Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.ra.ja.an] | کراجاءن

Definisi : 1. negeri atau negara yg dikepalai oleh raja: ~ Malaysia; ~ Arab Saudi; 2. pe­me­rintahan, negara: ~ Indonesia berpar­limen; 3. martabat (kedudukan) raja: setelah nenda hilang, ayahanda Badanul meng­gantikan nenda di atas ~; 4. tanda-tanda alat kebesaran raja: pakaian ~; payung ~; takhta ~; 5. sifat sbg raja: jika tiada diketahui­nya tujuh perkara, tiada layak ia naik raja dan tiada sempurna ~nya; 6. sl naik takhta, menjadi raja: jika ia ~, tiada akan sempurna negeri ini; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ke.ra.ja.an] | کراجاءن

Definisi : 1 negeri atau negara yg mempunyai raja sbg kepala pemerintahannya: ~ Arab Saudi. 2 pemerintahan atau pemerintah sesebuah negara: ~ Thailand. 3 naik takhta; menjadi raja: Jika ia ~, tiada akan sempurna negeri ini. ~ campuran pemerintahan yg anggota kabinetnya terdiri drpd berbagai-bagai parti (bukan drpd satu parti politik). ~ pusat pemerintahan yg bersifat kebangsaan (iaitu seluruhnya, bukan kerajaan negeri atau bahagian). ~ tempatan 1 pemerintahan (pentadbiran) di peringkat daerah spt pekan, bandar. 2 sistem kerajaan yg meletakkan pentadbiran hal ehwal kerajaan pd pihak berkuasa setempat, mis majlis perbandaran dan majlis daerah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
raja (kata nama)
1. Rujuk perintah pemerintah

2. Dalam konteks gelaran
bersinonim dengan tuanku, tunku, tengku, ungku, pangeran, syed, sheikh,

Kata Terbitan : meraja, merajai, merajakan, kerajaan, berkerajaan,

Peribahasa

134

Between the devil and the deep blue sea

Berada dalam dilemma untuk membuat pilihan kerana kedua-dua pilihan yang ada tetap akan mendatangkan masalah.

Lalu hangus, surut layu

The volcanic mud that gushed out from the underground has devoured the whole village. In a desperate move to save the village, the government decided to divert the mud flow to the nearby sea. But the action caused an uproar among the fisherman who worried

Lumpur gunung berapi yang memancut keluar dari perut bumi telah menenggelamkan seluruh kampung. Untuk menyelamatkan kampung itu, kerajaan telah mengambil langkah terakhir untuk mengalihkan lumpur itu ke arah laut yang berhampiran. Namun tindakan ini telah menimbulkan kekecohan dalam kalangan nelayan yang bimbang periuk nasi mereka akan terjejas. Keadaan ini membuatkan kerajaan berasa serba salah kerana hendak lalu hangus, surut layu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(30)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
mempercepat, mengawalkan: ผู ้ จัดการร ่ นวันประชุมจากวันที่ 20 เป็นวันที่ 15 Pengurus mempercepat tarikh mesyuarat dari 20 hari bulan ke 15 hari bulan. รบ [rop] ก berperang: รัฐบาลไทยเคยส ่ งทหาร ไปรบในเวียดนาม Kerajaan Thai pernah meng­hantar tentera untuk berperang di Vietnam. รบกวน [-kuan] ก mengganggu: น ้ อง รบกวนคุณพ ่ อซึ่ งกำลังอ ่ านหนังสือพิมพ ์ Adik ร รก รบ Kamus Thai 2 วมประเวณี [-prawe:ni:] ก bersetubuh ร ่ วมเพศ [-pe:t] ดู ร่วมประเวณี ร ่ วมม ือ [-m:] ก bekerjasama: รัฐบาล ไทยร ่ วมมือกับประเทศเพื่ อนบ ้ านในการรักษา สิ่ งแวดล ้ อม Kerajaan Thai bekerjasama dengan negara-negara jiran dalam menjaga alam sekitar. ร ่ วมสมัย [-samai] ว semasa: ปัญหา ร ่ วมสมัยได ้ ถูกนำเสนอในที่ ประชุมนั้ น Isu se- masa telah dikemukakan dalam
Kamus Thai 2.indb
Ne- gara ahli mesti mematuhi piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. กฎมนเทียรบาล [-montianba:n] น undang-undang diraja กฎหมู ่ [-mu:] น desakan orang ramai: ร ั ฐบาลจะไม ่ ทำตามกฎหมู ่ Kerajaan tidak akan bertindak mengikut desakan orang ramai. กฎแห ่ งกรรม [-hε:kam] น hukum karma: ชาวพุทธเชื่ อในกฎแห ่ งกรรม Pe­ nga­­­nut Buddha percaya akan hukum karma. กฎอัยการศึก [-aiyaka:nsk ควรกดขี่ คนจน Orang kaya tidak sepatutnya menindas orang miskin. กดดัน [-dan] ก mendesak: ฝ ่ ายค ้ าน กดด ั นร ั ฐบาลเพื่ อให ้ ลาออก Pihak pem- bangkang mendesak kerajaan supaya meletakkan jawatan. กดราคา [-ra:ka:] ก menekan harga: กลุ ่ มพ ่ อค ้ าคนกลางกดราคาร ั บซื้ อข ้ าวเปลือก ของชาวนา Kumpulan peraih menekan harga padi keluaran para petani
Kamus Thai 2.indb
yasksa:] น pen­ didikan moral: กระทรวงศ ึ กษาธิการเน ้ นหนัก เรื่ องจริยศ ึ กษา Kementerian Pelajaran me­nekankan pendidikan moral. จลาจล [cala:con] น rusuhan: รัฐบาล สามารถควบคุมการจลาจลไว ้ ได ้ Kerajaan mampu mengawal rusuhan itu. จวก [cuak] ก mencangkul: ชาวบ ้ านกำลัง จวกดินเพื่ อปลูกแตงโม Orang kampung se­ dang mencangkul tanah untuk mena­ nam tembikai. จวน 1 [cuan] น kediaman rasmi gabenor น Pustakawan menyu­ sun buku supaya lebih teratur. 3 (นับ) dianggap: ใครก็ตามที่ ออกมาแสดงพลังจัดว ่ า เป็นผู ้ ต ่ อต ้ านรัฐบาล Sesiapa sahaja yang menunjuk perasaan dianggap sebagai penentang kerajaan. จัดการ [-ka:n] ก mengurus: มหาวิทยาลัย จัดการเรื่ องทุนยกเว ้ นค ่ าธรรมเนียมของเขา Pihak universiti mengurus biasiswa pengecualian yuran pengajiannya. จัดตั ้ ง [-ta] ก menubuhkan: รัฐบาลจัดตั้ ง ธนาคารชุมชนขึ้ นมา Kerajaan
Kamus Thai 2.indb
lemoned นิกาย [nika:y] น mazhab นิคม [nikom] น penempatan: รัฐบาล ได ้ เป ิ ดนิคมแห ่ งใหม ่ สำหรับผู ้ ที่ ไม ่ มีที่ ทำกินที่ อำเภอ แว ้ ง Kerajaan telah membuka sebuah penempatan baru untuk rakyat yang tidak memiliki tanah di daerah Waeng. นิคมอุตสาหกรรม [-uttasa:hakam] น kawasan perindustrian นิ่ ง [ni  ] ว 1 (คน ส ั ว ที่ แน ่ นหนารอบบ ้ านของเขา Dia membina pagar yang kukuh di keliling rumah- nya. 2 ketat: รัฐบาลจัดให ้ มีการคุ ้ มกันอย ่ าง แน ่ นหนาที่ สนามบินในวันที่ บุชเดินทางมาถึง Kerajaan mengadakan kawalan yang ketat di lapangan terbang pada hari ketibaan Bush. แนบ [nε:p] ว 1 (เอกสาร) melampirkan: ฉันแนบรูปถ ่ ายสองใบพร ้ อมกับจดหมายฉบับนี ้ Saya melampirkan dua keping foto ber

Kembali ke atas