Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
jaya
Kata Terbitan : berjaya, menjayakan, kejayaan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
t- pai] ก menjaga keselamatan: หน ้ าที่ ของ ทหารคือรักษาความปลอดภัยของชาติ Tugas tentera adalah menjaga keselamatan negara. รักษาประตู [-pratu:] ก menjaga gol: โกสินทร ์ สามารถร ั กษาประตูจากการย ิ งของทีม เวียดนาม Kosin berjaya menjaga gol da­ ripada dibolosi oleh pasukan Vietnam. รัง [ra] น sarang รังไข ่ [-kai] น ovari รังโจร [-co:n] น sarang penjahat รังดุม [-dum] น lubang butang รังนก [-nok ก bersuka ria, ber­ gembira สำเร็จ [samret] ก 1 (การศึกษา) tamat: เขาสำเร ็ จการศึกษาปริญญาตรีเมื่ ออายุ 22 ปี Dia sudah tamat pengajian peringkat ijazah pertama pada usia 22 tahun. ว 2 berjaya: รัฐบาลแก ้ ปัญหาเงินเฟ ้ อได ้ สำเร ็ จ Kerajaan berjaya menyelesaikan masalah inflasi. สำเร็จรูป [-ru:p] ว siap: เสื้ อผ ้ าสำเร ็ จรูป pakaian siap อาหารสำเร ็ จรูป
Kamus Thai 2.indb
kepercayaan terhadap kepimpinan Perdana Menteri. เชื่อฟัง [-faŋ] ก mengikut, mende­ngar kata: น ั กเรียนที่ เชื่ อฟ ั งครูม ั กจะประสบผล สำเร็จ Murid-murid yang mengikut kata guru selalunya akan berjaya. เชื้อชาติ [c:aca:t] น bangsa: พลเมือง ในประเทศน ั ้นประกอบด ้ วยคนหลายเชื้ อชาติ Penduduk negara itu terdiri daripada pelbagai bangsa. เชื้อเพลิง [-pl:] น bahan api เชื้อไฟ [-fai] น umpan ้ ามหาวิทยาลัย Ramai calon yang gagal dalam peperiksaan masuk ke universiti. 5 (ความสามารถ) mero- sot: ฝีมือการเล ่ นของภราดรตกไปในปี 2005 Prestasi permainan Paradorn merosot pada tahun 2005. 6 (ป ั ญหา) berjaya: รัฐบาลยังแก ้ ปัญหาคอรัปชั ่ นไม ่ ตก Kerajaan belum berjaya menyelesaikan masalah rasuah. 7 (การเดินทาง) ketinggalan: ฉัน ไม ่ สามารถเดินทางต ่ อไปได ้ เพราะตกเครื่ องบิน Saya tidak dapat meneruskan perjala
Kamus Thai 2.indb
5 4/15/2008 10:58:34 AM vi KATA PENGANTAR Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), khususnya Bahagian Perkamusan kerana telah berjaya menerbitkan Kamus Thai-Melayu Dewan dengan kerjasama Prince of Songkhla University (PSU). Kelahiran kamus ini pada usia DBP dan PSU yang masing-masing menjangkau 50 dan 40 tahun menggambarkan kematangan halangan dan kekangan yang terpaksa dihadapi oleh kedua-dua belah pihak semasa menyusun kamus ini, tetapi berkat kegigihan para penyusun dan petugas dari kedua-dua buah institusi, akhirnya kamus ini berjaya menemui pengguna sempena dengan ulang tahun penubuhan yang ke-50 DBP dan ke-40 PSU. Apa yang lebih menarik lagi, kamus ini lahir sempena ulang tahun ke-50 kemerdekaan Malaysia
Kamus Thai 2.indb
tulus ikhlas: ฉันขอมอบของที่ ระลึกนี้ ด ้ วยความบริสุทธิ์ ใจ Saya memberikan cenderamata ini de­ ngan tulus ikhlas. บริหาร [b:riha:n] ก mentadbirkan: คุณบัณฑูรบริหารธนาคารกสิกรไทยในสถานการณ ์ เศรษฐกิจของประเทศที่ ถดถอยได ้ สำเร็จ Encik Banthoon berjaya mentadbirkan Bank Kasikorn Thai dalam keadaan ekonomi negara merosot. บล็อก [blk] น blok บวก [buak] น 1 tanda campur ก 2 cam- pur ว 3 positif: คุณหมอบอกว ่ าเลือดของชาย คนนั ั ้น บีบรัด [-rat] ก mendesak: ภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันบีบรัดให ้ ครอบครัวทำงานหนัก Keadaan ekonomi sekarang mendesak keluarganya supaya bekerja keras. บึกบึน [bkbn] ว gagah: นักรบบึกบึน คนนั้ นสามารถเอาชนะศัตรูได ้ Pahlawan yang gagah itu berjaya mengalahkan musuh. บำเหน็จ บึกบึน Kamus Thai 2.indb 223 4/15/2008 11:09:12 AM บ 224 บึง [b] น paya บึ ่ ง [b] ก meluru บึ้ ง
Kamus Thai 2.indb
ว penuh dalam mulut: หนุ ่ มคนน ั ้นถูกชกจนเลือดกบปาก Pemuda itu ditumbuk sehingga berdarah pe- nuh dalam mulut. กบฏ [kabot] น 1 pemberontakan: กองท ั พบกไทยสามารถปราบกบฏลงได ้ Tentera Darat Thai berjaya mematahkan pem- berontakan itu. 2 pemberontak. ตำรวจ ได ้ จ ั บกุมกบฏกลุ ่ มหนึ่ ง Polis telah menang- kap beberapa orang pemberontak. ก 3 memberontak: ทหารกลุ ่ มหนึ่ งกบฏต ่ ั บรถบรรทุกมา 20 ปีแล ้ ว Sudah 20 tahun dia memandu lori. 4 (บ ั งค ั บให ้ ออกจากร ่ างกาย) mengeluarkan: หมอสามารถข ั บพิษออกจากลำไส ้ ของคนไข ้ Doktor berjaya mengeluarkan racun daripada usus pesakit. ข ั บขี่ [-ki  :] ก memandu เราต ้ องข ั บขี่ ด ้ วย ความระม ั ดระว ั ง Kita hendaklah meman- du dengan

Kembali ke atas