Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata budak tebusan


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
dengan jamuan ringan. จม [com] ก tenggelam: ในที่ สุดเรือไททานิค ก็จมลงในมหาสมุทรนั้ น Akhirnya kapal Ti­ tanic tenggelam di dalam lautan itu. จมน้ำตาย [-namta:y] ก mati lemas: เด็กคนนั้ นจมน้ำตายในแม ่ น้ำ Budak itu mati lemas di dalam sungai. จมูก [camu:k] น hidung จร [c:n] ว bukan tetap: ลุงของฉันเป็น ลูกค ้ าจรของปั ๊ มบางจาก Pak cik saya meru­ pakan pelanggan bukan tetap stesen minyak Bangchak. จรจัด [-cat] ว tualang: เด็กจรจัดในเมือง ใหญ ่ ส ่ วนมากติดยาเสพติด Budak tualang di bandar-bandar besar kebanyakan­ nya menagih dadah. จรด [carot] ดู จด¹ จรดพระนังคัล [-pranakan] น upa­ cara pembukaan sawah diraja: พระเจ ้ า แผ ่ นดินเสด็จไปยังพระราชพิธีจรดพระนังคัล Raja berangkat ke
Kamus Thai 2.indb
ความผิดของเขาเกี่ ยวข ้ อง ก ั บกฎหมายอาญา Kesalahannya bersa- bit dengan undang-undang jenayah. กด [kot] ก menekan: เด็ก ๆ เหล ่ าน ั ้นรีบ กดกริ่ งประตูร ั ้ ว Budak itu cepat-cepat me­ ne­kan loceng pintu pagar. กงสุล กด Kamus Thai 2.indb 2 4/15/2008 11:02:55 AM ก 3 กดขี ่ [-ki:  ] ก ่ อค ้ าคนกลางกดราคาร ั บซื้ อข ้ าวเปลือก ของชาวนา Kumpulan peraih menekan harga padi keluaran para petani. กตัญญู [katanyu:] ว mengenang budi: ว ั ลลีเป็นเด็กกต ั ญญูมาก Wallee seorang budak yang sangat mengenang budi. กติกา [kati  ka:] น peraturan: กรรมการ กำล ั งอธิบายกติกาการแข ่ งข ั นฟุตบอลแก ่ ท ั ้งสองทีม Pengadil sedang menerangkan pera­ turan perlawanan bola sepak
Kamus Thai 2.indb
่ ทิ้ งร ่ องรอย Pencuri memasu­ ki rumah itu dengan tidak meninggal- kan sebarang kesan. ร ้ อง [r:] ก berteriak: เด็กคนนั้ นร ้ อง ด ้ วยเสียงอันดัง Budak itu berteriak de­ ngan suara yang lantang. ร ้ องทุกข ์ [-tuk] ก merayu: ชาวประมงขนาด เล็กร ้ องทุกข ์ เพื่ อให ้ สามารถจับปลาในเขตหวง ห ้ ามได ้ Nelayan-nelayan kecil ak] ก memanggil: เด็กคน รวย ร ้ อง Kamus Thai 2.indb 310 4/15/2008 11:12:00 AM ร 311 นั้ นร ้ องเรียกแม ่ ด ้ วยเสียงอันดัง Budak itu memanggil ibunya dengan suara yang kuat. ร ้ องเรียน [-rian] ก mengadukan: ชาว บ ้ านร ้ องเรียนเรื่ องพ ่ อค ้ าขายน ้ ำตาลเกินราคา Penduduk kampung itu mengadukan

Kembali ke atas