Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dan

Puisi
 

Berapa dalam lubuk Inggeris,
     Saya berani menebar jala;
Berapa tajam pisau dan keris,
     Saya berani menegak dada.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Segar dipakai layu dibuang.

Bermaksud :

Selagi perempuan itu muda dan cantik dicintai dan disayangi, tetapi setelah tua ditinggalkan.

 

Lihat selanjutnya...(535)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb 1 4/15/2008 10:58:14 AM Kamus Thai 2.indb 2 4/15/2008 10:58:26 AM Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2008 Kamus Thai 2.indb 3 4/15/2008 10:58:32 AM Cetakan Pertama 2008 © Dewan Bahasa dan Pustaka 2008 พิมพ ์ ครั ้ งท ี ่ 1 พ.ศ. 2551 © สภาภาษาและหน ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi
Kamus Thai 2.indb
lintas: ผู ้ ข ั บขี่ ยานพาหนะต ้ องเคารพกฎจราจร Pemandu kenderaan harus mematuhi peraturan lalu lintas. กฎธรรมชาติ [-tammaca:t] น hukum alamiah: เกิดและตายไปเป็นกฎธรรมชาติที่ ทุก คนไม ่ สามารถหลีกเลี่ ยงได ้ Hidup dan mati menjadi hukum alamiah yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang. กฎบัตร [-bat] น piagam: ประเทศ สมาชิกต ้ องเคารพกฎบ ั ตรสหประชาชาติ Ne- gara ahli mesti mematuhi piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa indb 2 4/15/2008 11:02:55 AM ก 3 กดขี ่ [-ki:  ] ก menindas, menganiaya: คนรวยไม ่ ควรกดขี่ คนจน Orang kaya tidak sepatutnya menindas orang miskin. กดดัน [-dan] ก mendesak: ฝ ่ ายค ้ าน กดด ั นร ั ฐบาลเพื่ อให ้ ลาออก Pihak pem- bangkang mendesak kerajaan supaya meletakkan jawatan. กดราคา [-ra:ka:] ก menekan harga: กลุ
Kamus Thai 2.indb
tum­ pah darahnya. จงอาง [coa:] น ular tedung selar จด 1 [cot] ก 1 bersempadan dengan: ภาคเหนือของประเทศไทยจดกับประเทศลาวและ พม ่ าที่ จังหวัดเชียงราย Bahagian Utara Ne­ gara Thai bersempadan dengan Laos dan Myanmar di wilayah Chiangrai. 2 sampai: ระยะทางจากเหนือจดใต ้ ของประเทศ ไทยราว ๆ 2000 กม. Jarak dari utara sam­ pai ke selatan Thai kira-kira 2000 km. จดจ ้ อง [-c: ก membelenggu: จริยศาสตร ์ จอง Kamus Thai 2.indb 103 4/15/2008 11:05:44 AM จ 104 พัสดีเรือนจำออกคำส ั ่งให ้ จองจำนักโทษประหาร Penguasa penjara mengeluarkan perin­tah membelenggu dan menahan penjenayah yang akan dihukum mati. = จำจอง จองล ้ างจองผลาญ [-la:-pla:n] ก mem­ balas dendam: คนงานจองล ้ างจองผลาญ นายจ ้ างที่ ข ่ มขืนภรรยาของเขา Seorang buruh membalas
Kamus Thai 2.indb
anggota polis itu memakai pakaian biasa. ธรรมนูญ [-manu:n] น piagam: ธรรมนูญ สหประชาชาติไดัรับการลงนามและอนุมัติจาก สมาชิก 50 ประเทศในว ้ นที่ 24 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1945 Piagam Bangsa-bangsa Bersatu telah ditandatangani dan diluluskan oleh wakil dari 50 buah negara pada 24 Oktober 1945. ธรรมเนียม [-niam] น adat resam ธรรมเนียมประเพณี [-niamprape:- ni:] น tradisi ธรรมาสน ์ [-ma:t] น peterana sami ธัญญาหาร [tanya ธุรกิจ [-ki  t] น perniagaan, bisnes ธุลี [tuli:] น duli ธูป [tu:p] น colok: คนจีนชอบจุดธูปและ ปักไว ้ หน ้ าบ ้ าน Orang Cina suka mema- sang colok dan meletakkannya di ha- dapan rumah. เธอ [t:] ส 1 kamu, awak 2 (บุรุษที่ สาม) dia ธานี เธอ Kamus Thai 2.indb 205 4/15/2008 11:09:00 AM น
Kamus Thai 2.indb
raucai] ว memberangsangkan: จังหวะดนตรีนั้ นเร ้ าใจ Irama muzik itu sa­ ngat memberangsangkan. เริม [r:m] น kayap เริ่ม [r:m] ก bermula: งานแสดงศิลปะและ วัฒนธรรมเริ่ มในวันที่ 18 สิงหาคม Pesta Seni dan Kebudayaan bermula pada 18 Ogos. เรียก [ri  ak] ก memanggil: อามีนะห ์ เรียก ลูกของเธอ Aminah memanggil anaknya. เรียกร ้ อง [-r:ng] ก menuntut: ผู ้ ประท ้ วง านน ้ ำชา Dia turun dari keretanya lalu ke kedai kopi. ลงกลอน [-kl:n] ก menyelak: เราลงกลอน ประตูและหน ้ าต ่ างก ่ อนเข ้ านอน Kami me- nyelak pintu dan jendela sebelum masuk tidur. ลงขัน [-kan] ก menyumbangkan wang beramai-ramai ลงข ่ าว [-ka:w] ก menyiarkan berita: หนังสือพิมพ ์ ไทยรัฐวันนี้ ลงข ่ าวคลื่ นยักษ ์ สึนามิ Akhbar Thai

Kembali ke atas