Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.ha.gian] | بهاݢين

Definisi : 1 hasil drpd membahagi; pecahan drpd sesuatu yg dibahagikan: Pedagang-pedagang itu telah membahagikan hasil jualan mereka kpd tiga ~. 2 hak milik atau sesautu yg dibahagikan: Yg ini ~ awak, sementara yg itu, ~ saya. 3 cabang atau cawangan drpd sesuatu yg lebih besar: Ayah saya bekerja di ~ Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bahagian

Puisi
 

Kapal layar bertiang tiga,
     Tiang keempat batang galah;
Ikhtiar ilmu bahagian kita,
     Hasil pendapatan di tangan Allah.


Lihat selanjutnya...(4)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ นดินเกิด Rakyat mesti taat setia terhadap tanah tum­ pah darahnya. จงอาง [coa:] น ular tedung selar จด 1 [cot] ก 1 bersempadan dengan: ภาคเหนือของประเทศไทยจดกับประเทศลาวและ พม ่ าที่ จังหวัดเชียงราย Bahagian Utara Ne­ gara Thai bersempadan dengan Laos dan Myanmar di wilayah Chiangrai. 2 sampai: ระยะทางจากเหนือจดใต ้ ของประเทศ ไทยราว ๆ 2000 กม. Jarak dari utara sam­ pai ke selatan Thai kira กลับคู ่ ต ่ อสู ้ อย ่ างรวดเร็ว Pasukannya menunggu pe­ luang untuk menyerang balas pasukan lawan. จังหวัด [cawat] น wilayah: ปัตตานี เป็นจังหวัดในภาคใต ้ ของประเทศไทย Pattani merupakan wilayah di bahagian Sela­ tan Thai. จัญไร [canrai] ว sial, celaka จัณฑาล [canta:n] ว paria จัด¹ [cat] ว amat, terlalu, sangat, luar biasa: แพทย ์ ห ้ ามผู ้ ป ่ วยโรคหัวใจรับประทาน
Kamus Thai 2.indb
2 menandakan: ฟ ้ าครื้ มเป็นสัญญาณบอกว ่ าฝนจะตก Langit mendung menandakan hujan akan turun. 3 menasihati: แม ่ ทัพภาคที่ 4 บอกประชาชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ให ้ อดทน Ke­tua Angkatan Tentera Bahagian 4 menasi- hati penduduk di tiga wilayah selatan Thai supaya bersabar. บอกกล ่ าว [-kla:w] ดู บอก ความหมายที่ 1 บอกบท [-bot] ก membantu ingat, membisikkan: ผู ้ กำกับละครบอกบทแก ่ ้ คำตอบให ้ เพื่ อนเขา Untuk mem­ ban­ tu kawannya menjawab soalan, dia terpaksa memberikan bayangan jawapan. บ ้ องตื้ น [bt:n] ว bodoh บ ้ องหู [bhu:] น bahagian telinga: ตำรวจ ตบที่ บ ้ องหูเด็กหนุ ่ มคนนั้ น Polis menempe- leng bahagian telinga pemuda itu. บอด [b:t] ว buta บอดสี [-si  :] น buta warna บอน [b:n
Kamus Thai 2.indb
Budak itu berjanji tidak mahu melakukan kesalahan itu lagi. รับผิดชอบ [-pitc:p] ก bertanggung- jawab: แม ่ ทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบต ่ อการตาย ของผู ้ ประท ้ วงที่ ตากใบ Panglima Tentera Bahagian Empat bertanggungjawab atas kematian penunjuk perasaan di Takbai. รับรอง [-r:ng] ก 1 memperakui: อาจารย ์ ใหญ ่ รับรองว ่ าฮารนเป็นนักเรียนที่ ดี Guru besar memperakui bahawa Harun memang murid yang แล ้ ว Projek penyusunan Kamus Thai - Melayu menunjukkan kemajuan lebih dari- pada 90 peratus. รุน [run] ดู เข็น รุนแรง [runrε:] ว teruk: ภาคใต ้ ของประเทศ ไทยประสบอุทกภัยอย ่ างรุนแรง Bahagian se- latan negara Thai mengalami bencana banjir yang teruk. รุ ่ น [run] น generasi รุ ่ นราวคราวเดียวกัน [-ra:wkra:w- diawkan] ว sebaya: คุณครูนาเซร ์ รุ ่ นราวคราว เดียวกันกับพ
Kamus Thai 2.indb
้ างซ ้ ายฉ ั น Tiada sesiapa duduk di sebelah kiri saya. 2 (ฝ ่ าย) pihak: พวกเราอยู ่ ข ้ างประชาชนเสมอ Kita sentiasa berada di pihak rakyat. 3 bahagian: ฉ ั นได ้ ข ้ างห ั วของปลาต ั วน ั ้น Saya mendapat bahagian kepala ikan itu. ข ้ าง 2 [ka:] บ (ใกล ้ ริม) tepi: เขายืนอยู ่ ข ้ าง ถนน Dia berdiri di tepi jalan. ข ้ างๆ [ka:
Kamus Thai 2.indb
Dewan Bahasa dan Pustaka 2008 พิมพ ์ ครั ้ งท ี ่ 1 พ.ศ. 2551 © สภาภาษาและหน ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis Kamus Thai 2.indb 5 4/15/2008 10:58:34 AM vi KATA PENGANTAR Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), khususnya Bahagian Perkamusan kerana telah berjaya menerbitkan Kamus Thai-Melayu Dewan dengan kerjasama Prince of Songkhla University (PSU). Kelahiran kamus ini pada usia DBP dan PSU yang masing-masing menjangkau 50 dan
Kamus Thai 2.indb
422 Bahagian-bahagian Dalam Tubuh Manusia วัยวะภายในร ่ างกายของมนุษย ์ pundi kencing กระเพาะปํสสาวะ ginjal ไต trakea หลอดลม paru-paru ปอด paru-paru kiri ปอดข ้ างซ ้ าย esofagus หลอดอาหาร perut ท ้

Kembali ke atas