Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
peti (kata nama)
Bersinonim dengan pak, tong, banian, cerakin, kopek, canda peti, kendaga, pendaga, bangking.,

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ั ้ นใช ้ ไม ้ ไผ ่ กระหน ่ ำต ีงูเห ่ าต ั วเข ื่ องน ั ้ นจนตาย Pesawah memukul bertubi-tubi ular senduk yang besar itu sehingga mati dengan menggunakan buluh. กระหม ่ อม 1 [kram:m] น ubun-ubun กระหม ่ อม 2 [kram:m] ส (ชาย) patik กระหย ิ ่ ม [krayi  m] ก ubun-ubun pesakit yang dirasuk hantu. คาทอล ิก [ka:t :li  k] น mazhab Ka- tolik คาน [ka:n] น rasuk: คานบ ้ านของเขาล ้ วน ทำด ้ วยไม ตะเค ียนทอง Semua rasuk rumah- nya dibuat daripada kayu cengal emas. คานหาม [-ha:m] น tandu, usungan: ขุนนางจ ีนในสม ั ยก ่ อนม ั กจะใช ้ คานหามในการ เด ินทาง Pembesar
Kamus Thai 2.indb
นเน ื่ องจากร ักสามเส ้ า Tragedi itu ter- jadi akibat cinta tiga segi. บังค ับ [bakap] น memaksa: ตำรวจบ ังค ับ นักซ ิ่ งเหล ่ าน ั้ นให ้ หย ุดข ี่ จักรยานยนต ์ Polis me- maksa para pelumba haram itu supaya berhenti menunggang motosikal. บังค ับใจ [-cai] ก bersabar: ถึงแม ้ เขาร ู ้ สึก โกรธก ับการกระทำน ั้ นแต sekali berjumlah dua juta baht. 2 (สงคราม) total: สงครามเบ ็ดเสร ็จ ได ้ เก ิดข ึ้ นท ี่ เว ียดนาม Perang total telah ber­ - laku di Vietnam. เบน [be:n] memiraukan: เขาเบนห ัวเร ือไป ทางขวาเพ ื่ อไม ่ ให ้ ชนตอไม ้ Dia memiraukan haluan perahunya ke kanan untuk menge- lak daripada terlanggar tunggul kayu. เบนซ ิน [bensin] น benzin

Kembali ke atas