Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata anak bangsa


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ าว Badan saya merenyam apabila terkena miang padi. ระฆัง [raka] น loceng ระงม [ra  om] ว mengongoi- ngo­ngoi: ลูก ๆ ของผู ้ ประสบภัยสึนามิร ้ องไห ้ ระงม Anak-anak mangsa tsunami me- nangis mengongoi-ngongoi. ระงับ [raap] ก membatalkan: รัฐบาล ระงับโครงการนั ้ นเพราะเศรษฐกิจตกต ่ ำ Kera- jaan membatalkan projek itu kerana ekonomi merosot. ระดม [radom] ก mengerahkan: ทางการระดมทีมนักประดาน ้
Kamus Thai 2.indb
ตำรวจคนนั้ นสวมชุดธรรมดา Waktu tidak bertugas anggota polis itu memakai pakaian biasa. ธรรมนูญ [-manu:n] น piagam: ธรรมนูญ สหประชาชาติไดัรับการลงนามและอนุมัติจาก สมาชิก 50 ประเทศในว ้ นที่ 24 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1945 Piagam Bangsa-bangsa Bersatu telah ditandatangani dan diluluskan oleh wakil dari 50 buah negara pada 24 Oktober 1945. ธรรมเนียม [-niam] น adat resam ธรรมเนียมประเพณี [-niamprape:- ni:] น tradisi ธรรมาสน ์ [-ma:t] น
Kamus Thai 2.indb
pekerja Kampuchea sehing­ ga mereka datang melaporkan diri di balai polis. จนถึง [-t] ดู จนกระทั ่ ง จบ 1 [cop] ลน kali: ลูกชายฉันอ ่ านบทขอพร สามจบก ่ อนจะออกจากบ ้ าน Anak lelaki saya membaca doa selamat tiga kali sebe­ lum keluar dari rumah. จบ 2 [cop] ก 1 tamat, berakhir: งานจบลง ด ้ วยการอ ่ านบทขอพร Majlis ta­mat de­ngan bunga api. จวนตัว [-tua] ว terdesak, terhimpit: ในสถานการณ ์ จวนตัวทุกคนก็ยอมเสี่ ยงทั้ งสิ้ น Dalam keadaan terdesak, semua orang pun sanggup menanggung risiko. จอ 1 [c:] น tahun anjing: ลูกชายคนโตของ เขาเกิดในปีจอ Anak sulungnya dilahirkan pada tahun anjing. จอ 2 [c:] น skrin, layar: นักศ ึ กษาใช ้ ฝาผนัง เป็นจอสำหรับฉายภาพยนตร ์ ประวัติการต ่ อสู ้ ของ นักศ ึ กษาไทย Para pelajar menggunakan dinding
Kamus Thai 2.indb
Hidup dan mati menjadi hukum alamiah yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang. กฎบัตร [-bat] น piagam: ประเทศ สมาชิกต ้ องเคารพกฎบ ั ตรสหประชาชาติ Ne- gara ahli mesti mematuhi piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. กฎมนเทียรบาล [-montianba:n] น undang-undang diraja กฎหมู ่ [-mu:] น desakan orang ramai: ร ั ฐบาลจะไม ่ ทำตามกฎหมู ่ Kerajaan tidak akan bertindak mengikut desakan orang ramai. กฎแห

Kembali ke atas