Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
lauk (kata nama)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
kap] น jerangkap กับดัก [-dak] น perangkap กับระเบิด [-rab:t] น periuk api กับ 2 [kap] สัน dengan กับ 3 [kap] ดู กับข ้ าว กับข ้ าว [-khau] น lauk = กับ กับแกล ้ ม [-klε:m] น kudapan sewaktu minum minuman keras = แกล ้ ม กัมมันตภาพรังสี [kammantapa:p- rasi ˇ :] น keradioaktifan, radioaktiviti กัมมันตรังสี [kammantarasi ˇ :] น un- sur radioaktif กัลบก [kanlabok ดู กับแกล ้ ม แกว [kε:w] ดู เบาะแส แก ้ ว [kε:w] น 1 gelas: ตู ้ โชว ์ ที่ บ ้ านของเขา เต็มไปด ้ วยแก ้ วหลากสี Almari hiasan ru- mahnya penuh dengan gelas berwarna- warni. 2 kaca: เขาใส ่ ถ ั ่วเขียวต ้ มในถ ้ วยแก ้ ว Dia menghidangkan bubur kacang dalam mangkuk kaca. แกว ่
Kamus Thai 2.indb
re­ maja sedang bersuka-ria di majlis me- nyambut tahun baru. รื้อ [r:] ก 1 (สิ่ งของ) menyelongkar: ขโมยรื้ อข ้ าวของในตู ้ Pencuri menyelong- kar barang-barang di dalam almari. 2 (อาคาร) merobohkan: ลุงมีรื้ อบ ้ านหลังเก ่ า Pak Cik Mi merobohkan rumahnya yang lama. รื้อฟื้น [-f:n] ก membuka semula: ตำรวจได ้ รื้ อฟื้ นคดีเก ่ าของนักการเมืองคนนั้ น ่ ย ่ าง Isterinya teringin hendak makan ayam panggang. อย ่ าง [ya:] น 1 jenis, macam: คุณแม ่ เตรียมกับข ้ าวสามอย ่ าง Emak menyediakan tiga jenis lauk. ว 2 seperti, semacam: เด็กคนนั้ นไม ่ อ ้ วนอย ่ างคุณแม ่ เขา Budak itu tidak gemuk seperti emaknya. 3 secara, dengan: เขาเดินอย ่ างรีบเร ่ ง Dia berjalan
Kamus Thai 2.indb
่ ายเงินมากขนาดนั้ น Kenapa anda harus membelanjakan wang begitu banyak? 3 (กับข ้ าว) mem- beli: คุณแม ่ จ ่ ายกับข ้ าวที่ ตลาดทุก ๆ เช ้ า Ibu membeli lauk di pasar setiap pagi. 4 (หนี้ ) membayar: ฉันยังไม ่ จ ่ ายค ่ าเช ่ าบ ้ านเดือนนี้ Saya belum membayar sewa rumah un­ tuk bulan ini. จ ่ ายตลาด adik. ตุลาการ [tula:ka:n] น juri ตุลาคม [tula:kom] น Oktober ตุ ่ ม [tum] น tempayan ตุ ้ มหู [tumhu:] น anting-anting, subang ตู ้ [tu:] น almari ตู ้ นิรภัย [-ni  rapay] น peti besi ตู ้ ยาม [-ya:m] น pondok pengawal ตู ้ โทรศัพท ์ [-to:rasap] น pondok telefon ตีน ตู ้ Kamus

Kembali ke atas