Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
masih (kata tugas)
Bersinonim dengan sedang, tengah, lagi, terus, ketika, sementara.,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
orang kurang upaya. ไร ้ เดียงสา [-diasa:] ว belum de- wasa: แม ้ ว ่ าอายุเขา 30 ปีแล ้ ว ความคิดของเ ขาก็ยังไร ้ เดียงสา Walaupun umurnya 30 tahun, namun pemikirannya masih belum dewasa. ไรย ์ [rai] น rai ไร้ ไรย ์ Kamus Thai 2.indb 324 4/15/2008 11:12:11 AM 36 ฤ 325 ฤ ฤกษ ์ [r:k ล ่ วง ความหมาย 1 ล ่ วงเลย [-l:y] ก berlalu: เวลาล ่ วงเลยมา แล ้ ว 10 ปี ฉันยังระลึกถึงบ ้ านเกิด Sepu­ luh tahun telah berlalu namun saya masih terkenang kampung halaman.= ล ่ วง ความหมาย 2 ล ่ วงหน ้ า [-na:] ว terlebih dahulu: ฉันต ้ อง จ ่ ายค ่ าเช ่ าล ่ วงหน ้
Kamus Thai 2.indb
perhatian: จิตใจของเขาจดจ ่ ออยู ่ กับเนื้ อหาปาฐกถาธรรม วันตรุษอีดิลฟิตรี Dia menumpukan per­ hatian terhadap isi khutbah Hari Raya Aidilfitri. จดจำ [-cam] ก ingat: ชาวบ ้ านจดจำเหตุการณ ์ ในวันนั้ น Orang kampung masih i­ ngat akan kejadian pada hari itu. จดทะเบียน [-tabian] ก mendaftar- kan: ทั้ งคู ่ ได ้ ไปจดทะเบียนสมรสที่ ที่ ว ่ าการอำเภอ Pasangan itu telah pergi mendaftar­ kan perkahwinan mereka 4/15/2008 11:05:46 AM จ 108 จาง [ca:] ว 1 (สี) muda: สีของผนังนี้ ยัง จางอยู ่ ต ้ องทาสีอีกชั้ นหนึ่ ง Warna cat pada dinding ini masih muda, sapulah sela­ pis lagi. 2 (กลิ ่ น) kurang, tidak kuat จ ้ าง [ca:] ก mengupah: บริษัทท ่ องเที่ ยว จ ้ างนักศึกษาเก็บข ้ อมูลการวิจัย Syarikat pe
Kamus Thai 2.indb
tua-tua selalu membebel. 2 mengomel บ ่ นถึง [-t] ก bersungut tentang: พ ่ อ แม ่ กำลังบ ่ นถึงพฤติกรรมเถื่ อนของวัยรุ ่ นปัจจุบัน Ibu bapa bersungut tentang kelakuan liar remaja sekarang. บ ่ ม [bom] ก memeram: คุณยายบ ่ มกล ้ วยที่ ยัง ไม ่ สุกนั้ น Nenek memeram pisang yang belum masak itu. บรมธาตุ [brommata:t] น tulang Buddha kata pemimpin itu telah melukakan hati rakyat. บาดเจ็บ [-cep] ว cedera: เขาบาดเจ็บ สาหัสจากอุบัติเหตุบนทางหลวง Dia cedera parah akibat kemalangan jalan raya. บาดแผล [-plε:] น luka: บาดแผลของเขายัง ไม ่ หาย Lukanya masih belum sembuh. บาดหมาง [-ma:] ก bersengketa: ทั้ งสอง ประเทศนั้ นบาดหมางกันนานแล ้ ว Kedua-dua negara itu sudah lama bersengketa. บาดทะยัก [ba:ttayak] น tetanus บาดาล [bada:n] น bawah
Kamus Thai 2.indb
่ อม 2 [kram:m] ส (ชาย) patik กระหยิ ่ ม [krayi  m] ก bergembira กระหาย [kraha:y] ก 1 mendahagai: มีชาวชนบทอีกจำนวนมากที่ ย ั งกระ หายวิชาความรู ้ Orang desa masih ramai yang menda- hagai ilmu pengetahuan. ว 2 dahaga: คนงานน ั ้นรู ้ สึกกระหายเมื่ อทำงานใต ้ แสงแดดจ ้ า Pekerja itu berasa dahaga apabila be­ kerja di bawah sinaran matahari ข ้ อยกเว ้ น [-yokwen] น kekecualian: ชายหนุ ่ มที่ มีสุขภาพสมบูรณ ์ ทุกคนจะต ้ องเข ้ า ร ั บการเกณฑ ์ ทหารโดยไม ่ มีข ้ อยกเว ้ น Semua remaja sihat diwajibkan mengikuti program kerahan tenaga negara tan- pa kekecualian. ข ้ อเรียกร ้ อง [-ri:akr:] น tuntutan ข ้ อศอก [-s:k] น siku ข ้ อสงส

Kembali ke atas