Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[maj.lis] | مجليس

Definisi : 1. badan yg dilantik atau dipilih, yg mempunyai kuasa mentadbir, membuat per­aturan dan menasihat: M~ Perbandaran; M~ Keselamatan Negeri; 2. perjumpaan (orang ramai), keramaian: dia dikehendaki hadir dlm ~ itu; ~ bahas (perbahasan) perjumpaan tempat atau utk diadakan peraduan bahas; ketua ~ ketua dlm sesuatu perjumpaan; 3. tempat (bangunan dll) persidangan (per­jumpaan dll); ~ peguam majlis yg dibentuk atau ditubuhkan di bawah akta kehakiman yg mempunyai bidang kuasa mengawasi para peguam dan pengamal undang-undang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[maj.lis] | مجليس

Definisi : 1. cantik, elok, indah: sikap ~ tidak terkira; 2. Mn bersih, apik, rapi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[maj.lis] | مجليس

Definisi : 1 badan yg mengurus sesuatu dgn mengadakan mesyuarat; lembaga; jawatankuasa: ~ Tertinggi UMNO; ~ Tempatan. 2 perjumpaan orang ramai utk sesuatu tujuan; keramaian: ~ perkahwinan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[maj.lis] | مجليس

Definisi : elok sekali; cantik; permai. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
majlis (kata nama)
1. Bersinonim dengan jawatankuasa: badan, lembaga, panel, senat, junta, panitia, jemeleh,

2. Bersinonim dengan upacara: acara, istiadat, keramaian, jamuan, parti, kenduri, pertemuan, perkumpulan, perhimpunan.,


Puisi
 

Jika bergendang kulit kerbau,
     Dalam majlis tari menari;
Adik ini dagang merantau,
     Mengharap belas abang di sini.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Bagai budak menyapu ingus.

Bermaksud :

Beroleh malu dalam sesuatu majlis.

 

Lihat selanjutnya...(8)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
harus berlengah-lengah untuk membuat ke- baikan. รื่นเริง [rnr:] ก bersuka-ria: หนุ ่ มสาว กำลังรื่ นเริงอยู ่ ในงานต ้ อนรับปีใหม ่ Para re­ maja sedang bersuka-ria di majlis me- nyambut tahun baru. รื้อ [r:] ก 1 (สิ่ งของ) menyelongkar: ขโมยรื้ อข ้ าวของในตู ้ Pencuri menyelong- kar barang-barang di dalam almari. 2 (อาคาร) merobohkan: ลุงมีรื้ อบ ้ บ ้ านฉันไม ่ เรียบ Permukaan jalan ke ru- mah saya tidak rata. เรียบ ๆ [-riap] ว biasa: งานแต ่ งงานของ พวกเขาถูกจัดขึ้ นอย ่ างเรียบ ๆ เท ่ านั้ น Majlis perkahwinan mereka diadakan secara biasa sahaja. เรียบร ้ อย [-r:y] ว kemas : คุณสมเกียรติ แต ่ งตัวเรียบร ้ อยเพื่ อไปทำงาน Somkiat ber- pakaian kemas untuk pergi be­kerja. เรียบเรียง [-ria
Kamus Thai 2.indb
างปิด ภาคเรียน Preecha menjadi sami budak semasa cuti sekolah. บรรพชิต [banpacit] น sami บรรยากาศ [banya:ka:t] น 1 suasana: บรรยากาศของงานต ้ อนรับปีใหม ่ ครั้ งนี้ ครื้ นเครง มาก Suasana majlis menyambut tahun baru kali ini sangat meriah. 2 atmos- fera: บรรยากาศของโลกแตกต ่ างจากบรรยากาศ ของดาวอังคาร Atmosfera bumi berbeza daripada atmosfera planet Marikh. บรรยาย [banya:y] ก 1 bersyarah, ber- ceramah: ฮัจญีฮัมดันกำลังบรรยายถึงลักษณะ น pencen บำบัด [bambat] ก 1 memulihkan: รัฐบาลพยายามบำบัดผู ้ ติดยาเสพติด Kera- jaan berusaha memulihkan penagih dadah. 2 (น ้ ำเสีย) merawat: เทศบาลสร ้ างบ ่ อ เพื่ อบำบัดน ้ ำเสีย Majlis Bandaran membi- na sebuah loji untuk merawat air kum- bahan. บำเพ็ญ [bampen] ก melakukan ker- ja-kerja amal: ในช ่ วงปิดภาคเรียนนักศึกษา บำเพ็ญสาธารณประโยชน ์ Pada musim cuti, siswa-siswi melakukan kerja
Kamus Thai 2.indb
่ อนจะออกจากบ ้ าน Anak lelaki saya membaca doa selamat tiga kali sebe­ lum keluar dari rumah. จบ 2 [cop] ก 1 tamat, berakhir: งานจบลง ด ้ วยการอ ่ านบทขอพร Majlis ta­mat de­ngan bacaan doa selamat. 2 mengakhi­ri: เขาจบ การเจรจาด ้ วยการเลี้ ยงอาหารว ่ าง Dia menga­ khiri perundingan itu dengan jamuan ringan. จม [com] ก tenggelam: ในที่ รัฐบาลได ้ จัดสรรงบประมาณพัฒนา ไปยังจังหวัดต ่ าง ๆ Kerajaan telah me­ nga­gihkan peruntukan pembangu­nan ke wilayah masing-masing. จัดหา [-ha:] ก mencari: เทศบาลจัดหา ที่ ที่ เหมาะสมเพื่ อสร ้ างสวนสาธารณะ Majlis perbandaran mencari tempat yang sesuai untuk dijadikan taman awam. จัตุรัส [catturat] ดู จตุรัส จั่ น¹ [can] น manggar จั่ น² [can] น perangkap binatang จันทน ์ [can] น cendana จันทร
Kamus Thai 2.indb
kepa- la: น ั กเรียนก ้ มห ั วเล็กน ้ อยเมื่ อเดินผ ่ านหน ้ า ประธาน Murid-murid menundukkan ke­pa­la sedikit ketika berjalan di ha- dapan perasmi majlis. 2 mengaku kalah: เขาไม ่ เคยก ้ มห ั วให ้ แก ่ ใคร Dia tidak pernah mengaku kalah kepada se­ siapa pun. กมลสันดาน [-sanda:n] ดู สันดาน กรกฎาคม [karakada ciri adat Melayu. ขนบประเพณี [kanopprape:ni:] น adat istiadat: พิธีแต ่ งงานลูกของข ้ าราชการช ั ้น ผู ้ ใหญ ่ คนน ั ้ นจ ั ดขึ้ นตามขนบประเพณีมลายูอย ่ าง เต็มที่ Majlis perkahwinan anak pembe­ sar itu dilangsungkan dengan penuh adat istiadat Melayu. ขนม [kanom] น kuih ขนมจีน [kanomci:n] น laksa ขนาด [kana:t] น 1 saiz: ห ้ องเช ่
Kamus Thai 2.indb
yang ingin mempelajari bahasa Thai pada peringkat pemahaman. Kamus ini lahir hasil kolaborasi antara Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) –Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)-Prince of Songkhla University (PSU) melalui Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABBM) pada tahun 2000. Pada tahun 2001, DBP dengan kerjasama PSU telah bersetuju merintis kerja untuk menjadikan kamus ini satu kenyataan. Walaupun terlalu banyak halangan dan kekangan

Kembali ke atas