Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.ha.sa] | بهاس

Definisi : 1 sistem lambang bunyi suara yg digunakan sbg alat perhubungan dlm sesuatu kelompok manusia utk melahirkan perasaan dan fikiran: ~ Melayu; ~ Jawa. 2 kata-kata yg disusun menurut tatabahasa dan digunakan oleh seseorang dlm percakapan atau tulisan: Orang-orang drpd pelbagai kaum di Malaysia menggunakan ~ Melayu. 3 kelakuan yg baik: tak tahu ~ kurang ajar; tidak sopan. ~ asing bahasa yg bukan bahasa ibunda sendiri, yg dipelajari secara formal atau tidak formal. ~ badan cara berkomunikasi melalui gaya duduk, berjalan, mimik muka dsb, bukan melalui pertuturan. ~ baku ragam bahasa yg diakui betul dan diterima oleh penutur aslinya yg terdidik dlm bahasa bkn (ditandai oleh bentuk kata dan ayat yg mengikut kaedah tatabahasa dan digunakan dlm perhubungan rasmi, tulisan ilmiah atau perbicaraan umum). ~ basahan bahasa yg digunakan sehari-hari dlm keadaan tidak rasmi. ~ dalam kata-kata atau bahasa yg biasa digunakan di kalangan raja-raja (spt santap, gering, dan mangkat). ~ halus kata-kata atau bahasa yg sopan yg digunakan dlm pertuturan atau tulisan (spt bersalin, hamil, dan meninggal dunia). ~ ibu (ibunda) bahasa yg pertama sekali dikuasai oleh seseorang dan digunakan utk berhubungan dgn keluarga dan lingkungannya. ~ kasar kata-kata atau bahasa yg tidak sopan yg digunakan dlm pertuturan atau tulisan (spt mampus dan melahap). ~ kebangsaan bahasa yg diterima dan digunakan oleh rakyat sesebuah negara sbg alat perhubungan dan juga menjadi kebanggaan negara. ~ lisan ragam bahasa yg digunakan dlm pertuturan, iaitu sewaktu bercakap. ~ moden bahasa yg masih hidup dan berkembang serta digunakan hingga kini, mis bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. ~ pasar ragam bahasa Melayu yg tidak betul jalan bahasanya (terutamanya spt yg dituturkan oleh orang asing yg tidak tahu akan kaedah bahasa Melayu). ~ pengantar bahasa yg digunakan utk berhubung dlm mesyuarat, dlm pemberian pelajaran di sekolah dsb. ~ penyatu bahasa yg memainkan peranan penting dlm menyatukan masyarakat, terutamanya masyarakat yg berbilang kaum, budaya, agama dsb. ~ persuratan bahasa yg digunakan dlm penulisan dan dlm karya kesusasteraan. ~ rasmi bahasa yg digunakan dlm perhubungan rasmi kerajaan sesebuah negara. ~ tulis (tulisan, surat) ragam bahasa spt yg digunakan dlm karangan-karangan bertulis (sbg lw bahasa lisan). berbahasa 1 menggunakan bahasa: Orang Melayu ~ Melayu. 2 mempunyai budi bahasa yg baik; bersopan santun: Orang berbudi kita ~. membahasakan 1 menyebut atau memanggil seseorang dgn panggilan tertentu: Orang-orang di negeri Perak ~ saudara lelaki mereka yg tertua, yop. 2 menyatakan dgn kata-kata; menuturkan: Dia tidak sanggup ~ kesedihan yg ditanggungnya. kebahasaan hal mengenai bahasa atau yg berkaitan dgn bahasa. perbahasaan perihal berbahasa; pertuturan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bahasa

Puisi
 

Apa dijual apa dibeli,
     Mari sukat gantang Ali;
Bahasa tak boleh dijual beli,
     Dari hidup sampai mati.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Hilang bahasa lenyap bangsa.

Bermaksud :

Apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lambat-laun hilanglah bangsa itu; hilang budi bahasa hilang derajat (darjat) diri.

 

Lihat selanjutnya...(15)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb 1 4/15/2008 10:58:14 AM Kamus Thai 2.indb 2 4/15/2008 10:58:26 AM Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2008 Kamus Thai 2.indb 3 4/15/2008 10:58:32 AM Cetakan Pertama 2008 © Dewan Bahasa dan Pustaka 2008 พิมพ ์ ครั ้ งท ี ่ 1 พ.ศ. 2551 © สภาภาษาและหน ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel
Kamus Thai 2.indb
่ างจากบรรยากาศ ของดาวอังคาร Atmosfera bumi berbeza daripada atmosfera planet Marikh. บรรยาย [banya:y] ก 1 bersyarah, ber- ceramah: ฮัจญีฮัมดันกำลังบรรยายถึงลักษณะ ของภาษามลายูถิ่ นปัตตานี Tuan Haji Ham- dan sedang bersyarah tentang ciri-ciri bahasa Melayu dialek Pattani. 2 meng­ huraikan: นักเคมีจากออสเตรเลียได ้ บรรยาย สูตรเคมีชีวภาพ Ahli kimia Australia telah menghuraikan formula biokimia. บรรลัย [banlai] ก binasa, celaka, mus- nah: เมื่ อมหาอำนาจขัดกัน ชาติเล็ก ๆ ก็บรรลัย Apabila meringankan beban kerja: ผมเบาแรงขึ้ นเยอะหลังจากได ้ ผู ้ ช ่ วยมา Saya dapat meringankan beban ker- ja setelah mendapat pembantu. เบาสมอง [-sam:] ว ringan: สถาบัน ภาษาและหนังสือมอบหนังสือเบาสมองแก ่ โรงเรียนประถมศึกษา Dewan Bahasa dan Pus­ taka menghadiahkan buku-buku ba- caan ringan kepada sekolah rendah. เบาหวาน [-wa:n] น kencing manis เบ ้ า [bau] น acuan เบ ้ าตา [-ta:] น lesung
Kamus Thai 2.indb
้ ำของสระ Kiambang memenuhi per­ mukaan kolam. จอง [c:] ก (มั ่ นหมายไว ้ ขอกำ หนดไว ้ ) men- empah: ประธานชมรมภาษามลายูได ้ จองโรงแรม ไว ้ สำหรับคณะนักศ ึ กษาจากมหาวิทยาลัยมาลายา Ketua Persatuan Bahasa Melayu te­ lah menempah hotel untuk rombongan pelajar dari Univesiti Malaya.= จับจอง จองจำ [-cam] ก membelenggu: จริยศาสตร ์ จอง Kamus Thai 2.indb 103 4/15/2008 11:05:44 1 edisi: ฉบ ั บพิมพ ์ คร ั ้ง แรก edisi cetakan pertama 2 jilid: บท ความของเขาตีพิมพ ์ ในนิตยสารเดว ั นบาฮาซา ฉบ ั บที่ สาม Rencananya tersiar dalam Jurnal Dewan Bahasa jilid ketiga. ลน 3 naskhah: หน ั งส ื อนี้ ได ้ พิมพ ์ จำนวนหนึ่ งล ้ าน ฉบ ั บ Buku ini dicetak sebanyak satu juta naskhah. 4 salinan
Kamus Thai 2.indb
ราชสำนัก [ra:tcasamnak] น istana ราชอาณาจักร [ra:tcaa:na:cak] น negara ราชโองการ [ra:tcao:ngka:n] น ti- tah diraja ราชา [ra:ca:] น raja ราชาศัพท ์ [-sap] น bahasa istana ราชินี [ra:cini:] น raja perempuan, permaisuri ราด [ra:t] ก menyiram: หมอราดศีรษะ ลูกของฉันด ้ วยน ้ ำดอกมะลิ Bomoh itu me- nyiram kepala anak saya dengan air bunga melur sayup-sayup. แวะ [wε] ก singgah: ในการเดินทางไป เมกกะลุงอาลีกับป ้ ามีเนาะแวะที่ อียิปต ์ Dalam perjalanan ke Mekah, Pak Ali dan Mak Minah singgah di Mesir. โวหาร [wo:ha:n] น gaya bahasa ไว [wai] ว cepat: ลูกคนเล็กของฉันเดินได ้ ไว Anak kecil saya cepat pandai berjalan. ไวไฟ [-fai] ว mudah terbakar: น้ำมัน เป็นวัตถุไวไฟ Minyak merupakan bahan mudah terbakar. ไว ้ [wai] ดู เก็บ
Kamus Thai 2.indb
ำเจ ้ าพระยา ตอนล ่ างเดินเรือได ้ คล ่ อง Kapal boleh bela- yar dengan lancar di hilir sungai Chao Phraya. 2 fasih: รุสลีพูดภาษาอ ั งกฤษคล ่ อง Rusli bercakap bahasa Inggeris de­ ngan fasih. 3 cekap: แม ้ ว ่ าอายุเขาจะมากแล ้ วแต ่ เขาก็ย ั งทำงานคล ่ องอยู ่ Walaupun dia sudah berumur tetapi masih cekap be­kerja. = คล bahawa kerajaan ada kemam- puan untuk memulihkan ekonomi negara. ความสำคัญ [-samkan] น 1 kepenti­ ngan: เด็ก ๆ เรียนภาษาอ ั งกฤษเพราะภาษา อ ั งกฤษมีความสำค ั ญในฐานะภาษาหล ั กของโลก Kanak-kanak mempelajari bahasa Inggeris kerana kepentingannya se- bagai bahasa utama dunia. 2 keuta- maan: ร ั ฐบาลให ้ ความสำค ั ญก ั บการศึกษาด ้ าน วิทยาศาสตร ์ Kerajaan memberikan keu- tamaan kepada pendidikan

Kembali ke atas