Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata a s

Peribahasa

357

One man's meat is another man's poison

Sesuatu yang disukai oleh seseorang, tetapi dibenci pula oleh orang lain.

Pejatian awak, kepandaian orang.

Polygamy is sweet to some women, but one man's meat is another man's poison. I would rather remain unmarried than suffer in silence!

Hidup bermadu manis bagi sesetengah perempuan, tetapi pejatian awak, kepantangan orang. Saya lebih rela membujang daripada hidup memendam derita!

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(167)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
solok somoto[s.l/ s.m.t] semuanya ada.Solok somotoe ado juo di kodai tu.[s.l/ s.m.t.E A.d dZu di k.dAj tu]Semuanya ada dijual dalam kedai itu.
senereh[s«.nE.ÄEh]kata adjektifberkenaan pakaian yang kemas atau kelakuan yang tertib.Kojoe somuo senereh, tak ado yang tak senereh.[k.dZ.E s.mu s«.nE.ÄEh tA/ A.d jAN tA/ s«.nE.ÄEh]Kerjanya semua teratur tidak ada yang tidak teratur.
solompot I[s.lm.pt]kata namaseluar katok.Kok manjek potai sonang paka soluwo solompot, sonang manjek tak togaha dek kulet pokoke.[k/ mAn.dZE/ p.tAj s.nAN pA.kAj s.luA s.lm.pt s.nAN mAn.dZE/ tA/ t.gA.hA dE/ ku.let p.k/.E]Kalau manjat petai, senang pakai seluar katok, senang memanjat dan tidak tersangkut pada kulit pokoknya.
saluang[sA.lu.wAN]kata namasejenis alat tiupan yang dibuat daripada buluh, sebangsa seruling tiada penahan angin pada lubang buluh.Saluang ko so bangso dongan soruleng.[sA.lu.wAN k s.bAN.s d.NAn s.Äu.leN]Saluang sebangsa dengan seruling.
bosogolut[b.s.g.lut]kata kerjaberpeluk-pelukan.Mao kobakaran yang rontung tu, bosogolut sosamo soniri.[mAN.s k.bA.kA.ÄAn jAN čn.tN tu b.s.g.lut s.sA.m s.ni.Äi]Mangsa kebakaran yang rentung itu, berpelukan sesama sendiri.
monenggek II[m.nEN.gE/]kata adjektifrasa (tentang makanan).Gula tu monenggek yo rasoe sobab tak cukup masak.[gu.lA tu m.nEN.gE/ j ÄA.s.E s.bAb tA/ tSu.kop mA.sA/]Gulai itu rasanya kurang sebab tidak cukup masak.
dihompong[di.hm.pN]kata kerjadibolot.Dihomponge laok yang sodap-sodap, tak dipedulie orang laen.[di.hm.pN.E lAo/ jAN s.dAp.s.dAp tA/ p.du.li.E .ÄAN lAEn]Dibolotnya lauk yang sedap-sedap, tidak dipedulinya orang lain.
solotuih[s.l.tuih]kata tugassekali-sekali (tentang bercakap).Cakape solotuih-solotuih yo tapi podeh tolingo dibuweke.[tSA.kAp.E s.l.tuih.s.l.tuih j tA.pi p.dEh t.li.N di.bu.wE/.E]Cakapnya sekali-sekali saja tapi pedih telinga dibuatnya.
sopang II[s.pAN]kata adjektiftidak bengkak lagi.Bisoe dah sepang sobab nanahe dah kelua.[bi.s.E dAh sE.pAN s.bAb nA.nAh.E dAh k«.luA]Bisulnya sudah tidak bengkak lagi, sebab nanahnya sudah keluar.
sorap[s.ÄAp]kata kerjaberansur sembuh atau kebah.Domam Pak Asim dah sorap siket, esok bolehlah balek.[d.mAm pA/ A.sim dAh s.ÄAp si.ket E.s/ b.lEh.lAh bA.le/]Demam Pak Asim sudah beransur sembuh esok bolehlah balik.
12345678910...

Kembali ke atas