Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : ilmu falak, astronomi; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
ilmu (kata nama,)
Bahasa Asal :Arab
Bersinonim dengan pengetahuan, kepandaian, kepakaran, keahlian, kemahiran, kebijakan, kebijaksanaan, kepintaran, pelajaran, pendidikan, seni, sains;,
Kata Terbitan : berilmu, keilmuan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
เครื่ องเพชร ถูกไอ ้ โจรระยำคนนั ้ นขโมยไปหมด Barang- ­barang kemas habis dicuri oleh pencuri bangsat itu. ระยิบระยับ [rayiprayap] ว ber­ kerlipan, berkerdipan: ดวงดาวระยิบระยับ อยู ่ บนท ้ องฟ ้ า Bintang-bintang berkerli- pan di langit. = ระย ั บ ระรัว [rarua] ว bergetar: ซอบรีตอบ ด ้ วยเสียงระรัว Sabri menjawab dengan suara yang bergetar. ระลึก [ralk] ก mengingati: นักเรียน ทั ้ งหลายต ่
Kamus Thai 2.indb
sakit jiwa: ผู ้ ป ่ วยคนนั้ นต ้ องอยู ่ ภายใต ้ การดูแลของ จิตแพทย ์ Pesakit itu dirujuk kepada pa­ kar sakit jiwa. จิตวิทยา [-wi  ttaya:] น psikologi, ilmu jiwa: เขาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา Dia pelajar jurusan psikologi. จำนอง จิต Kamus Thai 2.indb 110 4/15/2008 11:05:48 AM จ 111 จิตสำนึก [-samnk] น kawalan diri: ถึงแม ้ คุณพ จุลทรรศน ์ [culatat] น mikroskop จุลินทรีย ์ [culinsi:] น mikroorga­ nisma, mikrob จุลสาร [cunlasa:n] น risalah, buletin: สมาคมประมงปัตตานีออกจุลสารรายเดือน Per­ satuan Perikanan Pattani menerbitkan risalah bulanan. จุฬา [cula:] น wau bintang จุฬาราชมนตรี [cula:ra:t camon- tri:] น Syeikh al-Islam: ฮัจญีซำซุดดีน พรมยงค ์ เป็นจุฬาราชมนตรีสมัยรัฐบาลนายปรีดี Haji Shamsuddin Promyong menjadi Syeikh al-Islam pada zaman Kerajaan Preedee. จู [cu:] น anjing pekinese
Kamus Thai 2.indb
dang-undang นิตินัย [nitinai] น dari segi undang- undang นิติบัญญัติ [nitibanyat] น perun- dangan นิติบุคคล [nitibukkon] น badan berkanun นิติภาวะ [nitipa:wa] น umur sah นิติศาสตร ์ [nitisa:t] น ilmu undang- undang นิทรรศการ [nitatsaka:n] น pa­me­ran นิทาน [nita:n] น dongeng นิเทศศาสตร ์ [nite:tsa:t] น ilmu ke- wartawanan นินทา [ninta:] ก mengumpat: กลุ ่ ม นักศึกษาหญิงที่ นั ่ งอยู ่ ข ้ างหลังชอบนินทามากกว ่ า กลุ ่ มนักศึกษาหญิงที่ นั ่ งอยู ่ ข ้ างหน ้
Kamus Thai 2.indb
ส (ชาย) patik กระหยิ ่ ม [krayi  m] ก bergembira กระหาย [kraha:y] ก 1 mendahagai: มีชาวชนบทอีกจำนวนมากที่ ย ั งกระ หายวิชาความรู ้ Orang desa masih ramai yang menda- hagai ilmu pengetahuan. ว 2 dahaga: คนงานน ั ้นรู ้ สึกกระหายเมื่ อทำงานใต ้ แสงแดดจ ้ า Pekerja itu berasa dahaga apabila be­ kerja di bawah sinaran matahari yang terik. กระหืดกระหอบ [krah:tkrah เกลื้อน [klˆ:an] ว panau เกวียน [kwi:an] น kereta lembu เกษตรกร [kase:ttrak:n] น petani เกษตรกรรม [kase:ttrakam] น per- tanian เกษตรศาสตร ์ [kase:ttrasa:t] น ilmu pertanian เกษียณ [kasi ˇ :an] ก 1 menamatkan: ร ั ฐบาลเกษียณอายุราชการไว ้ ที่ หกสิบป ี Kera­ jaan menamatkan tempoh perkhidma- tan seseorang pada umur enam puluh tahun. 2 bersara: เนื่ องจากคุณพ

Kembali ke atas