Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.ti.ka] | کتيک

Definisi : 1 waktu yg pendek atau waktu tertentu; saat: ~ itu, saya sedang duduk berbual-bual dgn kawan-kawan di halaman rumah. 2 pd waktu (masa); semasa; tatkala: Dia sedang beristirahat ~ kami sampai di rumahnya. seketika sebentar; sekejap. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ketika (kata nama)
Bersinonim dengan waktu, masa, jam, saat, tatkala, zaman, abad, kurun, kala, dewasa, tempoh;,
Kata Terbitan : seketika, berketika,

Puisi
 

Asam pauh asam pulasan,
     Ketika bambangan balu;
Meskipun jauh berkirim pesan,
     Pesan jangan dibuang lalu.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Ketika ada jangan dimakan,
     telah habis (= tiada) maka dimakan.

Bermaksud :

Berhemat cermat dalam penghidupan.

 

Lihat selanjutnya...(18)

210

The wheel of fortune is forever in motion

Nasib manusia tidak pernah tetap, yakni sentiasa berubah-ubah, ada kalanya baik dan ada kalanya buruk.

Air pun ada pasang surutnya, takkan pasang selalu dan surut senantiasa

During her heyday on the silver screen, she was the nation's top actress, and she basked in luxury and fortune. Unfortunately, the wheel of fortune is forever in motion, and the disaster struck after her twentieth film.

Ketika zaman kegemilangannya dalam industry perfileman, dialah pelakon wanita nombor satu Negara, dan dia dilimpahi kemewahan dan kekayaan.Malangnya, air pun ada pasang surutnya, takkan pasang selalu dan surut senantiasa , dan bencana datang selepas filemnya yang ke dua puluh.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ มหัว [-hua] ก 1 menundukkan kepa- la: น ั กเรียนก ้ มห ั วเล็กน ้ อยเมื่ อเดินผ ่ านหน ้ า ประธาน Murid-murid menundukkan ke­pa­la sedikit ketika berjalan di ha- dapan perasmi majlis. 2 mengaku kalah: เขาไม ่ เคยก ้ มห ั วให ้ แก ่ ใคร Dia tidak pernah mengaku kalah kepada se­ siapa pun. กมลสันดาน า Dia suka duduk mengayun kaki. 2 berayun-ayun: สะพานแขวนน ั ้ นแกว ่ ง ไปแกว ่ งมาเมื่ อมีรถยนต ์ วิ่ งผ ่ าน Jambatan gan­tung itu berayun-ayun ketika ada kereta melaluinya. แก ๊ ส [kε:s] ดู ก ๊ าซ แกะ 1 [kε] น biri-biri แกะ 2 [kε] ก 1 mengutis, mengutil: คุณหมอห ้ ามเขาแกะสิวด ้ วยเล็บ
Kamus Thai 2.indb
มกิ ่ งเงาะก ่ อนเก็บผล Pekebun itu melentur dahan rambutan sebelum memetik buahnya. 3 menundukkan: บัณฑิตทั ้ งหลายโน ้ มศ ี รษะขณะสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเข ้ าหอประชุมสำหรับพระราชทาน ปริญญาบัตร Para graduan menundukkan kepala ketika Puteri Sirindhorn mema- suki dewan konvokesyen. ใน [nai] บ dalam ไน [nai] น pemintal ไนต ์ คล ับ [naiklap] น kelab malam ไนโตรเจน [naitroce:n] น nitrogen ไนล ่ อน บาปกรรม [-kam] ดู บาป ความหมาย 1 บายศรี [ba:ysi  :] น sirih junjung บ ่ าย [ba:y] น 1 petang ก 2 tergelincir: เขาออกจากบ ้ านเมื่ อตะวันบ ่ าย Ketika ma- tahari tergelincir, dia pun keluar dari rumah. บ ่ ายเบี ่ ยง [ba:ybia] ก berdalih: ลูกของฉัน ชอบบ ่ ายเบี่ ยงเมื่ อใช ้ ให ้ ไปตลาด Anak saya suka
Kamus Thai 2.indb
dewasa. ไรย ์ [rai] น rai ไร้ ไรย ์ Kamus Thai 2.indb 324 4/15/2008 11:12:11 AM 36 ฤ 325 ฤ ฤกษ ์ [r:k] น ketika ฤชา [rca:] น cukai ฤดี [rdi:] น hati ฤดู [rdu:] น musim: ฤดูร ้ อน musim panas ฤทธิ์ [ri  t] น kuasa ghaib ฤทัย [rtai] น hati ฤษี ดู mulia. 2 berpe- san: ผู ้ หญิงคนนั้ นสั่ งสอนให ้ ลูก ๆ ของเขารักษา มารยาทเมื่ ออยู ่ ที่ บ ้ านคนอื่ น Wanita itu berpesan kepada anak-anaknya su- paya beradab ketika berada di rumah orang. สะเพร ่ า สั่ ง Kamus Thai 2.indb 369 4/15/2008 11:12:45 AM ส 370 สั่งเสีย [-sia] ก berwasiat: ก ่ อนเสียชีวิต
Kamus Thai 2.indb
ka:n] น imagi- nasi: งานเขียนของเขาสร ้ างขึ้ นจากจินตนาการ ของเขาเอง Karyanya dicipta berdasar­ kan imaginasinya sendiri. จินตภาพ [cintapa:p] น bayangan: ขณะที่ ฟังการอ ่ านบทกวีนั้ นทุกคนมีจินตภาพ ที่ แตกต ่ างกัน Ketika mendengar bacaan puisi itu, tiap-tiap orang mendapat bayangan yang berlainan. จิบ [ci  p] ก menghirup: เจ ้ าหน ้ าที่ ระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรมจิบน ้ ำชาร ่ วมกับรัฐมนตรี Pegawai kanan menyerang curi: อาชญากรคนน ั ้ นได ้ ด ั กทำร ้ ายผู ้ จ ั ดการ ธนาคารเมื่ อเขาถึงหน ้ าบ ้ านของเขา Pen­ jenayah itu menyerang curi pengu­ rus bank ketika dia tiba di hadapan rumahnya. ดักฟัง [-fa] ก mencuri dengar: ตำรวจ ด ั กฟ ั งผู ้ ต ้ องสงส ั ยพูดโทรศ ั พท ์ Polis men­ curi dengar percakapan

Kembali ke atas