Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.hu] | ماهو

Definisi : 1. suka akan, suka hendak, bersedia akan: dia ~ supaya jawatan itu dipegang oleh se-orang anak negeri; ~ tak ~ a) segan-segan; b) terpaksa, harus; 2. hendak, akan: ~ ke mana budak itu; 3. bp maksud, keinginan, tujuan: apa ~ engkau di sini? semahunya, semahu-mahu, semahu-mahu-nya sekehendak (sesuka) hati, sewenang­wenang: keadaan spt itu tentu tidak akan dapat dibiarkan berjalan ~ sahaja; mahupun meskipun, walaupun; memahu-mahu, memahukan 1. memak­sa-maksa supaya mahu; 2. menghendakkan, mahu kpd; memahui, mengemahui menghendaki, me­nuntut (supaya); kemahuan kehendak, keinginan: macam-macam kehendak dan ~ mereka; berkemahuan mempunyai kemahuan: tabiat berfikir dan ~ secara bebas. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.hu] | ماهو

Definisi : 1 tidak keberatan utk berbuat sesuatu; bersedia melakukan sesuatu: Dia ~ menolong orang yg susah kerana dia sendiri pernah mengalami kesusahan. Orang itu tidak ~ bekerja sbg buruh walaupun sudah lama menganggur. 2 tujuan atau maksud melakukan sesuatu; kehendak: Apa ~mu? mahupun ataupun; walaupun; biarpun; meskipun: Baik lelaki ~ perempuan, semuanya bekerja keras. kemahuan 1 kesediaan berbuat atau melakukan sesuatu: Kerana sakit, hilanglah ~ saya utk bekerja. 2 keinginan; kehendak: Anak itu akan menjadi terlalu manja jika segala ~nya diturut. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Kalau tuan pergi seberang,
     Semai padi tumbuh lalang;
Saya umpama beras segantang,
     Mahu lebih tak mahu kurang.


Lihat selanjutnya...(66)
Peribahasa

Niat hati hendak memancing ikan,
     tak mahu membuang umpan.

Bermaksud :

Mahu mendapat keuntungan tetapi tidak mahu berugi.

 

Lihat selanjutnya...(58)

404

Much would have more

Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki: sudah dapat, mahu lagi.

Nafsu tidak bertepi

I told myself that once my savings reached RM1million, I would retire for good. But much would have more. Now, I think that amount is not enough.

Aku berkata kepada diriku yang aku akan bersara sebaik sahaja simpananku mencecah RM1 juta. Tetapi nafsu tidak bertepi. Kini, aku merasakan bahawa jumlah itu tidak mencukupi.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(42)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
langkah dari de- wan mesyuarat. ก 2 melangkah: ใครก็ตาม ที่ ไม ่ ก ้ าวไปข ้ างหน ้ าจะถ ูกทิ้ งไว ้ ข ้ างหล ั ง Sesiapa yang tidak mahu melangkah ke hada- pan akan ditinggalkan di belakang. ก ้ าวก ่ าย [-ka:y] ก masuk campur: อย ่ าก ้ าวก ่ ายงานของคนอื่ น Jangan masuk ก ้ si mati. = ขอขมา ขมิ้ น [kami  n] น kunyit ขมิบ [kami  p] ก mengemut: เด็กคนน ั ้ น ขมิบปากเพราะไม ่ ยอมกินยา Budak itu me­ ngemut mulutnya kerana tidak mahu makan ubat. ขมีขม ั น [kami  :kaman] ว tergesa- gesa: เลขาธิการขมีขม ั นเตรียมรายงานประจำ ปีก ่ อนการประชุมใหญ ่ Setiausaha Agung tergesa-gesa menyiapkan laporan ta- hunan sebelum mesyuarat agung. ขมึงทึง
Kamus Thai 2.indb
makan: ผู ้ จัดการออกไปรับประทานอาหารกลางวันแล ้ ว Tuan Pengurus sudah keluar makan tengah hari. รับปาก [-pa:k] ก berjanji: เด็กคนนั้ น รับปากว ่ าจะไม ่ กระทำความผิดนั้ นอีก Budak itu berjanji tidak mahu melakukan kesalahan itu lagi. รับผิดชอบ [-pitc:p] ก bertanggung- jawab: แม ่ ทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบต ่ อการตาย ของผู ้ ประท ้ วงที่ ตากใบ Panglima Tentera Bahagian Empat bertanggungjawab atas kematian belajar di seko- lah ini. เรียน 2 [rian] ก memaklumkan, mem- beritahu: เลขานุการเรียนผู ้ จัดการว ่ ามีลูกค ้ า ต ้ องการพบ Setiausaha memaklumkan kepada pengurus bahawa ada pelang- gan mahu berjumpa dengan beliau. เรียบ [ri  ap] ว rata: พื้ นผิวถนนทางเข ้ า บ ้ านฉันไม ่ เรียบ Permukaan jalan ke ru- mah saya tidak rata. เรียบ ๆ [-riap] ว
Kamus Thai 2.indb
Visnu tu- run menjelma menjadi Seri Rama. แบ ่ งแยก [-yε:k] ก 1 memisahkan: ขบวนการไออาร ์ เอต ้ องการแบ ่ งแยกดินแดน ไอร ์ แลนด ์ เหนือออกจากสหราชอาณาจักร I.R.A mahu memisahkan Ireland Uta­ ra daripada United Kingdom. 2 (โฉนด) memecah: พี่ ชายของฉันไปสำนักงานที่ ดิน เพื่ อแบ ่ งแยกโฉนด Abang saya pergi ke pejabat tanah untuk menyelesaikan urusan memecah geran. แบ ่ ประวัติศาสตร ์ [-tisa:t] น sejarah ประวิง [prawi] ก melambatkan: ฝนตก หนักประวิงการเดินทางของฉันไปยังเกาะลังกาวี Hujan lebat melambatkan perjalanan saya ke Pulau Langkawi. ประเวณี [prawe:ni:] น persetubuhan ประสงค ์ [praso] ก ingin, mahu ประสบ [prasop] ก mengalami: บริษัทนั้ นประสบกับการขาดทุนมาก Syarikat itu mengalami kerugian besar. ประสบการณ ์ [-ka:n] น pengalaman ประสม [prasom] ดู ผสม ประพ ั นธ ์ ประสม Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb
่ [co:] ก berbau busuk โฉเก [co:ke:] ว tidak jujur โฉ ่ งฉ ่ าง [co:ca:] ว cemerkap, kasar โฉงเฉง [co:ce:] ว bercakap se­ perti mahu bergaduh โฉด [co:t] ว tolol, dungu โฉนด [cano:t] น geran tanah โฉม [co:m] น 1 rupa paras, paras, rupa: รูปโฉมโนมพรรณของบุคคลท ั ้งสองเหมือน ก ั น Rupa paras tali ชักช ้ า [cakca:] ว lambat ชัง [ca] ก membenci: ยามช ั งแม ้ ชื่ อของเขา เราก็ไม ่ อยากได ้ ยิน Apabila kita membenci seseorang namanya pun kita tidak mahu dengar. ชั่ง [ca] ก 1 menimbang: เจ ้ าหน ้ าที่ สาธารณสุขช ั ่งน ้ ำหน ั กต ั วเด็กน ั กเรียน Pegawai kesihatan menimbang berat badan murid-murid itu
Kamus Thai 2.indb
pelajar, pengajar dan masyarakat umum di Thailand. Usaha ini patut diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sama ada pihak DBP mahu pun PSU yang berusaha merealisasikan memorandum persefahaman DBP-PSU sehingga matlamatnya tercapai. Jutaan terima kasih ditujukan khusus kepada DBP atas niat murni dan segala sumbangan yang dihulurkan. Tanpa kesungguhan DBP

Kembali ke atas