Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
masih (kata tugas)
Bersinonim dengan sedang, tengah, lagi, terus, ketika, sementara.,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ธ 204 ธง [to] น 1 bendera 2 (พระบรมวงศานุวงศ ์ ) panji-panji ธงชาติ [-ca:t] น bendera kebangsaan: ธงชาติไทยมีสามสี Bendera kebangsaan Thai ada tiga warna. ธงพระครุฑพ ่ าห ์ [-prakrutpa:] น panji-panji Raja Thai ธนบัตร [tanabat] น wang kertas: ท ่ านจะต ้ องเตรียมธนบัตรใบละยี่ สิบบาทสำหรับ จ ่ ายค ่ าผ ่ านทาง ำมันจะลดลง Saya yakin tahun ha- dapan harga petrol akan turun. แน ่ ชัด [-cat] ว jelas: มีหลักฐานแน ่ ชัดว ่ า เขาไม ่ ได ้ ก ่ ออาชญากรรมนั ้ น Ada bukti yang jelas bahawa dia tidak melakukan je- nayah itu. แน ่ นอน [-n:n] ดู แน ่ แน ่ น [nε:n] ว 1 (เงื ่ อน เวลา) ketat
Kamus Thai 2.indb
งแวดล ้ อม Kerajaan Thai bekerjasama dengan negara-negara jiran dalam menjaga alam sekitar. ร ่ วมสมัย [-samai] ว semasa: ปัญหา ร ่ วมสมัยได ้ ถูกนำเสนอในที่ ประชุมนั้ น Isu se- masa telah dikemukakan dalam me- syuarat itu. รวย [ruai] ว kaya รส [rot] น rasa = รสชาติ รสชาติ [-ca:t] ดู รส รสนิยม [-saniyom] น cita rasa รหัส [rahat] น kod รโหฐาน jarak: ระยะทาง ระหว ่ างสองเมืองนั้ นห ่ างกัน 42 กิโลเมตร Jarak antara kedua-dua bandar itu ialah 42 kilometer. ระยะยาว [-ya:w] น jangka panjang ระยะเวลา [-we:la:] น jangka masa: โครงการนั ้ นจะแล ้ วเสร็จในระยะเวลาหนึ่ งปี Pro- jek itu akan disiapkan dalam jangka ระแนง ระยะ Kamus Thai 2.indb 313 4/15/2008 11:12:02 AM ร 314 masa
Kamus Thai 2.indb
krasakkrason] ก bermati-matian: ชาวแบกแดดกระเสือก กระสนหนีออกจากกรุงแบกแดด Penghuni kota Baghdad bermati-matian lari ke- luar dari kota Baghdad. กระแส [krasε] น arus, aliran: กระแส ประชาธิปไตยในตอนน ั ้นแรงมาก Arus de- mokrasi pada masa itu sangat kuat. กระหน ่ ำ [kranam] ว bertubi-tubi: ชาวนา คนน ั ้ นใช ้ ไม ้ ไผ ่ กระหน ่ ำตีงูเห ่ าต ั วเขื่ องน ั ้ ่ อม 2 [kram:m] ส (ชาย) patik กระหยิ ่ ม [krayi  m] ก bergembira กระหาย [kraha:y] ก 1 mendahagai: มีชาวชนบทอีกจำนวนมากที่ ย ั งกระ หายวิชาความรู ้ Orang desa masih ramai yang menda- hagai ilmu pengetahuan. ว 2 dahaga: คนงานน ั ้นรู ้ สึกกระหายเมื่ อทำงานใต ้ แสงแดดจ ้ า Pekerja itu berasa dahaga apabila be­ kerja di bawah sinaran matahari
Kamus Thai 2.indb
perhatian: จิตใจของเขาจดจ ่ ออยู ่ กับเนื้ อหาปาฐกถาธรรม วันตรุษอีดิลฟิตรี Dia menumpukan per­ hatian terhadap isi khutbah Hari Raya Aidilfitri. จดจำ [-cam] ก ingat: ชาวบ ้ านจดจำเหตุการณ ์ ในวันนั้ น Orang kampung masih i­ ngat akan kejadian pada hari itu. จดทะเบียน [-tabian] ก mendaftar- kan: ทั้ งคู ่ ได ้ ไปจดทะเบียนสมรสที่ ที่ ว ่ าการอำเภอ Pasangan itu telah pergi mendaftar­ kan perkahwinan mereka 4/15/2008 11:05:46 AM จ 108 จาง [ca:] ว 1 (สี) muda: สีของผนังนี้ ยัง จางอยู ่ ต ้ องทาสีอีกชั้ นหนึ่ ง Warna cat pada dinding ini masih muda, sapulah sela­ pis lagi. 2 (กลิ ่ น) kurang, tidak kuat จ ้ าง [ca:] ก mengupah: บริษัทท ่ องเที่ ยว จ ้ างนักศึกษาเก็บข ้ อมูลการวิจัย Syarikat pe

Kembali ke atas