป ็นคนพอม ีพอก ิน Pak Cik Amnat seorang yang ber- pendapatan sederhana. พอม ีอันจะก น tahun ular kecil มะหวด [mahuat] น mertajam มะฮอกกาน ี [ma h:kkani:] น ma- hogani มัก [mak] ว selalu: คุณตาม ักไปม ัสย ิด ในตอนเช ้ าตร ู ่ Datuk selalu ke masjid waktu awal pagi. มักค ุ ้ น [makkun] ก biasa: ประชาชนใน ชนบทม ักค ุ ้ นก ับว ิถีชีวิตท ี่ ไม ่ ซับซ ้ อน Penduduk desa biasa dengan

Kembali ke atas