Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata keadaan

Peribahasa

Buta kehilangan tongkat.

Bermaksud :

Menghadapi keadaan yang sukar.

 

Lihat selanjutnya...(67)

254

Make hay while the sun shines

Ambillah kesempatan sepenuhnya daripada keadaan atau peluang yang ada sebelum ia lenyap.

Menjemur sementara panas

"People are going to tight pants this season, and we should quickly make hay while the sun shines," said the boutique owner, hoping to reap a big profit out of the short-lived favourable situation.

''Musim ini, orang suka pakai seluar ketat, dan kita perlulah segera menjemur sementara panas,'' kata pemilik butik itu yang berharap dapat mengaut keuntungan besar daripada keadaan itu yang datang hanya sekejap.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(25)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
boyo[b.j]kata adjektif1. berkenaan kayu dalam keadaan buruk kerana dimakan anai-anai.Kayu rumah pusako tu banyak yang dah boyo.[kA.ju Äu.mAh pu.sA.k tu bA.øA/ jAN dAh b.j]Kayu rumah pusaka itu banyak yang sidah buruk.
polak[p.lA/]kata adjektifrimas (tentang keadaan).Polak rasoe kek bilek tu pasa tak do kipah.[p.lA/ ÄA.s.E kE/ bi.le/ tu pA.sAN tA/.d ki.pAh]Rimas rasanya di bilik itu kerana tidak ada kipas.
solorau[s.l.ÄAw]kata tugaskeadaan yang berlaku secara tiba-tiba, serentak.Ujan batu turun solorau yo, tanah pon tak basah.[u.dZAn bA.tu tu.Äun s.l.ÄAw j tA.nAh pon tA/ bA.sAh]Hujan batu turun tiba-tiba sahaja, tanah pun tidak basah.
boroncai[b.čn.tSAj]kata kerjaberkenaan air mata yang dalam keadaan bercucuran.Boroncai ae mato dek bopisah dongan tunange.[b.čn.tSAj AE mA.t dE/ b.pi.sAh d.NAn tu.nAN.E]Bercucuran air matanya kerana berpisah dengan tunangnya.
sompulun[sm.pu.lun]kata tugasberkenaan lari dalam keadaan tidak tentu arah, bertempiaran; bosomeba.Anak ayam tu sompulun larie, dek nampak holang.[A.nA/ A.jAm tu sm.pu.lun lA.Äi.E de/ nAm.pA/ h.lAN]Anak ayam itu bertempiaran lari kerana nampak helang.
bosomeba[b.s.mE.bA]kata tugasberkenaan lari dalam keadaan tidak tentu arah, bertempiaran; sompulun.Anak ayam tu bosomeba larie, dek nampak holang.[A.nA/ A.jAm tu b.s.mE.bA lA.Äi.E de/ nAm.pA/ h.lAN]Anak ayam itu bertempiaran lari kerana nampak helang.
bokotupeh[b.k.tu.pEh]kata kerjabergegas, tergesa-gesa dalam keadaan kelam-kabut meninggalkan sesuatu tempat.Bilo kono losong tobuan, bokotupeh dio orang lari.[bi.l k.n l.sN t.bu.wAn b.k.tu.pEh di.j .ÄAN lA.Äi]Apabila kena sengat tabuan, bergegas mereka lari.
toborongau[t.b.č.NAw ]kata adjektifberkenaan luka yang dalam keadaan parah disebabkan benda yang tajam.Toborongau luko budak tu, kono parang, nampak tulange.[t.b.č.NAw lu.k bu.dA/ tu k.n pA.ÄAN sAm.pAj nAm.pA/ tu.lAN.E]Toborongau luka budak itu, kena parang, sampai nampak tulangnya.
biring II[bi.ÄiN]kata adjektifberkenaan kuih yang dalam keadaan tidak melekat, tidak bercampur.Pandai bona omak buek kue lapeh tu tak bobiring lapehe.[pAn.dAj b.nA .mA/ bu.wE/ kuE lA.pEh tu tA/ b.bi.ÄiN lA.pEh.E]Pandai sungguh emak buat kuih lapis sehingga tidak melekat antara lapisnya.
angka[AN.kA]kata adjektifberkenaan badan dalam keadaan panas kerana kurang sihat atau rasa hendak demam.Angka raso badan ekau ni jang, moh copek kito poi sopita.[AN.kA ÄA.s bA.dAn E.kAw ni dZAN mh tS.pe/ ki.t pi s.pi.tA]Panas rasa badan kau ini jang mari kita pergi hospital.

Kembali ke atas