Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pin] | ڤين

Definisi : sj jarum yg digunakan utk mencucukkan dan melekatkan sesuatu pd benda lain, pasak, peniti, semat; ~ susup pin yg digunakan utk memasukkan tali (getah atau reben) ke dlm kelim; mengepin mengenakan pin pd (baju dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pin] | ڤين

Definisi : akronim bagi personal identification number (nombor pengenalan peribadi). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pin] | ڤين

Definisi : (dlm permainan boling) objek drpd kayu atau bahan sintetik yg berbentuk spt botol, yg disusun secara berkelompok utk dijadikan sbg sasaran pukulan bola. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
pin (kata nama)
Bersinonim dengan semat, jarum, cemat, peniti, cuban, tingau;,
Kata Terbitan : mengepinkan,


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
botontam[b.tn.tAm]kata adjektifberpusu-pusu.Kek muko pintu tu, orang botontam nak nengok penganten.[kE/ mu.k pin.tu tu .ÄAN b.tn.tAm nA/ nE.N/ p«.NAn.ten]Di depan pintu itu, orang berpusu-pusu hendak melihat pengantin.
ponanggah[p.nAN.gAh]kata nama1. tempat meletak peralatan dapur ketika kenduri.Bilo nak konduri ponoh pinggan mangkuk dilotak kek ponanggah.[bi.l nA/ kn.du.Äi p.nh piN.gAn mAN.ku/ di.l.tA/kE/ p.nAN.gAh]Apabila hendak kenduri, penuh pinggan mangkuk diletakkan di penanggah.
sumpet[sum.pEt]kata namabeg yang dibuat daripada daun mengkuang dan diikat di pinggang.Ikek boto-boto sumpet tu kek pinggang, kang ikan kok lopeh.[i.kE/ b.t.b.t sum.pEtò tu kE/ piN.gAN kAN i.kAn k/ l.pEh]Ikat betul-betul sumpit itu di pinggang, nanti ikan kut terlepas.
gebong[gE.bN]kata adjektiflahap.Gebong boto budak ni abih nasi sopinggan monjuju, nak botambahe lai.[gE.bN bo.to bu.dA/ ni A.bih nA.si s.piN.gAn mn.dZu.dZu nA/ b.tAm.bAh.E lAi:]Lahap betul budak ini, habis nasi sepinggan penuh hendak bertambahnya lagi.
monggehet[mN.gE.hEt]kata kerjamenggesel, bersentuhan.Kobau dalam kandang tu, menggehet lumpo kek pintu kandang maso koluwa.[k.bAw dA.lAm kAn.dAN tu mN.gE.hEt lum.p kE/ pin.tu kAn.dAN mA.s/ k.lu.wA]Kerbau dalam kandang itu, menggeselkan lumpur di pintu semasa keluar.
somolet[s.m.let]kata namabekas untuk menyimpan wang daripada kain yang diikat di pinggang.Somolet dibuek dari kaen, nak simpan duet ikek kek pinggang.[s.m.let di.bu.wE/ dA.Äi kAEn nA/ sim.pAn du.wEt i.kE/ kE/ piN.gAN]Somolet dibuat dari kain, hendak simpan duit, diikat di pinggang.
korolat[k.č.lAt]kata namatali untuk menaikkan dan menurunkan tempat manisan lebah, tali umbai.Tali yang elok dibuek korolat, dibuek dari ijok bopinta komali.[tA.li jAN E.l/ di.bu.wE/ k.č.lAt di.bu.wE/ dA.Äi i.dZ/ b.pin.tA k.mA.li]Tali yang elok dibuat kerolat dibuat daripada tali ijuk berpintal komali.
dikilit[di.ki.lit]kata kerjadigelecek.Duo tigo orang pomaen dikilite, sobolum ditujahe bola tu ko pintu gol.[du ti.g .ÄAN p.mAen di.ki.lit.E s.b.lum di.tu.dZAh.Eb.lA tu k.pin.tu gl]Dua tiga orang pemain digeleceknya, sebelum ditendangnya bola itu ke pintu gol.

Kembali ke atas