Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1. (ber)serta, bersama, disertai (oleh), ditemani (oleh): saya pergi menonton wayang ~ adik saya; seorang tua ~ anaknya sekali telah mati terbunuh; 2. kata yg digunakan utk menunjukkan cara sesuatu itu dilakukan (dicapai dll) atau alat dsb yg digunakan: Ahmad membelah durian ~ parang; kerja ini dapat diselesaikan ~ kerjasama yg erat drpd semua pihak; me­nambah ilmu pengetahuan ~ membaca; 3. melawan, menentang: bergaduh ~ adiknya; berperang ~ musuh; 4. kata yg menunjukkan atau menyatakan keadaan (gaya dsb): Ahmad menerima hadiah itu ~ terketar-ketar; men­jerit ~ sekuat hati; menghadapi masalah ~ tenang; 5. oleh, kerana, atas; ~ nama Allah atas nama Allah; ~ yg demikian oleh yg demikian; 6. kata utk menyatakan hubungan kesesuaian (ke­cocokan, keselarasan, dsb): tindakan yg diambil sesuai ~ keadaan; sependapat ~ saya; 7. kata yg menjelaskan sesuatu perolehan (pencapaian dsb): ramai pelajar yg lulus ~ mendapat gred dua; 8. kata yg menunjukkan tumpuan sesuatu perbuatan (sikap, pernyataan, dll): Sukor akan ber­bincang ~ dia sebelum membuat keputusan; barangkali demikian juga halnya ~ cerpen-cerpen di dlm Rintisan; 9. bp pada: ~ dia semua boleh. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1. sl sahabat, kawan, teman; 2. Mn, sl hamba, sahaya: Datuk Bendahara itu banyak sungguh ~nya; 3. sl saya, aku. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1 bersama; berserta: Bapanya mengambil parang ~ cangkul lalu pergi ke kebun. 2 memakai atau menggunakan (sesuatu alat): Dia membelah kayu ~ kapak. 3 kata yg menunjukkan atau menyatakan keadaan dll: Ali menerima berita itu ~ sedih dan pilu. Dia lulus ~ mendapat markah tertinggi. 4 oleh; kerana; atas: ~ yg demikian, barulah ia mahu pergi ke sekolah. 5 sama; serupa: Dia sependapat ~ saya. 6 melawan; menentang: Askar-askar itu berperang ~ musuh. Ali bergaduh ~ Ahmad. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dengan

Peribahasa

Air tuba dibalas dengan air susu.

Bermaksud :

Kejahatan dibalas dengan kebaikan. (Bandingkan dengan: Air susu dibalas dengan air tuba).

 

Lihat selanjutnya...(745)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
mesti, harus จงเกลียดจงช ั ง [-kli  :atcoca] ก membenci จงใจ [-cai] ว sengaja: โฆษกสำนักงาน ตำรวจแห ่ งชาติจงใจมาพบกับประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใต ้ Jurucakap Pejabat Po­ lis Kebangsaan sengaja datang ber­ jumpa dengan rakyat di tiga wilayah Selatan Thai. จงรักภักดี [-rakpakdi:] ก taat setia: ประชาชนต ้ องจงรักภักดีต ่ อแผ ่ นดินเกิด Rakyat mesti taat setia terhadap tanah tum­ pah darahnya. จงอาง [coa:] น ular tedung selar จด 1 [cot] ก 1 bersempadan dengan: ภาคเหนือของประเทศไทยจดกับประเทศลาวและ พม ่ าที่ จังหวัดเชียงราย Bahagian Utara Ne­ gara Thai bersempadan dengan Laos dan Myanmar di wilayah Chiangrai. 2 sampai: ระยะทางจากเหนือจดใต ้ ของประเทศ ไทยราว ๆ 2000 กม. Jarak dari utara
Kamus Thai 2.indb
yen] ว aman, sejahtera: หลังจาก ปัญหานั้ นได ้ รับการแก ้ ไขชาวบ ้ านก็ใช ้ ชีวิตอย ่ าง ร ่ มเย็น Setelah masalah itu diselesai- kan, orang kampung pun dapat hidup dengan aman. รวก [ruak] น buluh galah รวง [rua] น 1 tangkai: รวงข ้ าว tangkai padi 2 (ผึ ้ ง) sarang: รวงผึ้ ง sarang lebah ร ่ วง [rua] ก sukan bola sepak negara Thai telah menjuarai sukan SEA lima kali bertu- rut-turut. รวดเร็ว [-rew] ว cepat: คุณเสถียร สามารถทำวิทยานิพนธ ์ เสร็จอย ่ างรวดเร็ว Encik Sathian dapat menyiapkan diserta­sinya dengan cepat. รวน [ruan] ก meragam: เครื่ องยนต ์ รถ ของฉันรวน Enjin kereta saya meragam. รวนเร [-re:] ดู เรรวน ร ่ วน [ruan] ว gembur, peroi: ดินร ่ วน ta- nah
Kamus Thai 2.indb
ั ้ง Calon pi- lihan raya mesti bertindak menurut undang-undang pilihan raya. กฎหมายอาญา [-a:ya:] น undang- undang jenayah: ความผิดของเขาเกี่ ยวข ้ อง ก ั บกฎหมายอาญา Kesalahannya bersa- bit dengan undang-undang jenayah. กด [kot] ก menekan: เด็ก ๆ เหล ่ าน ั ้นรีบ กดกริ่ งประตูร ั ้ ว Budak itu cepat-cepat me­ ne­kan loceng pintu pagar. กงสุล di atas lantai. ก ้ มหน ้ า [-na:] ก tunduk: ผู ้ กระทำผิดคน น ั ้นเอาแต ่ ก ้ มหน ้ าโดยไม ่ ยอมพูดอะไรเลย Pe- salah itu hanya tunduk dengan tidak berkata apa-apa. ก ้ มหัว [-hua] ก 1 menundukkan kepa- la: น ั กเรียนก ้ มห ั วเล็กน ้ อยเมื่ อเดินผ ่ านหน ้ า ประธาน Murid-murid
Kamus Thai 2.indb
ba:y] น dasar, polisi นรก [narok] น neraka นวนิยาย [nawaniya:y] น novel นวด [nuat] ก 1 (ร่างกาย) mengurut: หมอกำลังนวดขาของยูโซฟด ้ วยน ้ ำมันปลิงทะเล Bomoh sedang mengurut kaki Yusuf dengan minyak gamat. 2 (ข ้ าวเปลือก) mengirik: ชาวนาในภาคอีสานของไทยเคย ใช ้ ควายนวดข ้ าว Pesawah di timur laut Thailand pernah menggunakan kerbau untuk mengirik padi. 3 (แป้ง) menguli: คุณแม ่ กำลังนวดแป น sawah, bendang นากุ ้ ง [-ku] น kolam udang นาเกลือ [-kla] น kolam garam น ่ า [na:] ว sepatutnya: เมื่อวานเธอน ่ าจะ ไปภูเก็ตกับเขา Sepatutnya kamu ke Phu­ ket dengan dia semalam. น ้ า [na:] น 1 a (คำบอกเครือญาติชาย) bapa saudara b (คำบอกเครือญาติหญิง) emak saudara 2 a (คำเรียกขานชาย) pak cik, b (คำเรียกขานหญิง) mak cik นาก 1 [na:k] น
Kamus Thai 2.indb
พ.ศ. 2551 © สภาภาษาและหน ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur 34 AM vi KATA PENGANTAR Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), khususnya Bahagian Perkamusan kerana telah berjaya menerbitkan Kamus Thai-Melayu Dewan dengan kerjasama Prince of Songkhla University (PSU). Kelahiran kamus ini pada usia DBP dan PSU yang masing-masing menjangkau 50 dan 40 tahun menggambarkan kematangan kedua-dua organisasi ini untuk mengorak

Kembali ke atas