Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ka.jian] | کاجين

Definisi : 1. kegiatan (usaha, proses) mengkaji; ~ kes kajian tentang sesuatu isu (institusi, orang dsb) berdasarkan data, maklumat dsb terperinci yg dikumpulkan dlm jangka masa tertentu; 2. = pengajian; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ka.jian] | کاجين

Definisi : hasil drpd mengkaji sesuatu. ~ kes kajian ttg sesuatu isu, institusi, orang dsb berdasarkan data atau maklumat terperinci yg dikumpulkan dlm masa tertentu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
kaji
Kata Terbitan : mengkaji, kajian, pengajian, pengkajian, pengkaji,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
perteling- kahan: กรณีพิพาทเรื่ องพรมแดนของท ั ้ งสอง ประเทศน ั ้ นทำให ้ เกิดสงครามในที่ สุด Perteling- kahan berkenaan sempadan antara dua buah negara itu akhirnya mence- tuskan peperangan. กรณีศึกษา [-sksa:] น kajian kes: น ั กศึกษาปีสุดท ้ ายของมหาวิทยาล ั ยน ั ้น กำล ั งทำวิจ ั ยกรณีศึกษาความยากจนของคน รูสะมิแล Pelajar tahun akhir universiti itu sedang menjalankan kajian kes tentang kemiskinan penduduk Kam- pung Rusamilae. กรณียกิจ [-yaki  t] ดู พระราชกรณียกิจ กรด [krot] น (สารเคมี) asid กรดกำมะถัน [-kammatan] น asid sulfurik กรดเกลือ [-kl:a] น asid hidroklorik กรดดินประส
Kamus Thai 2.indb
น Dia mengandaikan dirinya sebagai raja dalam lakonan itu. สมมุติฐาน [-tita:n] น andaian สมมุติฐาน การวิจัยที่ ตั้ งนั้ นไม ่ ค ่ อยถูกต ้ องนัก Andai­an yang ditetapkan untuk kajian itu tidak begitu tepat. สมรภูมิ [sam:rapu:m] น medan perang: ผู ้ ก ่ อการร ้ ายเตือนรัฐบาลญี่ ปุ่นให ้ ถ อนทหารออกจากสมรภูมิอิรัก Pengganas memberikan amaran kepada kerajaan Jepun supaya mengundurkan สังขาร [saka:n] น tubuh badan สังเขป [sake:p] น ringkasan: กรม ทรัพยากรมนุษย ์ ได ้ จัดทำสังเขปรายงานการศึกษา ป ั ญหาแรงงานต ่ างชาติในประเทศนี้ Jabatan Sumber Manusia telah membuat ring- kasan laporan kajian masalah buruh asing di negara ini. สังคม [sakom] น masyarakat สังคมนิยม [-niyom] น sosialisme: ประเทศเวียดนามและประเทศลาวใช ้ ระบบ เศรษฐกิจแบบส ั งคมน ิ ยม Negara Vietnam dan Laos mengamalkan sistem ekono- mi
Kamus Thai 2.indb
กลิ ่ น) kurang, tidak kuat จ ้ าง [ca:] ก mengupah: บริษัทท ่ องเที่ ยว จ ้ างนักศึกษาเก็บข ้ อมูลการวิจัย Syarikat pe­ lancongan mengupah pelajar memu­ ngut data kajian. จาน [ca:n] น pinggan, piring จานบิน [-bin] น UFO จานเส ี ยง [-si  a] น piring hitam = แผ ่ นเสียง จาม 1 [ca:m] น (ชนชาติ) orang Cham

Kembali ke atas