Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[luas] | لواس

Definisi : 1. tidak sempit, lapang, lebar: tanah di belakang rumahnya ~; 2. besarnya sesuatu kawasan, besarnya sesuatu permukaan (hasil drpd panjangnya didarabkan dgn lebarnya): ~ kebun itu ialah tiga hektar; 3. ki tidak sempit (pengetahuan, pengertian, dll): pengetahuan­nya sangat ~; perkataan tersebut mempunyai erti yg sangat ~; 4. tidak terbatas (peman­dangan), lantang; 5. besar atau banyak (pengalaman, kesempatan, perbincangan): di dlm buku itu, dibincangkan tujuan pen­didikan dgn ~; kesempatan utk mengecap pelajaran tinggi terbuka lebih ~ kpd rakyat umum; seluas-luasnya paling luas; meluas menjadi luas (banyak dll), bertambah luas, merebak: penjajahan telah ~ mulai dr revolusi perindustrian di Eropah; perkem­bangan bahasa kebangsaan ~ sejak negara mencapai kemerdekaan; meluaskan menjadikan lebih luas (besar, banyak, dll), menambah dsb supaya menjadi lebih luas (besar dll), membesarkan: kerajaan telah membuat rancangan utk ~ kawasan padi; memperluas menjadikan lebih luas: mereka dihantar ke luar negeri utk ~ pengetahuan dan pemandangan mereka; keluasan 1. perihal luas: dlm buku itu ditunjukkan bagaimana kedudukan dan ~ benua Australia dapat ditetapkan orang; ~ badannya kecil jika dibandingkan dgn isi padu binatang itu; 2. kelapangan, kelong­garan, keringanan, kesempatan: persatuan peladang itu telah mendapat ~ memiliki tanah seluas 28 hektar; perluasan perihal menjadi luas; peluasan perihal atau perbuatan meluaskan atau memperluas: kekurangan hasil penye­lidikan sastera dan bahasa terasa sekali oleh para pengajar di sekolah yg sifat pelajaran tidak lagi merupakan ~ melainkan pen­dalaman soal; peluas orang (alat) yg meluaskan; ~ lubang alat utk meluaskan lubang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[luas] | لواس

Definisi : 1 tidak sempit; lapang: Kawasan di sekeliling rumahnya sangat ~. 2 besarnya sesuatu permukaan atau kawasan: Kawasan itu ~nya 10,000 meter persegi. 3 tidak sempit (bkn pengetahuan, pemandangan dll): Ilmu pengetahuannya ~. meluas menjadi luas; bertambah luas; merebak: Penggunaan bahasa Melayu telah mula ~. meluaskan menjadikan luas (ttg kawasan, ilmu dsb); membesarkan: ~ kawasan; ~ ilmu pengetahuan. memperluas menjadikan lebih luas (lebih besar dsb) drpd yg ada; memperbesar: Kerajaan akan ~ penggunaan komputer di jabatan-jabatan kerajaan. keluasan 1 keadaan luas: Kelulusan dan ~ pengalamannya menyebabkan dia berjaya menjadi pengarah yg baik. 2 luasnya sesuatu kawasan. perluasan hasil drpd usaha memperluas: ~ kawasan jajahan Inggeris turut memperluas penggunaan bahasanya. peluasan perbuatan (usaha dsb) meluaskan: Perkembangan ini berhubung rapat dgn ~ jajahan oleh kesultanan Melaka. pemerluasan perihal (perbuatan dsb) memperluas: Sistem perhubungan dan pengangkutan mestilah selaras dgn proses ~ wilayahnya. peluas 1 orang yg meluaskan. 2 alat yg digunakan utk meluaskan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
luas (adjektif)
1. Bersinonim dengan lapang: lebar, besar, lawas, selesa,

2. Bersinonim dengan lebar: besarnya

3. Dalam konteks kiasan
bersinonim dengan terbuka fikiran, mendalam,

2. Bersinonim dengan tidak terbatas: lantang, saujana,

Kata Terbitan : meluas, meluaskan, keluasan, peluasan,

Puisi
 

Budak-budak tanam lengkuas,
     Tanam mari tepi kota;
Sudah jumpa tempat yang luas,
     Cukup sedap main senjata.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Menantikan buah rumbia masak.

Bermaksud :

Mengharapkan sesuatu yang tak mungkin. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Menantikan ara tak bergetah, b. Menantikan putih gagak hitam, buntar-buntar daun lalang, luas-luas daun merunggai, sampai tumbuh damar cindapung).

 

Lihat selanjutnya...(14)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ อยเพื่ อไม ่ ให ้ น้ำที่ ถือมา กระฉอก Berhati-hati apabila berjalan supaya air dalam gelas yang kamu bawa itu tidak melembak. กระฉ ่ อน [krac:n] ว tersebar luas: ข ่ าวการจ ั บกำน ั นคนน ั ้นกระฉ ่ อนไปท ั ่ วประเทศ Berita penangkapan datuk penghulu itu tersebar luas ke seluruh negara. กระฉับกระเฉง [kracapkrace] ว cergas, aktif = กระปรี ้ กระเปร ่ า กระเฉด [krace:t] น keman air, tangki กระชอน [krach:n] น tapis, penapis กระชั ้ น [kracan
Kamus Thai 2.indb
sangat. เป็นอันขาด [-anka:t] ว sama sekali: ห ้ ามเข ้ าบริเวณนี้ เป็นอันขาด Dilarang me- masuki kawasan ini sama sekali. เปรย [pr:y] ดู ปรารภ เปรอะเปื้ อน [pran] ว berje­luas, comot: นักเรียนกลับจากโรงเรียนด ้ วยเสื้ อผ ้ าที่ เปรอะเปรื้ อน Murid-murid pulang dari sekolah dengan pakaian yang berje­ luas. เปราะ [pr] ว rapuh: อย ่ าปีนกิ่ งไม ้ ที่ เปราะ เดี๋ ยวจะตกลงมา Jangan panjat dahan ra- puh nanti jatuh. เปรียบเทียบ [priaptiap] ก 1 berban­ ding: งบประมาณปีนี้ สูงกว ่ าเมื่
Kamus Thai 2.indb
พระเจ ้ าแผ ่ นดินเสด ็จไปย ั งพระราชพิธีจรดพระน ั งค ั ล Raja berangkat ke upacara pembukaan sawah diraja. งาน 3 [a:n] น (มาตราว ั ดเนื้ อที่ ) unit ukuran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan Satu lagi masalah yang kerap dihadapi dalam penyusunan kamus ini ialah sukarnya mencari padanan bahasa Melayu yang setara kelas katanya Kamus Thai 2 พระเจ ้ าแผ ่ นดินเสด ็จไปย ั งพระราชพิธีจรดพระน ั งค ั ล Raja berangkat ke upacara pembukaan sawah diraja. งาน 3 [a:n] น (มาตราว ั ดเนื้ อที่ ) unit ukuran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan ป ั ญหาอีกประการหนึ่ งที่ พบบ ่ อยในการจ ั ดทำพจนานุกรมนี้ คือ ความลำบากใน การหาคำแปลภาษามลายูที่ มีชนิดของคำตรงก ั บชนิดของคำศ ั พท ์ ในภาษาไทย แม ้ จะพยายามหาเต ็มที่
Kamus Thai 2.indb
้ ว Anggerik itu sudah layu. ไร [rai] น hama ไร ่ [rai] น 1 ladang: ไร ่ สับปะรด ladang nanas 2 (หน ่ วยวัดที ่ ดิน) rai (unit ukuran luas lebih kurang 0.4 ekar): ไร ่ สับปะรด นั้ นมีเนื้ อที่ 30 ไร ่ Ladang nanas itu luasnya เรื ้ อรัง ไร ่ Kamus Thai 2.indb 323 4/15
Kamus Thai 2.indb
pada kakak. จ ้ า [ca:] ว 1 terang-benderang: แสงจาก ดอกไม ้ ไฟสว ่ างจ ้ าทั่ วท ้ องฟ ้ า Cahaya bunga api terang-benderang di langit luas. 2 terik: แดดจ ้ า panas terik 3 terang: สีจ ้ า warna terang จ ๋ า [ca:] ya, saya จาก¹ [ca:k] น nipah จาก² [ca:k] ก 1 เจนสนาม Wong Peng Soon seorang pemain badminton yang cekap. จุลทรรศน ์ เจน Kamus Thai 2.indb 115 4/15/2008 11:05:52 AM จ 116 เจนจบ [-cop] ว berpengetahuan luas: หัวหน ้ าพรรคการเมืองสมควรต ้ องเป็นคนเจนจบ การเมืองภายในและภายนอกประเทศ Se­ orang ketua parti politik seharusnya berpengetahuan luas dalam politik tempatan dan luar negeri. เจนจัด [-cat] ดู จัดเจน เจ็บ [cep] ก sakit เจรจา [ce

Kembali ke atas