Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata berjaya;

Puisi
 

Berapa tinggi Bukit Malingan,
     Sama bertimbang Bukit Berjaya;
Kalau sudah musimnya hujan,
     Tidak keras bukit di paya.


Lihat selanjutnya...(2)
Peribahasa

428

Nothing is impossible to a willing heart

Tiada apa yang mustahil bagi orang yang mempunyai tekad atau semangat untuk Berjaya.

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

In his heart, there is no such word as ''cannot,'', and he believes that nothing is impossible to a willing heart. True to his principle, he succeeded in his effort to tour the world on bicycle.

Perkataan 'tidak boleh' tidak wujud dalam hatinya, dan dia percaya bahawa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dia benar-benar buktikan pegangannya itu apabila dia berjaya menjelajah seluruh dunia dengan menunggang basikal.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(24)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
t- pai] ก menjaga keselamatan: หน ้ าที่ ของ ทหารคือรักษาความปลอดภัยของชาติ Tugas tentera adalah menjaga keselamatan negara. รักษาประตู [-pratu:] ก menjaga gol: โกสินทร ์ สามารถร ั กษาประตูจากการย ิ งของทีม เวียดนาม Kosin berjaya menjaga gol da­ ripada dibolosi oleh pasukan Vietnam. รัง [ra] น sarang รังไข ่ [-kai] น ovari รังโจร [-co:n] น sarang penjahat รังดุม [-dum] น lubang butang รังนก [-nok ก bersuka ria, ber­ gembira สำเร็จ [samret] ก 1 (การศึกษา) tamat: เขาสำเร ็ จการศึกษาปริญญาตรีเมื่ ออายุ 22 ปี Dia sudah tamat pengajian peringkat ijazah pertama pada usia 22 tahun. ว 2 berjaya: รัฐบาลแก ้ ปัญหาเงินเฟ ้ อได ้ สำเร ็ จ Kerajaan berjaya menyelesaikan masalah inflasi. สำเร็จรูป [-ru:p] ว siap: เสื้ อผ ้ าสำเร ็ จรูป pakaian siap อาหารสำเร ็ จรูป
Kamus Thai 2.indb
kepercayaan terhadap kepimpinan Perdana Menteri. เชื่อฟัง [-faŋ] ก mengikut, mende­ngar kata: น ั กเรียนที่ เชื่ อฟ ั งครูม ั กจะประสบผล สำเร็จ Murid-murid yang mengikut kata guru selalunya akan berjaya. เชื้อชาติ [c:aca:t] น bangsa: พลเมือง ในประเทศน ั ้นประกอบด ้ วยคนหลายเชื้ อชาติ Penduduk negara itu terdiri daripada pelbagai bangsa. เชื้อเพลิง [-pl:] น bahan api เชื้อไฟ [-fai] น umpan ้ ามหาวิทยาลัย Ramai calon yang gagal dalam peperiksaan masuk ke universiti. 5 (ความสามารถ) mero- sot: ฝีมือการเล ่ นของภราดรตกไปในปี 2005 Prestasi permainan Paradorn merosot pada tahun 2005. 6 (ป ั ญหา) berjaya: รัฐบาลยังแก ้ ปัญหาคอรัปชั ่ นไม ่ ตก Kerajaan belum berjaya menyelesaikan masalah rasuah. 7 (การเดินทาง) ketinggalan: ฉัน ไม ่ สามารถเดินทางต ่ อไปได ้ เพราะตกเครื่ องบิน Saya tidak dapat meneruskan perjala
Kamus Thai 2.indb
5 4/15/2008 10:58:34 AM vi KATA PENGANTAR Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), khususnya Bahagian Perkamusan kerana telah berjaya menerbitkan Kamus Thai-Melayu Dewan dengan kerjasama Prince of Songkhla University (PSU). Kelahiran kamus ini pada usia DBP dan PSU yang masing-masing menjangkau 50 dan 40 tahun menggambarkan kematangan halangan dan kekangan yang terpaksa dihadapi oleh kedua-dua belah pihak semasa menyusun kamus ini, tetapi berkat kegigihan para penyusun dan petugas dari kedua-dua buah institusi, akhirnya kamus ini berjaya menemui pengguna sempena dengan ulang tahun penubuhan yang ke-50 DBP dan ke-40 PSU. Apa yang lebih menarik lagi, kamus ini lahir sempena ulang tahun ke-50 kemerdekaan Malaysia
Kamus Thai 2.indb
tulus ikhlas: ฉันขอมอบของที่ ระลึกนี้ ด ้ วยความบริสุทธิ์ ใจ Saya memberikan cenderamata ini de­ ngan tulus ikhlas. บริหาร [b:riha:n] ก mentadbirkan: คุณบัณฑูรบริหารธนาคารกสิกรไทยในสถานการณ ์ เศรษฐกิจของประเทศที่ ถดถอยได ้ สำเร็จ Encik Banthoon berjaya mentadbirkan Bank Kasikorn Thai dalam keadaan ekonomi negara merosot. บล็อก [blk] น blok บวก [buak] น 1 tanda campur ก 2 cam- pur ว 3 positif: คุณหมอบอกว ่ าเลือดของชาย คนนั ั ้น บีบรัด [-rat] ก mendesak: ภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันบีบรัดให ้ ครอบครัวทำงานหนัก Keadaan ekonomi sekarang mendesak keluarganya supaya bekerja keras. บึกบึน [bkbn] ว gagah: นักรบบึกบึน คนนั้ นสามารถเอาชนะศัตรูได ้ Pahlawan yang gagah itu berjaya mengalahkan musuh. บำเหน็จ บึกบึน Kamus Thai 2.indb 223 4/15/2008 11:09:12 AM บ 224 บึง [b] น paya บึ ่ ง [b] ก meluru บึ้ ง
Kamus Thai 2.indb
ว penuh dalam mulut: หนุ ่ มคนน ั ้นถูกชกจนเลือดกบปาก Pemuda itu ditumbuk sehingga berdarah pe- nuh dalam mulut. กบฏ [kabot] น 1 pemberontakan: กองท ั พบกไทยสามารถปราบกบฏลงได ้ Tentera Darat Thai berjaya mematahkan pem- berontakan itu. 2 pemberontak. ตำรวจ ได ้ จ ั บกุมกบฏกลุ ่ มหนึ่ ง Polis telah menang- kap beberapa orang pemberontak. ก 3 memberontak: ทหารกลุ ่ มหนึ่ งกบฏต ่ ั บรถบรรทุกมา 20 ปีแล ้ ว Sudah 20 tahun dia memandu lori. 4 (บ ั งค ั บให ้ ออกจากร ่ างกาย) mengeluarkan: หมอสามารถข ั บพิษออกจากลำไส ้ ของคนไข ้ Doktor berjaya mengeluarkan racun daripada usus pesakit. ข ั บขี่ [-ki  :] ก memandu เราต ้ องข ั บขี่ ด ้ วย ความระม ั ดระว ั ง Kita hendaklah meman- du dengan

Kembali ke atas