Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : (kés) 1. perkara, hal, kejadian: ~ rompakan itu akan dibawa ke mahkamah rendah; beberapa ~ penyakit itu telah didapati dlm kawasan ibu kota; 2. (Udg) prosiding di mah­kamah yg melibatkan persoalan undang­undang dan ekuiti. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : (kés) bp tunai, kontan; wang ~ wang tunai. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : /kés/ perkara yg berlaku; keadaan khusus yg berhubung dgn seseorang atau sesuatu hal; kejadian; hal: ~ rompakan; ~ demam denggi. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Adakah anda bermaksud : kes

Tesaurus
 
kes (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan hal, kejadian, peristiwa, perkara.,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
kahan: กรณีพิพาทเรื่ องพรมแดนของท ั ้ งสอง ประเทศน ั ้ นทำให ้ เกิดสงครามในที่ สุด Perteling- kahan berkenaan sempadan antara dua buah negara itu akhirnya mence- tuskan peperangan. กรณีศึกษา [-sksa:] น kajian kes: น ั กศึกษาปีสุดท ้ ายของมหาวิทยาล ั ยน ั ้น กำล ั งทำวิจ ั ยกรณีศึกษาความยากจนของคน รูสะมิแล Pelajar tahun akhir universiti itu sedang menjalankan kajian kes tentang kemiskinan penduduk Kam- pung Rusamilae. กรณียกิจ [-yaki  t] ดู พระราชกรณียกิจ กรด [krot] น (สารเคมี) asid กรดกำมะถัน [-kammatan] น asid sulfurik กรดเกลือ [-kl:a] น asid hidroklorik กรดดินประส ิ
Kamus Thai 2.indb
Sonthi seorang yang arif. รอมชอม [r:mc:m] ก bertolak ansur: ทั้ งสองฝ ่ ายพร ้ อมที่ จะรอมชอมในกรณีความขัด แย ้ งนั้ น Kedua-dua pihak bersedia untuk bertolak ansur dalam kes pertelingka- han itu. รองเง็ง รอมชอม Kamus Thai 2.indb 311 4/15/2008 11:12:00 AM ร 312 รอย [r:y] น kesan: ผงซักฟอกนี้ สามารถ ขจัดรอยเปื้ อนหมึกบนเสื้ อของฉันได ้ ้ นถูกไถจนราบ Bonggol itu disodok hingga rata. ราบรื ่ น [-r:n] ว licin, lancar: ธุรกิจของ ชาตรีดำเนินไปอย ่ างราบรื่ น Perniagaan Chat­ree berjalan dengan licin. ราย [ra:y] น kes: วันนี้ มีอุบัติเหตุสองราย Hari ini berlaku dua kes kemalangan. รายการ [-ka:n] น senarai รายการวิทยุ [-wittayu] น ranca­ ngan radio รายการอาหาร [-a:ha:n] น menu รายงาน [-a:n] น laporan
Kamus Thai 2.indb
นแก ่ นายอำเภอ Penghulu melaporkan kejadian yang berlaku itu kepada pegawai daerah. แจ ้ งความ [-kwa:m] ก (ตำรวจ) melapor- kan: เขาแจ ้ งความต ่ อตำรวจกรณีถูกปล ้ น Dia melaporkan kes rompakan itu kepada polis. แจ ้ ง 2 [cε:] ว terang: = วันนี้ ฟ ้ าแจ ้ ง Hari ini langit terang. = แจ ่ ม แจ ่ ม [cε:m นย ั งอยู ่ ชะลูด ชั้ น Kamus Thai 2.indb 131 4/15/2008 11:06:04 AM ช 132 ในช ั ้นสอบสวนเท ่ าน ั ้ น Perbicaraan kes je­ nayah itu masih pada tahap siasatan. ชั ้ นเชิง [-c:] น muslihat: ช ั ้ นเชิงการเมือง muslihat politik ชั ้ นนำ [-nam] ว ulung: น ั กกีฬาช ั
Kamus Thai 2.indb
มโนภาพ [mano:pa:p] น gambaran dalam fikiran, imaginasi มโนราห ์ [mano:ra:] น menora มโนสาเร ่ [mano:sare:] น remeh- temeh: คดีมโนสาเร ่ จะไม ่ ถูกนำขึ้ นสู ่ ศาล Kes remeh-temeh tidak akan dibawa ke mahkamah. มรกต [m:rakot] น zamrud มรณะ [m:rana] น 1 kematian ก 2 mati มรณกรรม [-kam] น kematian ม มกราคม มรณะ Kamus Thai pulut dengan santan. มูมมาม [mu:mma:m] ว gelojoh: ผู ้ ชาย คนนั้ นกินมูมมาม Lelaki itu makan dengan gelojoh. มูล [mu:n] น 1 asas: คดีนั้ นมีมูลที่ จะนำสู ่ ศาล Kes itu mempunyai asas untuk dibawa ke mahkamah. 2 (อุจจาระ) tahi มูลนิธิ [-laniti] น yayasan: มูลนิธิ หลายแห ่ งได ้ รับการจดทะเบียนแล ้ ว Bebera- pa buah yayasan telah didaftar. มูลค ่
Kamus Thai 2.indb
dalam dua keluarga bahasa yang berbeza, maka terdapat perbezaan bentuk, nilai dan budaya penutur kedua- dua bahasa. Sesungguhnya perbezaan ini menyulitkan kami mencari padanan bagi sesuatu kata entri bahasa Thai. Kes satu kata Thai yang mempunyai Kamus Thai 2.indb 12 4/15/2008 10:58:37 AM xiii banyak padanan dalam bahasa Melayu dan begitulah sebaliknya memang banyak ditemui. Antaranya kami mencuba sedaya upaya untuk mencari padanan yang setara kelas katanya. Keadaan ini memang sudah dijangkakan dalam penyusunan kamus dwibahasa yang melibatkan dua bahasa yang jauh berbeza. Ini bermakna, dalam kes tertentu, penyusun terpaksa memaparkan padanan bahasa Melayu yang tidak setara kelas katanya dengan kelas kata bagi kata Thai yang berkenaan. ตาบอด [ta:b:t] น buta (adj) ตื ่ นเต

Kembali ke atas