Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Peribahasa

Naga ditelan ular lidi.

Bermaksud :

Anak orang bangsawan kahwin dengan orang kebanyakan.

 

Lihat selanjutnya...(6)


Jurnal Pendidikan

VirtPathDisplayNameSynopsisWebURL
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdfJpendidikan30[09].pmdpengajaran yang paling popular dan selalu digunakan oleh guru-guru agama dan juga untuk mengenal pasti kaedah-kaedah pengajaran yang berkesan di dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam ( PAI). Seramai 26 orang guru agama dan 148 orang pelajar telah terlibat di dalam kajian ini. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik untuk guru dan pelajar, temu duga untuk guru-guru dan pencerapan di dalam bilik darjah. Kajian http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=7&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=14&hits=57+5c+4bb+4c6+4dd+509+700+750+767+771+799+7d0+a8c+b15+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdfJpendidikan30[04].pmdberbentuk kajian kes digunakan bagi memperoleh kepelbagaian strategi pembelajaran bahasa di luar kelas. Instrumen temu bual digunakan bagi mengumpul data. Seramai lapan pelajar Tingkatan 4 dijadikan peserta kajian, iaitu empat orang pelajar cemerlang dan empat orang pelajar lemah yang mewakili kedua-dua jantina. Peserta kajian ditanya tentang strategi belajar bahasa yang digunakan dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis ketika belajar bahasa Melayu di di luar http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=2&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=12&hits=62+67+1f4+27f+2a7+3d3+6c0+ca9+124e+146f+1768+17cf+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdfC:\Documents and Settings\Adminpendidikan di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian eksploratori menggunakan data sekunder berasaskan keputusan peperiksaan awam bagi tempoh lima tahun (1996-2000). Selain itu soal selidik digunakan keatas sampel 3,000 orang pelajar sekolah menengah dan 1,118 orang guru. Tujuan soal selidik pelajar adalah untuk meninjau gaya pembelajaran, kemahiran belajar dan perasaan mereka terhadap guru dan sekolah; manakala soal selidik guru meninjau persepsi mereka terhadap gaya belajar pelajar http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=4&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=6&hits=46+4d+302+460+464+46f+
ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdfJpendidikan30[10].pmdmenggunakan kaedah tinjauan. Tumpuan kajian ialah terhadap enam kecenderungan gaya pembelajaran iaitu audio, visual, tactile, kinestatik, berkumpulan dan individu serta hubungannya dengan jantina dan opsyen. Kajian ini dijalankan terhadap 338 orang guru pelatih yang dipilih secara rawak berstrata dan satu set soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian bagi memungut data. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi bagi mentafsir ialah Maktab Perguruan Ilmu Khas ( MPIK), Maktab Perguruan Teknik (MPT), Maktab Perguruan Islam (MPI), Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) dan Institut Perguruan Bahasa Antarabangsa (IPBA). Bilangan sampel ini ialah 338 orang guru pelatih daripada jumlah keseluruhan 1140 orang guru pelatih KPLI Ambilan Januari 2004 dari maktab-maktab perguruan Lembah Klang. Sampel kajian dipilih secara rawak berstrata berdasarkan peratus guru pelatih mengikut ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=9&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=6&hits=5d+4bf+4c6+7f7+821+91f+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdfJpendidikan30[10].pmdmenggunakan kaedah tinjauan. Tumpuan kajian ialah terhadap enam kecenderungan gaya pembelajaran iaitu audio, visual, tactile, kinestatik, berkumpulan dan individu serta hubungannya dengan jantina dan opsyen. Kajian ini dijalankan terhadap 338 orang guru pelatih yang dipilih secara rawak berstrata dan satu set soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian bagi memungut data. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi bagi mentafsir ialah Maktab Perguruan Ilmu Khas ( MPIK), Maktab Perguruan Teknik (MPT), Maktab Perguruan Islam (MPI), Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) dan Institut Perguruan Bahasa Antarabangsa (IPBA). Bilangan sampel ini ialah 338 orang guru pelatih daripada jumlah keseluruhan 1140 orang guru pelatih KPLI Ambilan Januari 2004 dari maktab-maktab perguruan Lembah Klang. Sampel kajian dipilih secara rawak berstrata berdasarkan peratus guru pelatih mengikut http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=8&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=6&hits=5d+4bf+4c6+7f7+821+91f+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdfJpendidikan30[07].pmdyang sama dalam bidang pendidikan ekonomi, terdapat keperluan yang mendesak untuk mengkaji semula kandungan mata pelajaran serta latihan yang diberikan kepada pelajar bagi memenuhi tuntutan globalisasi dan ekonomi berasaskan pengetahuan. Kebanyakan pelajar tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam dunia perniagaan, oleh itu mereka tidak pasti tentang peranan perakaunan dalam sesebuah organisasi. Kekurangan ini memberi kesukaran untuk memahami konsep asas dan prosedur Kewangan)? Jadual 1 menunjukkan komposisi gaya pembelajaran pelajar yang mengambil Kursus Pengantar Perakaunan Kewangan (menggunakan instrumen Inventori Gaya Pembelajaran Kolb). Dari 145 jumlah pelajar yang terlibat dalam kajian ini didapati kebanyakan pelajar mempunyai gaya pembelajaran assimilator (50 orang), diikuti dengan gaya konverger ditempat kedua dan diverger di tempat ketiga. Sementara gaya pembelajaran akomodator merupakan gaya pembelajaran pelajar yang paling kurang iaitu http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=5&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=5&hits=5d6+a97+a9e+ab8+1212+

Kembali ke atas