Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Peribahasa

Naga ditelan ular lidi.

Bermaksud :

Anak orang bangsawan kahwin dengan orang kebanyakan.

 

Lihat selanjutnya...(6)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
lerak. รกราก [-ra:k] น 1 tempat asal: ทักษิณ มีรกรากอยู ่ ที่ เชียงใหม ่ Tempat asal Thak- sin ialah di Chiangmai. 2 keturunan: ชาวมุสลิมท ่ าอิฐส ่ วนใหญ ่ มีรกรากมาจากปัตตานี Kebanyakan orang Muslim di Thai terdiri daripada keturunan Pattani. รด [rod] ก menyiram: อาซูรารดต ้ นไม ้ ตอนบ ่ าย Azura menyiram pokok pada waktu petang. รถ [rod] น kereta รถกระบะ [-kraba
Kamus Thai 2.indb
utara sam­ pai ke selatan Thai kira-kira 2000 km. จดจ ้ อง [-c:] ก mengacah: นักมวย ทั้ งคู ่ ได ้ แต ่ จดจ ้ อง Kedua-dua orang pe­ tinju hanya saling mengacah sahaja. = จด ๆ จ ้ อง ๆ จด ๆ จ ้ อง ๆ [-cotc:c:] ดู จดจ ้ อง จด² [cot] ก mencatat: เลขานุการของเขาได ก menumpukan perhatian: จิตใจของเขาจดจ ่ ออยู ่ กับเนื้ อหาปาฐกถาธรรม วันตรุษอีดิลฟิตรี Dia menumpukan per­ hatian terhadap isi khutbah Hari Raya Aidilfitri. จดจำ [-cam] ก ingat: ชาวบ ้ านจดจำเหตุการณ ์ ในวันนั้ น Orang kampung masih i­ ngat akan kejadian pada hari itu. จดทะเบียน [-tabian] ก mendaftar- kan: ทั้ งคู ่ ได ้ ไปจดทะเบียนสมรสที่ ที่ ว ่ าการอำเภอ Pasangan itu telah pergi mendaftar­ kan
Kamus Thai 2.indb
perniagaan ธุรการ [-ka:n] น perkeranian ธุรกิจ [-ki  t] น perniagaan, bisnes ธุลี [tuli:] น duli ธูป [tu:p] น colok: คนจีนชอบจุดธูปและ ปักไว ้ หน ้ าบ ้ าน Orang Cina suka mema- sang colok dan meletakkannya di ha- dapan rumah. เธอ [t:] ส 1 kamu, awak 2 (บุรุษที่ สาม) dia ธานี เธอ Kamus Thai 2.indb 205 4/15 tairu นมผง [-po] น susu tepung นมสด [-sot] น susu segar นมนาน [nomna:n] ว lama dahulu: ทุกคน ลืมเหตุการณ ์ นั ้ นหมดแล ้ วเพราะเกิดขึ ้ นนมนานแล ้ ว Semua orang telah melupakan kejadian itu kerana berlaku lama dahulu. นมัสการ [namatsaka:n] น penyem- bahan นโยบาย [nayo:ba:y] น dasar, polisi นรก [narok] น neraka นวนิยาย [nawaniya:y] น novel
Kamus Thai 2.indb
ั ดไว ้ ให ้ Semua pekerja makan barang kongsi yang disediakan oleh majikan. 2 syarikat: คนจีนร ่ วมก ั น จ ั ดต ั ้งกงสีข ้ าวเปลือกที่ นครสวรรค ์ Orang Cina bersama-sama menu­buhkan syarikat ก ก็ กงสี Kamus Thai 2.indb 1 4/15/2008 11:02:54 AM ก 2 padi di Nakhorn Sawan. กงสุล [kosun] น harus mematuhi peraturan lalu lintas. กฎธรรมชาติ [-tammaca:t] น hukum alamiah: เกิดและตายไปเป็นกฎธรรมชาติที่ ทุก คนไม ่ สามารถหลีกเลี่ ยงได ้ Hidup dan mati menjadi hukum alamiah yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang. กฎบัตร [-bat] น piagam: ประเทศ สมาชิกต ้ องเคารพกฎบ ั ตรสหประชาชาติ Ne- gara ahli mesti mematuhi piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. กฎมนเทียรบาล [-montianba:n] น undang-undang diraja กฎหมู ่ [-mu

Kembali ke atas