Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ko.mu.ni.ti] | کومونيتي

Definisi : 1. kumpulan orang yg tinggal di sesuatu daerah atau negara, masyarakat (di sesuatu tempat atau negara), orang ramai umumnya; 2. kumpulan individu yg mempunyai sifat-sifat (kecenderungan, kepen­tingan, dll) yg serupa: ~ akademik; ~ para ilmuwan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ko.mu.ni.ti] | کومونيتي

Definisi : 1 (keseluruhan) orang yg tinggal di sesuatu tempat, daerah, negara dsb (di bawah satu pemerintahan); masyarakat keseluruhannya; orang ramai. 2 tempat yg didiami oleh sesuatu masyarakat. 3 kumpulan haiwan dan tumbuh-tumbuhan yg hidup di sesuatu tempat serta saling bergantung dan berhubungan antara satu dgn yg lain. 4 tempat yg didiami oleh haiwan dan tumbuh-tumbuhan tsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata komuniti


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
mengurus: มหาวิทยาลัย จัดการเรื่ องทุนยกเว ้ นค ่ าธรรมเนียมของเขา Pihak universiti mengurus biasiswa pengecualian yuran pengajiannya. จัดตั ้ ง [-ta] ก menubuhkan: รัฐบาลจัดตั้ ง ธนาคารชุมชนขึ้ นมา Kerajaan telah me­ nubuhkan bank komuniti. จัดสรร [-san] ก mengagihkan, memba- hagikan: รัฐบาลได ้ จัดสรรงบประมาณพัฒนา ไปยังจังหวัดต ่ าง ๆ Kerajaan telah me­ nga­gihkan peruntukan pembangu­nan ke wilayah masing-masing. จัดหา [-ha:] ก mencari: เทศบาลจัดหา ้ าย Jangan menunjuk jalan kepada penjahat. ชี้นำ [-nam] ก membimbing: องค ์ กร เอกชนชี้ นำประชาชนให ้ สร ้ างชุมชนที่ เข ้ มแข็ง Organisasi bukan kerajaan membim­ bing rakyat membina komuniti yang kukuh. = ชี้ แนะ ชี้นิ้ว [-ni  u] ก suka mengarah: เขาชอบชี้ นิ้ ว ชิงช ั ง ชี้ Kamus Thai 2.indb 135 4/15/2008 11:06:07 AM
Kamus Thai 2.indb
้ าง [sansa:] ก membina: นักศึกษาต ่ างเรียนรู ้ ร ่ วมกันช ่ วยกันสรรค ์ สร ้ าง ชุมชน Pa­ra mahasiswa bersama-sama belajar dan bersama-sama membina komuniti. สรรพ [sap] ว serba: สรรพสิ่ งในโลกนี้ ล ้ วน ไม ่ ยั่ งยืน Serba benda di dunia ini tidak kekal. สรรพคุณ [-pakun] น khasiat: สมุน ไพรที่ มีสรรพคุณพบมากทั่ วเอเชียตะวันออก เฉียงใต ้
Kamus Thai 2.indb
itu gering beberapa hari sebelum mangkat. ประชัน [pracan] ดู ประกวด ประชา [praca:] ดู ประชาชน ประชากร [-k:n] น penduduk ประชากรศาสตร ์ [-k:nsa:t] น de- mografi ประชาคม [-kom] น komuniti ประชาชน [-con] น rakyat, orang ramai ประชาชาติ [-ca:t] น ummah, bangsa ประชาทัณฑ ์ [-tan] น hukuman orang ramai: คนร ้ ายถูกประชาทัณฑ ์ ขณะทำ แผนเหตุการณ ์ ข ่ มขืนและฆ ่

Kembali ke atas