Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ta.rikh] | تاريخ

Definisi : 1 hari bulan dan tahun: Tiap-tiap surat hendaklah dibubuhi ~. 2 cara menghitung tahun: ~ Hijrah; ~ Masihi. 3 kitab sejarah; tawarikh: kitab ~ Johor. bertarikh ada tarikh; tercatat tarikh pdnya: Surat tuan yg ~ 20 Mei 1985 telah diterima. mentarikhkan membubuh atau menulis tarikh pd. pentarikhan perihal atau perbuatan mencatat tarikh bagi sesuatu peristiwa: ~ adalah penting kerana kita boleh menjadikannya sumber sejarah. ~ karbon kaedah me­nentukan usia objek organik, mis tulang, kayu me­­­lalui pengiraan jumlah isotop karbon tertentu di dlmnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ta.rikh] | تاريخ

Definisi : ahli sejarah; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta.rikh] | تاريخ

Definisi : 1. perhitungan tahun: ~ Hijrah; ~ Masihi; 2. bilangan (angka) utk menyatakan tahun: ~ 1350 Hijrah; 3. hari bulan dan tahun, tanggal: tiap-tiap surat mesti dibubuh ~; ~ bagi perundangan selanjutnya akan ditetap-kan; 4. kitab sejarah, riwayat, tambo, tawarikh: kitab ~ kerajaan Johor; ahli ~ ahli sejarah;bertarikh bertanggal, ada tarikhnya: surat itu ~ 20 Mei 1960;mentarikhkan 1. membubuh (menuliskan) tarikh; 2. mencatat tarikhnya; 3. menuliskan dlm buku peringatan (riwayat);pentarikhan perihal mencatatkan tarikh bagi sesuatu peristiwa: ciri penulisannya me-mentingkan ~ sehinggakan karya-karya dapat dijadikan sumber sejarah yg dinilai; ~ karbon (Kim) kaedah menentukan usia objek organik yg sangat tua, mis tulang, kayu dsb melalui pengiraan jumlah isotop karbon tertentu di dalamnya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
tarikh (kata nama)
Bersinonim dengan hari bulan, tanggal, titimangsa;,
Kata Terbitan : bertarikh, mentarikhkan, pentarikhan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ๆ จด ๆ จ ้ อง ๆ [-cotc:c:] ดู จดจ ้ อง จด² [cot] ก mencatat: เลขานุการของเขาได ้ จดวันที่ ที่ ทั้ งสองได ้ ตกลงก ันไว ้ Setiausahanya mencatat tarikh yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. = จดบันทึก จดจ ่ อ [-c:] ก menumpukan perhatian: จิตใจของเขาจดจ ่ ออยู ่ กับเนื้ อหาปาฐกถาธรรม วันตรุษอีดิลฟิตรี Dia menumpukan per­ hatian terhadap isi khutbah Hari
Kamus Thai 2.indb
อ [-sipl:] น lori sepuluh roda รถหุ ้ มเกราะ [-humkr] น kereta perisai ร ่ น [ron] ก mempercepat, mengawalkan: ผู ้ จัดการร ่ นวันประชุมจากวันที่ 20 เป็นวันที่ 15 Pengurus mempercepat tarikh mesyuarat dari 20 hari bulan ke 15 hari bulan. รบ [rop] ก berperang: รัฐบาลไทยเคยส ่ งทหาร ไปรบในเวียดนาม Kerajaan Thai pernah meng­hantar tentera untuk berperang di Vietnam. รบกวน [-kuan] ก dunia. เลือด [lat] น darah เลื่อน [lan] น 1 kereta luncur: กวาง เรนเดียร ์ ลากเลื่ อน Rusa kutub biasanya menarik kereta luncur. ก 2 meminda: ทางมหาวิทยาลัยเลื่ อนกำหนดวันสอบปลายภาค Pihak universiti meminda tarikh pepe­ riksaan akhir penggal. 3 mengalih- kan: คุณครูสั่ งให ้ นักเรียนเลื่ อนโต ๊ ะไปไว ้ ข ้ างหลัง Cikgu menyuruh murid-murid menga- lihkan meja ke belakang. เลื ่ อนชั
Kamus Thai 2.indb
ี่ เทศบาลปิดประกาศเรื่ องความจำเป็นของการ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาล Kakita­ ngan Majlis Perbandaran menampal- kan iklan tentang perlunya menjaga kebersihan kawasan perbandaran. ก 2 me­ngu­mumkan: รัฐบาลประกาศวันเลือกตั้ ง ทั่ วไปแล ้ ว Kerajaan mengumumkan tarikh pilihan raya. ประกาศนียบัตร [-ka:sani:yabat] น sijil ประกาศิต [praka:sit] น perin­tah: สาวก ลัทธิเถื่ อนนั้ นเชื่ อฟังประกาศิตของผู ้ นำของเขา Pengikut ajaran songsang itu patuh akan perintah ketuanya. ประคบ

Kembali ke atas